Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

III. ÚS 1585/20 #1Usnesení ÚS ze dne 13.04.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - VS Praha
SOUD - MS Praha
JINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - Nejvyšší kontrolní úřad
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:3.US.1585.20.1
Datum podání05.06.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

III.ÚS 1585/20 ze dne 13. 4. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Pavla Šámala a soudců Josefa Fialy a Jana Filipa ve věci ústavní stížnosti obchodních společností 1) Nemocnice České Budějovice, a. s., sídlem B. Němcové, 585/54, České Budějovice, a 2) Nemocnice Tábor, a. s., sídlem Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, obou zastoupených Mgr. Jiřím Jaruškem, advokátem, sídlem Radniční 489/7a, České Budějovice, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2020 č. j. 23 Cdo 4295/2018-447, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. května 2018 č. j. 3 Cmo 59/2017-382 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2016 č. j. 15 Cm 30/2015-298, za účasti Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, a České republiky - Nejvyššího kontrolního úřadu, sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7 - Holešovice, jako vedlejší účastnice řízení, o návrhu na vyloučení soudce Ústavního soudu Radovana Suchánka z důvodu jeho podjatosti z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 1585/20, takto:

Soudce Radovan Suchánek není vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 1585/20.

Odůvodnění:

1. Soudce Radovan Suchánek je členem III. senátu Ústavního soudu, jenž bude projednávat ústavní stížnost stěžovatelek podanou dne 5. 6. 2020 proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. U Ústavního soudu je věc vedena pod sp. zn. III. ÚS 1585/20.

2. Stěžovatelky v podání ze dne 5. 3. 2021 vznesly námitku podjatosti proti soudci Radovanu Suchánkovi. Jeho podjatost spatřují zaprvé v osobních vazbách k panu Miloslavu Kalovi, současnému předsedovi Nejvyššího kontrolního úřadu, jenž v řízení o ústavní stížnosti jako organizační složka státu vystupuje jako vedlejší účastnice řízení, a zadruhé v "názorovém souznění" soudce Radovana Suchánka a Nejvyššího kontrolního úřadu.

3. Jde-li o osobní vazby mezi Miloslavem Kalou a soudcem Radovanem Suchánkem, stěžovatelky tvrdí, že mezi nimi panuje "blízký až přátelský vztah". To stěžovatelky dovozují z jejich spoluautorství komentáře k zákonu č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (KALA, M. a kol. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017). Dále byli oba ve stejnou dobu aktivními členy České strany sociálně demokratické (dále jen "ČSSD"). Pan Miloslav Kala byl v letech 2002 až 2008 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (zastával funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru a byl členem Hospodářského výboru). V dané době soudce Radovan Suchánek působil jako poradce a asistent několika dalších poslanců a byl členem orgánů ČSSD. V letech 2014 a 2016 oba spolupracovali při pořádání odborných konferencí ("Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti" a "Právo a spravedlnost").

4. Ze spoluautorství k uvedenému komentáři, jakož i dalších uvedených skutečností, stěžovatelky dále dovozují, že se soudce Radovan Suchánek bude "názorově shodovat" s vedlejší účastnicí. Komentář byl vytvořen autorským kolektivem tvořeným převážně z členů Nejvyššího kontrolního úřadu. Soudce Radovan Suchánek má proto "názorově blízko" k vedlejší účastnici.

5. Stěžovatelky odkazují na rozhodnutí Ústavního soudu, jimiž v minulosti vyloučil soudce Radovana Suchánka z projednání a rozhodování věci spojených s D. R., rovněž bývalým členem ČSSD, se kterým uvedeného soudce pojily osobní vazby (srov. usnesení ze dne 31. 1. 2017 sp. zn. III. ÚS 189/14, ze dne 28. 5. 2019 sp. zn. III. ÚS 1618/19 a ze dne 21. 4. 2020 sp. zn. III. ÚS 949/20; všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz). Dále stěžovatelky odkazují na usnesení ze dne 19. 7. 2016 sp. zn. III. ÚS 1872/16, jímž Ústavní soud vyloučil soudce Radovana Suchánka z projednání a rozhodnutí věci týkající se Z. A., bývalého člena ČSSD, přestože se uvedený soudce necítil být podjatý. Z uvedené rozhodovací praxe stěžovatelky odvozují, že politické vazby z minulosti zakládají podjatost soudce.

6. Soudce Radovan Suchánek přípisem ze dne 12. 3. 2021 sdělil, že se necítí být podjatý, neboť nemá žádný poměr k věci, ani k vedlejší účastnici. Ke spoluautorství uvedeného komentáře uvedl, že k účasti na jeho vytvoření byl přizván, neboť se postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v právním řádu České republiky dlouhodobě věnuje. Zpracoval přitom toliko komentář k úvodním ustanovením zákona. Dále soudce Radovan Suchánek uvedl, že Miloslav Kala nebyl nikdy jeho přímým spolupracovníkem, ani nadřízeným. Úkoly k práci mu zadávaly jiné osoby. Jedné z konferencí uvedených shora se neúčastnil a není mu známo, že se Miloslav Kala podílel na její organizaci.

7. O vznesené námitce podjatosti rozhoduje podle rozvrhu práce Ústavního soudu IV. senát Ústavního soudu.

8. Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, lze-li mít se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Podle § 36 odst. 2 téhož zákona je soudce též vyloučen, byl-li v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

9. Zaprvé, k námitce týkající se odborné spolupráce soudce Radovana Suchánka a Miloslava Kaly, je třeba uvést, že profesní spolupráce, byť intenzivnější povahy, důvod pojatosti nezaloží (srov. např. usnesení ze dne 22. 10. 2014 sp. zn. II. ÚS 2127/14 či ze dne 26. 8. 2014 sp. zn. II. ÚS 808/13). Totožné závěry se uplatní i u spoluautorství komentářové literatury (viz usnesení ze dne 8. 2. 2016 sp. zn. III. ÚS 1316/15). Ani společná účast na odborných konferencích či jejich organizování neznačí bez dalšího více než kolegiální či profesní vztahy, jež k závěru o podjatosti nevedou (srov. usnesení ze dne 26. 8. 2014 sp. zn. II. ÚS 808/13 či mutatis mutandis bod 6 usnesení ze dne 23. 1. 2018 sp. zn. I. ÚS 4020/17).

10. Zadruhé, jde-li o osobní vazby Radovana Suchánka s předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou, Ústavní soud konstatuje, že se z ničeho (objektivně) nepodává, že soudce Radovan Suchánek udržuje bližší přátelské vztahy s Miloslavem Kalou. Jde-li o vyloučení soudce Radovana Suchánka z projednání a rozhodování věcí týkajících se D. R. v minulosti (sub 5), nutno zdůraznit, že uvedené osoby byly přímými spolupracovníky a D. R. byl přímým nadřízeným soudce Radovana Suchánka ("v nikoli nezanedbatelném časovém úseku"). Taková situace v nyní posuzované věci nenastala; stěžovatelky netvrdí, že Miloslav Kala a soudce Radovan Suchánek byli v přímém pracovním vztahu podřízenosti či nadřízenosti či přímými spolupracovníky. Sám soudce Radovan Suchánek uvedené vyvrací (sub 6).

11. Zatřetí, jde-li o stěžovatelkami odkazované usnesení sp. zn. III. ÚS 1872/16, Ústavní soud v něm uvedl, že prostá okolnost, že soudce byl v minulosti členem politické strany, nemůže být sama o sobě důvodem pro jeho vyloučení z projednání a rozhodování věci, v níž daná politická strana vystupuje jako (vedlejší) účastník řízení. V odkazované věci byl soudce Radovan Suchánek vyloučen z projednání a rozhodování věci, přestože uvedl, že se necítí být podjatý.

12. V posledně uvedené věci však jde o situaci odlišnou od nyní posuzované věci. Politická strana, jíž byl soudce Radovan Suchánek v minulosti členem, vystupovala v řízení před Ústavním soudem jako vedlejší účastnice řízení. To v nyní posuzované věci neplatí. Důvodem pro vyloučení soudce Radovana Suchánka z projednání a rozhodování tam posuzované věci byl právě jeho poměr k politické straně (a to dokonce jako výjimka z pravidla), nikoli ke Z. A., jejímu bývalému členovi. Závěry uvedeného usnesení proto nelze na nyní posuzovanou věc použít.

13. Z týchž důvodů nelze usuzovat o podjatosti soudce Radovana Suchánka k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Soudce Radovan Suchánek pro něj nevykonával žádnou činnost; poměr k němu lze charakterizovat nanejvýš jako profesní či odborný.

14. Z výše uvedených důvodů IV. senát Ústavního soudu neshledal v nyní posuzované věci žádné podmínky pro použití § 36 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu. Rozhodl proto, že soudce Radovan Suchánek není vyloučen z projednání a rozhodování ve věci sp. zn. III. ÚS 1585/20.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2021

Pavel Šámal v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru