Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 186/02Nález ÚS ze dne 10.10.2002Ke lhůtě pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJurka Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
lhůta
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 128/28 SbNU 105
EcliECLI:CZ:US:2002:3.US.186.02
Datum vyhlášení10.10.2002
Datum podání26.03.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.2, čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 250m odst.2, § 208 odst.2


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 186/02 ze dne 10. 10. 2002

N 128/28 SbNU 105

Ke lhůtě pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl dnešního dne v senátu, o ústavní

stížnosti doc. PhDr. M. P-né, proti usnesení Krajského soudu

v Praze ze dne 21. ledna 2002, čj. 44 Ca 143/2001-14, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2002,

čj. 44 Ca 143/2001-14, se zrušuje.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se ústavní stížností ze dne 25. března 2002

domáhala zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu

v Praze. Napadeným usnesením byl odmítnut opravný prostředek proti

rozhodnutí Okresního úřadu Příbram, pozemkového úřadu (dále jen

"pozemkový úřad") ze dne 21. 8. 2001, čj. 2687/92 R II 44/01

s odůvodněním, že opravný prostředek byl podán opožděně. Postupem

Krajského soudu mělo být porušeno základní právo navrhovatelky na

soudní ochranu, dané čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv

a svobod (dále jen "Listina"). Podle navrhovatelky jí bylo

rozhodnutí pozemkového úřadu doručeno dne 11. 10. 2001, opravný

prostředek proti tomuto rozhodnutí byl podán držiteli poštovní

licence (České poště) k přepravě dne 29.10.2001, lhůta k podání

opravného prostředku uplynula dne 10. 11. 2001.

Ze spisu Krajského soudu v Praze, sp.zn. 44 Ca 143/2001,

který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že pozemkový úřad dne 28.

8. 2001 rozhodnutím, čj. 2687/92, RII 44/01, rozhodl tak, že

navrhovatelce (dnes ústavní stěžovatelce) nevzniká vlastnictví

k id. 2/3 původní PK parcely č. kat. 398 v k.ú. B. H., obec

Příbram (dále jen "předmětné nemovitosti" . Navrhovatelka podala

dopisem ze dne 29.10.2001, který byl doručen pozemkovému úřadu dne

30. 10. 2001, návrh na přezkoumání rozhodnutí soudem. Tento návrh

pak dopisem ze dne 26. 11. 2001 blíže odůvodnila.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. 1. 2002, čj. 44 Ca

143/2001-14, opravný prostředek odmítl. Rozhodnutí odůvodnil tím,

že navrhovatelka podala opravný prostředek proti rozhodnutí

pozemkového úřadu v Příbrami ze dne 21. 8. 2001, čj. 2687/92 RII

440/01, který došel pozemkovému úřadu poštou dne 26. 11. 2001.

Z obálky soud zjistil, že opravný prostředek navrhovatelka podala

na poštu dne 23. 11. 2001. Ze správního spisu soud zjistil, že

napadené rozhodnutí bylo navrhovatelce doručeno dne 11. 10. 2001.

Podle ust. § 250m odst. 2 občanského soudního řádu se návrh podává

u příslušného soudu ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí, pokud

zvláštní zákon nestanoví něco jiného. Návrh je podán včas i tehdy,

byl-li podán ve lhůtě u orgánu, který vydal rozhodnutí. Lhůta

k podání opravného prostředku navrhovatelce uplynula 10. 11.

2001, opravný prostředek byl tedy podán opožděně.

Krajský soud v Praze, jako účastník řízení, ve vyjádření ze

dne 2. 5. 2002, uvedl, že soud přehlédl, že ve správním spise

pozemkového úřadu je založen ještě návrh na přezkoumání

rozhodnutí, který došel pozemkovému úřadu dne 30. 10. 2001

a pokládal za samostatný návrh na přezkoumání rozhodnutí

odůvodnění tohoto návrhu ze dne 26. 11. 2001. Navrhl proto, aby

Ústavní soud stížnosti vyhověl a napadené usnesení Krajského osudu

v Praze zrušil.

Dle ust. § 44 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,

ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud se souhlasem

účastníků od ústního jednání upustit, nelze-li od něho očekávat

další objasnění věci. Vzhledem k tomu, že oba účastníci, a to

stěžovatelka sama i prostřednictvím svého právního zástupce

podáními ze dne 18. 7. 2002 resp. 3. 7. 2002 a účastník řízení

podáním ze dne 2. 7. 2002, vyjádřili svůj souhlas s upuštěním od

ústního jednání a vzhledem k tomu, že Ústavní soud má za to, že od

ústního jednání nelze očekávat další objasnění věci, bylo od

ústního jednání v předmětné věci upuštěno.

Ústavní soud po prostudování spisového materiálu dospěl

k závěru, že návrh je důvodný.

V souzené věci rozhodoval pozemkový úřad o restitučním nároku

navrhovatelky podle zákona č. 229/1991 Sb. Zamítavé rozhodnutí

bylo doručeno navrhovatelce dne 11. 10. 2001. Lhůta pro podání

opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí činí ve smyslu ust.

§ 250m odst. 2 občanského soudního řádu 30 dnů od doručení

rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví něco jiného. Návrh je

podán včas i tehdy, byl-li podán ve lhůtě u orgánu, který vydal

rozhodnutí. Návrh byl prokazatelně podán k poštovní přepravě

doporučeným dopisem dne 29. 10. 2001 a byl doručen pozemkovému

úřadu 30. 10. 2001. Byl tedy podán v zákonem stanovené lhůtě

a Krajský soud se měl tímto návrhem věcně zabývat. Jestliže tak

neučinil a je lhostejno, že se tak stalo v důsledku přehlédnutí,

zasáhl tím do základního práva stěžovatelky obrátit se na soud,

aby přezkoumal zákonnost rozhodnutí orgánu veřejné správy, dané jí

čl. 36 odst. 2 Listiny. Je nepochybné, že stěžovatelka se

stanoveným postupem domáhala svého práva u nezávislého

a nestranného soudu, jeho následným (shora popsaným) rozhodnutím

však bylo zjevně porušeno její základní, ústavně garantované právo

na soudní ochranu stanovené v čl. 36 Listiny.

Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu

nezbylo než napadené usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21.

ledna 2002, čj. 44 Ca 143/2001-14, podle § 82 odst. 3 písmeno a)

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších

předpisů, zrušit.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 10. října 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru