Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 94/99Nález ÚS ze dne 25.01.2000Přerušení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuzamítnuto
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
základní ústavní principy/demokratický právní stát/... více
Věcný rejstříkkatastr nemovitostí/vklad
katastr nemovitostí/záznam
vlastnické právo/obsah
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 12/17 SbNU 91
EcliECLI:CZ:US:2000:2.US.94.99
Datum podání22.02.1999
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí správní

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 2 odst.2, čl. 11, čl. 4

Ostatní dotčené předpisy

265/1992 Sb., § 5 odst.1 písm.e, § 9 odst.1, § 12 odst.2

71/1967 Sb., § 29 odst.1, § 40


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 94/99 ze dne 25. 1. 2000

N 12/17 SbNU 91

Přerušení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl v senátu a ve věci ústavní stížnosti AG

R., spol. s r. o., a AG F., spol. s r.o., oba zastoupeni JUDr. Z.

J., za účasti účastníka řízení Katastrálního úřadu Opava, proti

rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě ze dne 7. 1. 1991, č. j.

V2 5693/98, takto:

Ústavní stížnost se zamítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 22. 2. 1999 podání stěžovatelů AG

F., spol. s r. o., proti rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě ze

dne 7. 1. 1991, č. j. V2 -5693/98, vedené pod sp. zn. I.ÚS 94/99,

a návrh AG R., spol. s r. o., na zrušení téhož rozhodnutí

Katastrálního úřadu v Opavě, vedený pod sp. zn. II.ÚS 94/99.

Usnesením Ústavního soudu ze dne 13. 10. 1999, sp. zn. I.ÚS

94/99, byly oba návrhy spojeny do jednoho řízení ve smyslu § 63

zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 112 o. s.

ř. s tím, že obě ústavní stížnosti budou nadále vedeny pod sp. zn.

II.ÚS 94/99.

Ve včas podané ústavní stížnosti brojí navrhovatelé proti

shora označenému rozhodnutí Katastrálního úřadu v Opavě, kterým

bylo podle § 29 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

řád), přerušeno řízení o povolení vkladu zástavních práv do

katastru nemovitostí s odůvodněním, že tomuto vkladu brání

poznámka určení právního vztahu soudem ze dne 31. 1. 1996 a ve

věci bude možno rozhodnout teprve poté, co příslušný soud ve věci

podané určovací žaloby pravomocně rozhodne.

Stěžovatelé tvrdí, že rozhodnutím katastrálního úřadu

o přerušení řízení došlo k porušení čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 2,

odst. 3, odst. 4 a čl. 11 odst. 1. a odst. 4 Listiny základních

práv a svobod. Navrhovatelé zdůrazňují, že k rozhodnutí

o přerušení řízení nebyl účastník řízení oprávněn v případě, že na

příslušném listu vlastnictví je pouze zapsána poznámka určení

právního vztahu soudem, neboť z žádného zákona nevyplývá, že

poznámka na LV je překážkou možnosti povolení vkladu dalších práv

do katastru nemovitostí. Poznámka je podle názoru navrhovatelů

pouze úkonem přísl. katastrálního úřadu, který vyznačuje

skutečnost nebo poměr, vztahující se k nemovitosti či vlastníku

a nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práv. Katastrální úřad,

podle názoru navrhovatelů, není rovněž oprávněn k řešení

předběžných otázek, které náleží pouze do pravomoci soudů.

Označený účastník řízení tak podle tvrzení stěžovatelů svým

postupem překročil meze svojí pravomoci a omezil tak údajně

vlastnická práva stěžovatelů, neboť s věcí nemohou nadále volně

disponovat či ji převádět na jiný subjekt. K omezení vlastnických

práv stěžovatelů prý došlo bez zákonného podkladu, když nebyla

splněna podmínka veřejného zájmu a zaplacení adekvátní náhrady.

Z napadeného rozhodnutí účastníka řízení ze dne 7. 1. 1999,

č. j. V2 -5693/98, Ústavní soud zjistil, že tímto rozhodnutím

katastrální úřad podle § 29 zák. č. 71/1967 Sb. přerušil řízení

o povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Důvodem pro přerušení řízení byla skutečnost, že převod zástavního

práva k nemovitostem je omezen v souvislosti s řízením, vedeným

u Krajského obchodního soudu v Ostravě ve věci č. j. V3 1044/97

a V3 2354/97. V souvislosti se skutečností, že na LV č. 3810 pro

obec O., kat. území O.-p. je vyznačena poznámka určení právního

vztahu soudem ze dne 31. 1. 1996, účastník řízení vyhodnotil tuto

poznámku jako předběžnou otázku a řízení ve věci shora označené

přerušil do doby určení právního vztahu soudem.

Ústavní soud si po zjištění, že ústavní stížnost splňuje

náležitosti, uvedené v přísl. ustanoveních zák. č. 182/1993 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, a není tedy důvod pro její

odmítnutí, vyžádal od účastníka řízení písemné vyjádření k ústavní

stížnosti a správní spis, vztahující se k podané ústavní

stížnosti.

Katastrální úřad v Opavě, jako účastník řízení, ve svém

vyjádření doručeném Ústavnímu soudu dne 22. 11. 1999 nejprve

zdůraznil, že v rámci řízení o povolení vkladu zástavního práva do

katastru nemovitostí postupoval podle zák. č. 265/1992 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 3 odst. 2 cit. zákona,

jakož i podle § 40 a § 29 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb., správního

řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení dále uvádí, že ve smyslu shora citovaných

právních předpisů postupoval i v řízení zahájeném dne 9. 12.

1998, vedeném pod č. j. V3 2354/97. Rozhodnutí o přerušení řízení

napadené stěžovateli je odůvodněno tak, že návrhu stěžovatelů na

vklad zástavního práva předchází řízení o povolení vkladu práva

věcného břemene, vedené u téhož kat. ú. pod č. j. V3 1044/97 a č.

j. V3 2354/97.

Obě tato řízení byla již zahájena v r. 1997 a týkají se

nemovitostí, zapsaných na LV č. 3810 pro kat. ú. O. - p. Rovněž

řízení vedené pod č. j. V3 2354/97 a V2 5693/98, se týkají těchže

nemovitostí, uvedených na shora označeném výpisu z LV. Z těchto

důvodů, dovozuje účastník řízení, nelze v těchto řízeních fakticky

pokračovat, neboť podle ustanovení § 12 odst. 2 zák. č. 265/1992

Sb., ve znění pozdějších předpisů, se pořadí zápisů do katastru

nemovitostí řídí (pokud zákon nestanoví jinak) dobou, ve které byl

návrh na zápis doručen přísl. kat. úřadu.

Zásada priority zápisu do katastru platí bez výjimky

a zaručuje, že jednotlivé zápisy v katastru nemovitostí budou na

sebe navazovat a nebudou ve vzájemném rozporu. V předmětné věci to

znamená, že nejprve musí být dokončeno řízení vedené pod č. j. V3

1044/97, poté řízení vedené pod č. j. V3 2354/97 a teprve poté věc

vedená pod č. j. V2 5693/98. Tento postup vyplývá přímo ze zákona

a není v rozporu se žádným ustanovením Ústavy a Listiny základních

práv a svobod.

K přerušení řízení vedeného pod č. j. V3 1044/97 došlo proto,

že ohledně tímto řízením dotčených nemovitostí byla ve smyslu

§ 9 odst. 1 písm. b) zák. č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, vyznačena poznámka o určení právního vztahu soudem na

základě žaloby o určení neplatnosti smlouvy, kterou vlastník AG

real, spol. s. r. o., nabyl vlastnictví k nemovitostem zapsaným na

LV č. 3810 pro kat. ú. O. - p. Tato poznámka byla zapsána dne 14.

8. 1996 na základě žádosti společnosti F. spol. s r. o.

V této souvislosti a s ohledem na probíhající řízení

o neplatnosti smlouvy účastník řízení nemohl již vyhodnotit jako

předběžnou otázku platnost smlouvy, uzavřené mezi AG R., spol. s.

r. o. a F. spol. s r. o. Ve smyslu § 40 správního řádu a podle §

29 odst. 1 správního řádu řízení přerušil. Účastník řízení

zdůrazňuje, že právě tato ustanovení správního řádu jej zavazují

přerušit řízení o povolení vkladu, pokud bylo soudem zahájeno

řízení o předběžné otázce (platnosti smlouvy), a nemůže si již

tedy tuto předběžnou otázku vyhodnotit sám. Současně poukázal

účastník řízení ve věci předběžné otázky i na znění § 5 odst. 1

písm. e) zák. č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které

umožňuje kat. úřadu přezkoumávat skutečnosti v citovaném

ustanovení uvedené. Při posuzování této otázky je podle názoru

účastníka řízení rovněž jeho povinností posoudit i nabývací titul,

kterým je dokladováno vlastnické právo subjektu, který

s nemovitostí smluvně nakládá. V případě, že o platnosti listiny

je vedeno řízení před soudem, bylo povinností katastrálního úřadu

řízení o povolení vkladu přerušit a vyčkat pravomocného rozhodnutí

soudu.

Za oprávněnou považuje účastník řízení pouze námitku

stěžovatelů, že řízení před krajským soudem ve věci shora označené

trvá příliš dlouho a postavení stěžovatelů se po dobu soudního

řízení stává právně nejistým. Tuto skutečnost však účastník řízení

nemůže ovlivnit a své rozhodnutí ve věci přerušení řízení považuje

za správné a zákonné.

K doplnění skutkových okolností, vztahujících se k ústavní

stížnosti, účastník řízení uvedl, že ve věci určovací žaloby

učinil již v r. 1998 dotaz na Okresní soud v Opavě a v květnu

1999 na Krajský obchodní soud v Ostravě. Dne 7. 6. 1999 obdržel

odpověď, že řízení v předmětné věci není dosud pravomocně

rozhodnuto. Ze zaslaného spisu Katastrálního úřadu Opava Ústavní

soud zjistil, že ve správní věci vedené pod č. j. V2 5693/98,

obdržel účastník řízení dne 9. 12. 1998 návrh stěžovatelů na vklad

zástavního práva k nemovitostem, vedeným na výpise z LV č. 3810.

Dne 7. 1. 1999 přerušil účastník řízení rozhodnutím podle § 29

zák. č. 71/1967 Sb. řízení s odůvodněním, že převod zástavního

práva k nemovitostem je omezen v souvislosti s řízením, vedeným

u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod sp. zn. 7 Cm 76/97,

přičemž na předmětném listu vlastnictví pro k. ú. O. - p. je

vyznačena poznámka určení právního vztahu soudem ze dne 31. 5.

1996. Účastník řízení v souvislosti s předběžnou otázkou přerušil

řízení do doby určení právního vztahu soudem.

Dne 31. 5. 1996 obdržel účastník řízení žádost společnosti

F., spol. s r. o., o vyznačení poznámky na přísl. listu

vlastnictví ve smyslu zák. č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, na základě skutečnosti, že kupní smlouva, která byla

podkladem zápisu byla uzavřena v omylu, takže spol. F. spol. s r.

o. se obrátila s určovací žalobou k soudu. Přílohou této žádosti

byl stejnopis žaloby s prezentačním razítkem Okresního soudu

v Opavě.

Ústavní soud nejprve zkoumal, zda tvrzení stěžovatelů,

obsažená v ústavní stížnosti, mají oporu v listinných dokladech,

založených ve správních spisech účastníka řízení. Stěžovatelé svým

návrhem brojí jednak proti vyznačení poznámky na předmětném listu

vlastnictví, ze kterého podle jejich názoru účastník řízení

nezákonným způsobem vyvozuje hodnocení ke kterému není ve smyslu

§ 5 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

oprávněn a dále napadají údajně neoprávněné přerušení řízení ve

věci vkladu vlastnických práv. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zák.

č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapíše katastrální

úřad poznámku mimo jiné k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch

má být poznámka zapsána. Podaný žalobní návrh shora jmenované

spol. směřuje na určení vlastnických práv a žalobce se jím domáhá

u přísl. soudu vydání takového rozhodnutí, které by postavilo

najisto vlastnictví nemovitostí v katastru zapsaných. Smyslem

poznámky je proto upozornit subjekty nahlížející do katastrálních

operátů, že u dané nemovitosti může být vlastníkem někdo jiný než

ten, kdo je doposud jako vlastník v katastru zapsán. Účastník

řízení proto postupoval v souladu s již cit. ustanovením § 9 odst.

1 zák. č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud

u přísl. nemovitostí poznámkou vyznačil podaný žalobní návrh na

určení vlastnických práv.

Ustanovení § 5 odst. 1 cit. zákona taxativním způsobem

vymezuje z jakých hledisek přezkoumává katastrální úřad v řízení

o povolení vkladu skutečnosti právně významné před vydáním

rozhodnutí. S ohledem na charakter řízení před katastrálním úřadem

se jedná o přezkoumávání listin, odůvodňujících provedení vkladu.

V případě, že správní orgán má pochybnosti o platnosti předmětných

smluv z důvodu podané určovací žaloby s tím, že na posouzení

předběžné otázky o vlastnictví k předmětným nemovitostem závisí

i správné rozhodnutí o vkladu práv do katastru nemovitostí, je

tento katastrální úřad povinen řízení přerušit až do doby

rozhodnutí soudu o vlastnických vztazích. Tuto možnost mu dává

správní řád ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1, který při řešení

předběžné otázky umožňuje správnímu orgánu ve smyslu § 29 odst.

1 zák. č. 71/1967 Sb. právní řízení přerušit bylo-li u soudu, a to

i po podání návrhu na vklad, zahájeno řízení o předběžné otázce

jejíž vyřešení má nebo může mít vliv na rozhodnutí katastrálního

úřadu. Rozhodování o existenci či neexistenci věcného prává přitom

nepřísluší katastrálnímu úřadu, ale soudu. Katastrální úřad si

nemůže proto o této otázce zjednat jasno sám, ale musí vyčkat

pravomocného rozhodnutí soudu.

Ústavní soud v souvislosti s podanou ústavní stížností

poukazuje na závěry, uvedené v usnesení Ústavního soudu ze dne 5.

5. 1998, sp. zn. IV. ÚS 48/97, kde se uvádí, že v řízení

o povolení vkladu vlastnického práva katastrální úřad nezkoumá

platnost příslušné smlouvy, ale pouze listinu na základě které má

být vklad povolen, a to pouze z hledisek uvedených v již cit.

ustanovení § 5 odst.1 zák. č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů. Pokud by při zkoumání této listiny překročil meze své

přezkumné činnosti, jednalo by se o rozpor s čl. 2 odst. 2 Listiny

základních práv a svobod. V dané věci však Ústavní soud pochybení

účastníka řízení, které by zakládalo porušení cit. článku Listiny

základních práv a svobod, nezjistil a nesouhlasí rovněž s tím, že

by rozhodnutím napadeným ústavní stížností mohlo dojít k porušení

citovaných článků Listiny. Podaná ústavní stížnost je proto

nedůvodná a Ústavnísoud je nucen jí v plném rozsahu zamítnout (§

82 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 25. ledna 2000

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru