Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 699/02Usnesení ÚS ze dne 30.12.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkZpůsobilost k právním úkonům
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.699.02
Datum podání11.11.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 699/02 ze dne 30. 12. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele L. H., o návrhu ze dne 7. 11. 2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 11. 2002 obrátil na Ústavní soud se žádostí o přešetření postupu Okresního soudu v Liberci v řízeních vedených pod sp. zn. 17 Nc 1162/98 a sp. zn. 8 Nc 1424/2002, a Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, v řízení, v němž bylo dne 2. 10. 2002 vydáno usnesení, čj. 30 Co 375/2002-15, jímž soud odmítl navrhovatelovo odvolání směřující proti výroku o zahájení řízení o posouzení jeho způsobilosti k právním úkonům. Navrhovatel se domnívá, že uvedenými rozhodnutími a řadou dalších skutečností specifikovaných v návrhu došlo k zásahu do jeho ústavně zaručených práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 21 dne. Tento přípis byl navrhovateli doručen oproti podpisu dne 20. 11. 2002. Dne 21. 11. 2002 navrhovatel podal k poštovní přepravě toliko přípis, ve kterém opakuje námitky nesprávného postupu výše zmíněných orgánů a rozvádí úvahy ohledně domnělého porušení jeho ústavně zaručených práv.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 11. 12. 2002 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel přes poučení o možných následcích odstranil.

Ústavní soud při posouzení případu přihlédl k tomu, že navrhovateli byly výše uvedenou výzvou Ústavního soudu vytčeny vady návrhu, přičemž byla zdůrazněna zejména jeho povinnost plynoucí z ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě speciální plné moci. Navrhovatel byl informován, že citovaný zákon neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát, určený Českou advokátní komorou (110 00 Praha 1, Národní 16). Navrhovatel byl dále upozorněn, že pokud vytčené vady podání nebudou ani v této lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Navrhovatel však v řízení dále vystupoval bez nutného právního zastoupení, požadovanou speciální plnou moc nepředložil a z jeho dalšího přípisu ani nevyplývá, že má v úmyslu vady v právním zastoupení odstranit. Ústavní soud dále přihlédl ke skutečnosti, že navrhovatel před Ústavním soudem v minulosti vedl řadu již skončených řízení. Jsou mu tedy nepochybně dobře známy náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené citovaným ustanovením zákona.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Nad rámec uvedeného Ústavnísoud konstatuje, že návrhu, aby věc byla předána "Evropskému soudu nebo mezinárodnímu tribunálu v Haagu", nelze vyhovět, neboť k takovému úkonu Ústavní soud není oprávněn.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru