Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 729/18 #1Usnesení ÚS ze dne 23.10.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání civilní
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Dovolání
EcliECLI:CZ:US:2018:2.US.729.18.1
Datum podání28.02.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 236


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 729/18 ze dne 23. 10. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele MUDr. Jaroslava Kotrby, právně zastoupeného Mgr. Petrem Vlachem, advokátem se sídlem Guldenerova 547/4, Plzeň, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2012 č. j. 66 C 77/2012-25, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 3. 2015 č. j. 3 Co 252/2012-37, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2016 č.j. 66 C 77/2012-92, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 6. 2017 č. j. 4 Co 118/2016-201 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2017 č.j. 66 C 77/2012-227, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností ze dne 27. 2. 2018 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, když tvrdí, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Jelikož tato ústavní stížnost nesplňovala všechny náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel dne 26. 3. 2018 vyzván, aby si zvolil právního zástupce a odstranil i další vady jeho návrhu. K tomu došlo až podáním ze dne 15. 10. 2018, v němž advokát stěžovatele, určený Českou advokátní komorou, doplnil ústavní stížnost a předložil plnou moc k zastupování stěžovatele.

2. Stěžovatel ústavní stížností napadá všechna rozhodnutí obecných soudů, která byla do podání ústavní stížnosti vydána ve věci jeho žaloby na ochranu osobnosti, včetně mimořádného opravného prostředku - žaloby pro zmatečnost, kterou se stěžovatel bránil proti rozhodnutím soudů o odmítnutí jeho žaloby na ochranu osobnosti. Za poslední rozhodnutí o opravném prostředku, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, považuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2017 č. j. 66 C 77/2012-277, kterým tento soud zastavil řízení o dovolání stěžovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 6. 2017 č. j. 4 Co 118/2016-201. Stěžovatel je přesvědčen, že i za situace, kdy řízení o posledním opravném prostředku, který k ochraně svých práv využil - dovolání, bylo odmítnuto pro nezaplacení soudního poplatku, je zde dán důvod pro neodmítnutí přijetí ústavní stížnosti, podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele, kdy jejím předmětem jsou skutečnosti, týkající se řádného fungování soudního systému, a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti, došlo.

3. Ústavní soud předtím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

4. Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytuje. Ústavní stížnost tedy může, nestanoví-li zákon jinak, směřovat toliko proti pravomocnému rozhodnutí o posledním procesním prostředku ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

5. Ve věci stěžovatele bylo posledním prostředkem k ochraně jeho práva dovolání, které podal proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí žaloby pro zmatečnost. Řízení o něm však bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku. Z toho lze dovodit, že tento opravný prostředek nebyl řádně uplatněn a stěžovatel proto nevyčerpal všechny opravné prostředky v řízení o jeho žalobě pro zmatečnost. Pokud ústavní stížnost směřuje rovněž proti usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení o dovolání z důvodu nezaplacení soudního poplatku, stěžovatel byl řádně poučen o tom, že je proti němu možné podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, což však neučinil. Ani v tomto případě tedy nevyužil všechny opravné prostředky, které mohly ústavní stížností napadené rozhodnutí zvrátit.

6. K návrhu stěžovatele na možný postup podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu Ústavní soud konstatuje, že řízení podle tohoto ustanovení zákona o Ústavním soudu má být "toliko výjimkou z obecného pravidla, což značí, že takové ustanovení nelze vykládat rozšiřujícím způsobem" (srov. nález sp. zn. II. ÚS 193/94). To nakonec vyplývá i z dikce samotného ustanovení, které vyžaduje, aby stížnost svým významem podstatně přesahovala zájmy stěžovatele. Stěžovatel sice tento svůj návrh odůvodnil, nicméně přesah vlastních zájmů nijak podrobněji nevymezuje, neuvádí, komu a jak mělo být do základních práv zasaženo, a svoje tvrzení ani ničím nedokládá.

7. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud ústavní stížnost jako nepřípustnou odmítl podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. října 2018

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru