Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 193/02Usnesení ÚS ze dne 13.08.2002Zastavení řízení o správní žalobě proti pravomocnému rozhodnutí přezkoumávanému rovněž ve správním řízení

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkSprávní soudnictví
rozhodnutí meritorní
daň/výpočet
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 27/27 SbNU 321
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.193.02
Datum podání02.04.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 83

2/1993 Sb., čl. 36 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

337/1992 Sb., § 55b, § 55b

99/1963 Sb., § 250i odst.2, § 250i


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 193/02 ze dne 13. 8. 2002

U 27/27 SbNU 321

Zastavení řízení o správní žalobě proti pravomocnému rozhodnutí přezkoumávanému rovněž ve správním řízení

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2002 v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Jurky a soudců JUDr. Vlastimila Ševčíka a JUDr. Pavla Holländera mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. B., zastoupeného JUDr. J. J., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 2002, sp. zn. 30 Ca 71/98, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou včas (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1,

§ 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zákona], napadl stěžovatel pravomocné usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 2002 (30 Ca 71/98-123) a tvrdil, že postupem tohoto soudu (zastavením řízení) o jeho žalobě došlo k porušení ústavně zaručeného práva obsaženého

v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod; podle odůvodnění ústavní stížnosti se stěžovatel - stručně řečeno - neztotožňuje s právním názorem jmenovaného obecného soudu, že rozhodnutí vydané po povolení mimořádného opravného prostředku - přezkoumávání daňových rozhodnutí - musí být vždy novým rozhodnutím ve věci. Stěžovatel argumentuje tak, že původní rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně (ze dne 25. února 1998 -

FŘ 110/3569/1997-202) nebylo změněno ani zrušeno (bylo potvrzeno), proto navrhl zrušení usnesení Krajského soudu v Brně, jak je vpředu označeno.

Krajský soud v Brně, jako účastník řízení, se k výzvě Ústavního soudu vyjádřil podáním předsedy senátu, z něhož ústavní stížností napadené rozhodnutí vzešlo (§ 30 odst. 3 zákona). Účastník tohoto řízení je toho názoru, že zastavením řízení nedošlo k porušení tvrzeného práva stěžovatele, neboť na základě jeho žádosti bylo povoleno přezkumné řízení (§ 55b zák. č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona o správě daní a poplatků). Po jeho provedení bylo vydáno nové rozhodnutí ve věci, které bylo dále napadeno opravným prostředkem, o němž rozhodlo Ministerstvo financí ČR tak, že odvolání zamítlo. Pro stručnost odkázal jmenovaný soud na odůvodnění svého rozhodnutí a navrhl, aby ústavní stížnost byla jako zjevně neopodstatněná odmítnuta.

Finanční ředitelství v Brně, vedlejší účastník řízení, se k výzvě Ústavního soudu vyjádřilo obsáhlým podáním, ve kterém - stručně shrnuto - dovozuje, že rozhodnutí vydané po povolení přezkoumávání daňového rozhodnutí je vždy novým meritorním rozhodnutím ve věci. Závěrem svého podání vedlejší účastník navrhl zamítnutí ústavní stížnosti.

Ústavní soud vyžádal spis Finančního ředitelství v Brně (FŘ-110/2256/98/0107-202) a poté co se s jeho obsahem seznámil a s přihlédnutím k vyjádření účastníků řízení a důvodům ústavní stížnosti konstatuje, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Krajský soud v Brně svým usnesením ze dne 16. ledna 2002 (30 Ca 71/98-123) zastavil řízení ve věci žaloby stěžovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 25. února 1998 (FŘ 110/3569/1997-202), kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou, dodatečnému platebnímu výměru č. 970000200 ze dne 4. července 1997 (11293/97/347970/2524), jímž byla stěžovateli dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za rok 1994 ve výši 311.360,- Kč. Důvodem zastavení řízení bylo, že Ministerstvo financí ČR povolilo na žádost stěžovatele přezkoumávání žalobou napadeného rozhodnutí podle § 55b zákona o správě daní a poplatků. Obecný soud v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že za situace, kdy žalobou napadené rozhodnutí bylo "nahrazeno" rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně ze dne

3. dubna 2000 (FŘ-110/2256/98/0107-202) a odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo pravomocně zamítnuto, nezbylo než řízení zastavit (§ 250i odst. 2 o. s. ř.).

Tomuto právnímu názoru obecného soudu nelze pod aspektem ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) nic vytknout, a to již proto, že stěžovatel má k dispozici proti novému rozhodnutí ve věci (rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 3. dubna 2000 -

FŘ-110/2256/98/0107-202) řádné opravné prostředky (odvolání), které ostatně i využil (rozhodnutím Ministerstva financí ČR ze dne 20. června 2001 - 391/27928/2001 bylo jeho odvolání zamítnuto), a prostředkysoudní ochrany (správní žalobu); k porušení tvrzeného práva obsaženého v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod proto dojít nemohlo. Stěžovatel totiž může vznést své věcné výhrady proti jemu dodatečně vyměřené dani v odvolacím řízení u správce daně (jak ostatně i učinil), příp. v rámci soudního řízení.

Z takto rozvedených důvodů nebyl shledán zásah do ústavně zaručených práv (svobod) stěžovatele; ústavní stížnost byla posouzena jako zjevně neopodstatněná a jako taková byla odmítnuta [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona], jak je ze znělky tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 13. srpna 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru