Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 548/05Usnesení ÚS ze dne 20.07.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2006:2.US.548.05
Datum podání30.09.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6, § 2 odst.5


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 548/05 ze dne 20. 7. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 548/05

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. N., právně zastoupeného JUDr. Michaelou Strnadovou, advokátkou se sídlem Podolské nábřeží 2a/1125, Praha, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2004, sp. zn. 9 To 193/2004, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 43 T 2/2004,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 9. 2005 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil shora uvedená rozhodnutí obecných soudů, a to pro jejich rozpor s čl. 36 odst. 1, 2, čl. 37, čl. 38, čl. 39 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k meritornímu projednávání ústavní stížnosti, zkoumá splnění formálních podmínek stanovených pro návrh zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V daném případě bylo tímto posledním opravným prostředkem dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2004, sp. zn. 9 To 193/2004, o němž rozhodl Nejvyšší soud ČR tak, že je odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) trestního řádu proto, že bylo podáno z jiného důvodu, nežli připouští trestní řád. Usnesení Nejvyššího soudu bylo dne 8. 12. 2004 doručeno obhájci stěžovatele a stěžovateli bylo doručováno na adresu jeho trvalého bydliště, kde byla zásilka dne 7. 12. 2004 uložena na poště. V této době, konkrétně dne 4. 10. 2004, bylo po stěžovateli vyhlášeno celostátní pátrání za účelem dodání do výkonu trestu, a to na základě příkazu ze dne 24. 9. 2004.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že v době doručování usnesení Nejvyššího soudu ČR byl upoután na lůžko v nemocnici v Německu, a proto pokud si v úložní době zásilku na poště nevyzvedl, nemohla se uplatnit tzv. fikce doručení, neboť se na uvedené adrese nezdržoval. Pro počátek lhůty pro podání ústavní stížnosti je tak třeba podle stěžovatele považovat den skutečného doručení, a to 4. 8. 2005. Jako důkaz svého tvrzení stěžovatel zaslal Ústavnímu soudu lékařskou zprávu ze dne 29. 11. 2004. Z této zprávy psané německy a podepsané dr. J. H. však pouze vyplývá, že se stěžovatel podrobil vyšetření, lékař potvrdil diagnózu již dříve stanovenou nemocnicí na Homolce v Praze a navrhuje konzervativní léčbu po konzultaci s chirurgem a případný operativní zákrok v období 31. 1. - 7. 2. 2005.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o kopii faxové zprávy odesílané dne 29. 8. 2005 v 16.51 hodin a z jejího obsahu nevyplývá stěžovatelem tvrzená skutečnost, že byl v nemocnici v Nűrnbergu v rozhodné době hospitalizován, Ústavní soud považuje podanou ústavní stížnost za opožděnou. Ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 29. 9. 2005. Jestliže tedy bylo usnesení Nejvyššího soudu ČR uloženo na poště dne 7. 12. 2004, je zřejmé, že ústavní stížnost s ohledem na fikci doručení byla podána opožděně.

Protože ústavní stížnost byla ze shora uvedených důvodů shledána jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem, nezbylo Ústavnímu soudu než jej odmítnout mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení:

Eleni Kameníková

Ref.

Doručit do vlastních rukou

- advokát stěžovatele 2x

přílohy nechat ve spisu

založit po vrácení dodejky

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru