Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 543/11 #1Nález ÚS ze dne 11.05.2011Náhrada věcných nákladů bance v případě poskytnutí součinnosti soudnímu exekutorovi

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUDNÍ EXEKUTOR - Praha 5 - Podkonický Juraj
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedl... více
Věcný rejstříkexekutor
náhrada
banka/bankovnictví
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 89/61 SbNU 377
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.543.11.1
Datum vyhlášení17.05.2011
Datum podání18.02.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 90 odst.1, čl. 1 odst.1

2/1993 Sb., čl. 2 odst.2, čl. 36 odst.1

209/1992 Sb./Sb.m.s., #1 čl. 1

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 34 odst.1, § 87 odst.1, § 33, § 2

21/1992 Sb., § 38 odst.5, § 38 odst.3 písm.a, § 38 odst.3 písm.h

235/2004 Sb.

330/2001 Sb., § 13

360/2003 Sb.

6/2002 Sb., § 14 odst.3

99/1963 Sb., § 128, § 5, § 43, § 202 odst.1 písm.g, § 148, § 139 odst.3


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Nerespektování stanoviska Nejvyššího soudu v otázce náhrady věcných nákladů spojených s poskytováním součinnosti soudnímu exekutorovi (§ 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb.), z něhož vyplývalo, že subjekty, jimž je stanovena povinnost součinnosti, ji poskytují sice bezplatně, mají však právo na náhradu věcných nákladů, představuje porušení základního práva stěžovatelky na legitimní očekávání podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatelky BRE Bank S. A. zrušil II. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 1. 5. 2011 v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy celkem 1402 ve výroku nálezu specifikovaných usnesení soudního exekutora, pro rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Narativní část

Stěžovatelka (banka) požadovala zrušení celkového počtu 1402 usnesení soudního exekutora, jimiž jí v jednotlivých případech nebylo přiznáno právo na náhradu hotových výdajů vždy ve výši 200 Kč za poskytnutí součinnosti při provádění exekuce podle § 33 a 34 zákona 120/2001 Sb., exekučního řádu. Součinnost spočívala v oznamování informací o povinných osobách, např. o číslech účtů, majetku a cenných papírech, přičemž stěžovatelka měla s touto činností mzdové a další výdaje. Soudní exekutor nesouhlasil s tím, že stěžovatelka výši věcných nákladů stanovila vlastním jednostranným rozhodnutím. Proti výše uvedeným usnesením nebylo odvolání přípustné. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítala, že jí soudní exekutor nemůže uložit povinnosti, aniž by jí uhradil s tím spojené věcné náklady. Uvedla, že vyřizuje v průměru 1 128 000 žádostí o součinnost ročně, přičemž její celkové náklady na poskytnutí součinnosti jsou přibližně 18 800 000 Kč ročně.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud nejprve uvedl, že vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 202 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu není proti usnesení soudního exekutora odvolání přípustné, bylo namístě poskytnout stěžovatelce ústavněprávní ochranu (např. usnesení sp. zn. I. ÚS 163/10). Rovněž zmínil, že se již ve své judikatuře vyslovil k postavení exekutora při výkonu exekuční činnosti (např. stanovisko pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06), který je jako veřejný činitel při výkonu svěřené státní moci povinen respektovat základní práva osob, ve vztahu k nimž přenesenou státní moc vykonává (srov. usnesení sp. zn. II. ÚS 2040/10, nález sp. zn. II. ÚS 1331/07).

K otázce náhrady věcných nákladů spojených s poskytnutím součinnosti soudnímu exekutorovi Ústavní soud upozornil, že byla výslovně vyřešena ve stanovisku Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2006 sp. zn. Cpjn 200/2006, které lze ústavněprávně aprobovat. Podle ustanovení § 34 odst. 1 exekučního řádu jsou subjekty vyjmenované v ustanovení § 33 povinny poskytnout soudnímu exekutorovi jím vyžádanou součinnost bezplatně, nicméně ustanovení § 34 odst. 1 exekučního řádu je přiléhavé vykládat ve shodě s ustanovením § 128 občanského soudního řádu, jež zakotvuje totéž, avšak s výslovným dovětkem, že subjekty povinné součinností mají právo na náhradu hotových výdajů. Právo banky na úhradu věcných nákladů za podání zprávy exekutorovi je rovněž výslovně uvedeno v ustanovení § 38 odst. 5 zákona o bankách.

V projednávané věci stěžovatelka včas uplatnila nárok na náhradu hotových výdajů, které skutečně vynaložila. Pokud jí soudní exekutor nepřiznal náhradu hotových výdajů za poskytnutí součinnosti s odůvodněním, že je povinna poskytnout součinnost bezplatně, nerespektoval závěry obsažené v předmětném stanovisku Nejvyššího soudu a porušil tak základní právo stěžovatelky na legitimní očekávání. Dále Ústavní soud uvedl, že dospěl-li soudní exekutor k závěru, že stěžovatelka řádně nespecifikovala jí vynaložené věcné náklady, měla být o možnosti a o způsobu jejich uplatnění soudním exekutorem poučena. Pokud tak soudní exekutor neučinil, porušil základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces (nález sp. zn. III. ÚS 411/05).

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud stížnosti vyhověl a napadená usnesení soudního exekutora zrušil pro rozpor s čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a s čl. 36 odst. 1 Listiny.

Soudcem zpravodajem v dané věci byla Eliška Wagnerová. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

II.ÚS 543/11 ze dne 11. 5. 2011

N 89/61 SbNU 377

Náhrada věcných nákladů bance v případě poskytnutí součinnosti soudnímu exekutorovi

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 11. května 2011 sp. zn. II. ÚS 543/11 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky BRE Bank, S. A., organizační složky podniku, IČ 27943445, se sídlem Jugoslávská 1, 120 00 Praha 2, proti 1402 ve výroku tohoto nálezu specifikovaným rozhodnutím soudního exekutora, jimiž soudní exekutor nepřiznal stěžovatelce právo na úhradu věcných nákladů za poskytnutí součinnosti soudním exekutorem vyžádané, za účasti JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 5, jako účastníka řízení.

Výrok

I. Nerespektováním čl. 1 a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod byla usneseními soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., č. j. 067 EX 219865/09-13; 067 EX 117445/09-18; 067 EX 118293/09-11; 067 EX 141833/09-12; 067 EX 219166/09-23; 067 EX 216228/09-28; 067 EX 120426/09-14; 067 EX 120222/09-56; 067 EX 119516/09-15; 067 EX 140113/08-17; 067 EX 142480/08-13; 067 EX 139665/08-16; 067 EX 141285/08-16; 067 EX 138673/08-16; 067 EX 138843/08-16; 067 EX 3778/09-42; 067 EX 3727/09-14; 067 EX 136690/09-16; 067 EX 114661/09-13; 067 EX 111364/09-25; 067 EX 114457/09-26; 067 EX 110729/09-18; 067 EX 102202/09-24; 067 EX 103316/09-21; 067 EX 101787/09-19; 067 EX 101146/09-15; 067 EX 101096/09-14; 067 EX 100964/09-25; 067 EX 137323/08-17; 067 EX 129503/08-15; 067 EX 127983/08-21; 067 EX 138461/09-20; 067 EX 141379/09-27; 067 EX 126480/08-28; 067 EX 137722/08-16; 067 EX 4770/09-11; 067 EX 4723/09-18; 067 EX 4580/09-14; 067 EX 4330/09-17; 067 EX 4991/09-13; 067 EX 3851/09-17; 067 EX 202222/08-15; 067 EX 124972/08-14; 067 EX 122389/08-24; 067 EX 124524/08-48; 067 EX 124476/08-22; 067 EX 133179/08-18; 067 EX 130004/08-25; 067 EX 132217/08-21; 067 EX 131229/08-23; 067 EX 130242/08-34; 067 EX 109593/09-18; 067 EX 130187/08-23; 067 EX 129989/08-16; 067 EX 108604/09-25; 067 EX 5714/09-12; 067 EX 206666/08-17; 067 EX 6062/09-13; 067 EX 5843/09-14; 067 EX 5741/09-25; 067 EX 108128/09-16; 067 EX 106317/09-17; 067 EX 5685/09-14; 067 EX 204734/08-28; 067 EX 5450/09-23; 067 EX 102291/08-36; 067 EX 103003/08-19; 067 EX 3418/07-45; 067 EX 210722/09-25; 067 EX 211817/09-17; 067 EX 132624/09-13; 067 EX 131967/09-23; 067 EX 7047/07-42; 067 EX 3361/08-43; 067 EX 123767/09-15; 067 EX 123781/09-14; 067 EX 2818/08-85; 067 EX 106168/08-31; 067 EX 4846/08-32; 067 EX 106001/08-19; 067 EX 142981/09-24; 067 EX 118766/08-34; 067 EX 118255/08-16; 067 EX 117561/08-22; 067 EX 109800/08-33; 067 EX 109180/08-43; 067 EX 127301/09-14; 067 EX 255322/10-8; 067 EX 238497/10-10; 067 EX 256811/10-15; 067 EX 256693/10-10; 067 EX 256611/10-9; 067 EX 246266/10-12; 067 EX 254647/10-14; 067 EX 254351/10-10; 067 EX 254600/10-8; 067 EX 254477/10-11; 067 EX 261989/10-13; 067 EX 261809/10-13; 067 EX 259950/10-10; 067 EX 266724/10-7; 067 EX 266634/10-11; 067 EX 271020/10-10; 067 EX 270880/10-7; 067 EX 270834/10-12; 067 EX 211168/10-16; 067 EX 266955/10-7; 067 EX 255702/10-11; 067 EX 267423/10-7; 067 EX 255739/10-8; 067 EX 255565/10-6; 067 EX 220621/10-19; 067 EX 227346/10-18; 067 EX 255963/10-7; 067 EX 260134/10-9; 067 EX 264127/10-11; 067 EX 264205/10-10; 067 EX 234981/10-11; 067 EX 229920/10-12; 067 EX 388/10-24; 067 EX 1542/10-11; 067 EX 238867/09-16; 067 EX 236510/09-16; 067 EX 279354/09-15; 067 EX 243179/09-22; 067 EX 243167/09-13; 067 EX 254136/09-21; 067 EX 1519/10-11; 067 EX 285631/09-18; 067 EX 251170/09-12; 067 EX 5409/10-8; 067 EX 248516/09-24; 067 EX 247056/09-18; 067 EX 5149/10-13; 067 EX 5148/10-19; 067 EX 5424/10-8; 067 EX 43111/10-11; 067 EX 42480/10-16; 067 EX 248020/09-13; 067 EX 268051/10-7; 067 EX 43199/10-11; 067 EX 251507/10-11; 067 EX 244888/10-11; 067 EX 227330/10-13; 067 EX 224464/10-11; 067 EX 206390/10-11; 067 EX 274743/10-7; 067 EX 274719/10-7; 067 EX 274710/10-7; 067 EX 116059/08-28; 067 EX 271695/10-15; 067 EX 271556/10-14; 067 EX 271389/10-9; 067 EX 237117/10-15; 067 EX 208207/10-29; 067 EX 274398/10-6; 067 EX 274158/10-12; 067 EX 273046/10-8; 067 EX 273000/10-8; 067 EX 268756/10-6; 067 EX 268697/10-9; 067 EX 268626/10-8; 067 EX 268564/10-9; 067 EX 268562/10-8; 067 EX 268402/10-7; 067 EX 266738/10-10; 067 EX 109119/08-33; 067 EX 271238/10-6; 067 EX 270630/10-9; 067 EX 269697/10-7; 067 EX 269577/10-11; 067 EX 238555/10-9; 067 EX 237214/10-12; 067 EX 230766/10-16; 067 EX 274325/10-9; 067 EX 269398/10-7; 067 EX 269371/10-7; 067 EX 269225/10-7; 067 EX 268665/10-12; 067 EX 268640/10-16; 067 EX 264670/10-8; 067 EX 109126/08-63; 067 EX 101467/08-29; 067 EX 100877/08-35; 067 EX 100378/08-38; 067 EX 271939/10-14; 067 EX 271518/10-11; 067 EX 271401/10-10; 067 EX 271023/10-13; 067 EX 270619/10-6; 067 EX 270243/10-8; 067 EX 270242/10-8; 067 EX 269668/10-9; 067 EX 269579/10-11; 067 EX 102153/08-29; 067 EX 271712/10-14; 067 EX 271544/10-9; 067 EX 271489/10-6; 067 EX 225191/10-10; 067 EX 274800/10-14; 067 EX 274152/10-8; 067 EX 273995/10-9; 067 EX 273787/10-13; 067 EX 273732/10-8; 067 EX 273690/10-14; 067 EX 273182/10-8; 067 EX 271890/10-8; 067 EX 271095/10-9; 067 EX 269980/10-12; 067 EX 274428/10-7; 067 EX 273147/10-8; 067 EX 273126/10-12; 067 EX 269235/10-8; 067 EX 268848/10-8; 067 EX 268712/10-14; 067 EX 267713/10-14; 067 EX 264518/10-9; 067 EX 251546/10-11; 067 EX 241676/10-16; 067 EX 237199/10-16; 067 EX 43466/10-17; 067 EX 274558/10-9; 067 EX 273523/10-9; 067 EX 273120/10-8; 067 EX 273072/10-10; 067 EX 272973/10-7; 067 EX 272967/10-8; 067 EX 269260/10-11; 067 EX 268514/10-7; 067 EX 274556/10-7; 067 EX 273925/10-10; 067 EX 273777/10-13; 067 EX 273598/10-13; 067 EX 273539/10-8; 067 EX 269220/10-8; 067 EX 268994/10-20; 067 EX 268913/10-9; 067 EX 268874/10-6; 067 EX 268870/10-9; 067 EX 268685/10-13; 067 EX 268679/10-9; 067 EX 263280/10-9; 067 EX 262791/10-8; 067 EX 262232/10-9; 067 EX 260566/10-11; 067 EX 258905/10-9; 067 EX 274183/10-8; 067 EX 274017/10-11; 067 EX 268827/10-10; 067 EX 268761/10-11; 067 EX 267685/10-14; 067 EX 264349/10-11; 067 EX 263053/10-8; 067 EX 258077/10-8; 067 EX 256530/10-16; 067 EX 1910/03-42; 067 EX 273316/10-14; 067 EX 268682/10-7; 067 EX 268513/10-7; 067 EX 265676/10-15; 067 EX 258166/10-9; 067 EX 256521/10-14; 067 EX 256329/10-17; 067 EX 273156/10-13; 067 EX 273122/10-8; 067 EX 273094/10-8; 067 EX 269383/10-7; 067 EX 269114/10-14; 067 EX 268373/10-13; 067 EX 268305/10-9; 067 EX 263089/10-13; 067 EX 257287/10-14; 067 EX 255222/10-11; 067 EX 252223/10-9; 067 EX 40189/10-8; 067 EX 20503/10-21; 067 EX 260696/10-19; 067 EX 256649/10-17; 067 EX 256394/10-10; 067 EX 256241/10-8; 067 EX 1305/03-35; 067 EX 264061/10-11; 067 EX 258297/10-13; 067 EX 255436/10-9; 067 EX 2824/08-39; 067 EX 1728/08-45; 067 EX 735/08-41; 067 EX 5218/07-83; 067 EX 389/03-57; 067 EX 263091/10-22; 067 EX 263064/10-8; 067 EX 258569/10-10; 067 EX 257402/10-8; 067 EX 256744/10-11; 067 EX 253969/10-11; 067 EX 375/06-60; 067 EX 2180/05-34; 067 EX 2857/04-175; 067 EX 264254/10-8; 067 EX 263847/10-16; 067 EX 4190/07-35; 067 EX 2658/07-42; 067 EX 3097/06-78; 067 EX 272573/10-9; 067 EX 272530/10-13; 067 EX 272454/10-12; 067 EX 272408/10-7; 067 EX 272293/10-7; 067 EX 255886/10-12; 067 EX 272888/10-7; 067 EX 272717/10-13; 067 EX 272705/10-7; 067 EX 272252/10-7; 067 EX 272239/10-14; 067 EX 272178/10-8; 067 EX 272146/10-15; 067 EX 255870/10-14; 067 EX 272854/10-13; 067 EX 272734/10-10; 067 EX 272733/10-7; 067 EX 272728/10-8; 067 EX 272520/10-19; 067 EX 255534/10-15; 067 EX 272864/10-13; 067 EX 272249/10-11; 067 EX 271951/10-12; 067 EX 272960/10-7; 067 EX 272881/10-7; 067 EX 272768/10-16; 067 EX 292066/10-10; 067 EX 285509/10-7; 067 EX 285204/10-8; 067 EX 284896/10-7; 067 EX 284630/10-7; 067 EX 284362/10-8; 067 EX 292022/10-8; 067 EX 291884/10-7; 067 EX 284898/10-8; 067 EX 284746/10-8; 067 EX 284681/10-8; 067 EX 285222/10-7; 067 EX 284711/10-8; 067 EX 291895/10-7; 067 EX 285165/10-8; 067 EX 284522/10-8; 067 EX 284500/10-8; 067 EX 284543/10-8; 067 EX 284531/10-13; 067 EX 284505/10-12; 067 EX 292276/10-9; 067 EX 285529/10-7; 067 EX 285517/10-7; 067 EX 285479/10-7; 067 EX 285428/10-9; 067 EX 285270/10-8; 067 EX 358/10-62; 067 EX 122684/08-68; 067 EX 208551/09-28; 067 EX 204384/09-42; 067 EX 205293/10-32; 067 EX 223716/09-27; 067 EX 204484/08-47; 067 EX 132851/08-38; 067 EX 217380/10-46; 067 EX 212889/10-39; 067 EX 229982/09-40; 067 EX 210406/09-42; 067 EX 266441/10-26; 067 EX 218693/09-48; 067 EX 283815/10-8; 067 EX 281834/10-9; 067 EX 281665/10-17; 067 EX 281277/10-9; 067 EX 254394/10-26; 067 EX 283894/10-8; 067 EX 281492/10-12; 067 EX 240839/09-28; 067 EX 284246/10-13; 067 EX 283947/10-13; 067 EX 283823/10-8; 067 EX 274860/10-9; 067 EX 274217/10-7; 067 EX 6459/10-15; 067 EX 129593/09-20; 067 EX 290564/10-6; 067 EX 285973/10-8; 067 EX 283666/10-8; 067 EX 281501/10-7; 067 EX 263308/10-13; 067 EX 252706/10-15; 067 EX 2446/10-21; 067 EX 130097/09-26; 067 EX 288874/10-8; 067 EX 288586/10-9; 067 EX 288506/10-8; 067 EX 288452/10-9; 067 EX 262459/09-43; 067 EX 283957/10-7; 067 EX 281628/10-7; 067 EX 281527/10-6; 067 EX 290341/10-8; 067 EX 290212/10-7; 067 EX 286074/10-9; 067 EX 284763/10-8; 067 EX 284754/10-8; 067 EX 274137/10-7; 067 EX 111669/08-31; 067 EX 100228/08-29; 067 EX 2918/07-69; 067 EX 282144/10-13; 067 EX 255537/10-17; 067 EX 290951/10-6; 067 EX 288404/10-8; 067 EX 287537/10-10; 067 EX 286291/10-17; 067 EX 285585/10-8; 067 EX 6953/10-13; 067 EX 5267/10-12; 067 EX 291226/10-6; 067 EX 290935/10-7; 067 EX 290872/10-10; 067 EX 290584/10-7; 067 EX 289961/10-9; 067 EX 288612/10-10; 067 EX 285908/10-8; 067 EX 290501/10-6; 067 EX 290144/10-7; 067 EX 288341/10-8; 067 EX 286538/10-8; 067 EX 285984/10-9; 067 EX 274106/10-7; 067 EX 43120/10-10; 067 EX 5025/10-15; 067 EX 200301/08-22; 067 EX 124062/08-24; 067 EX 285754/10-8; 067 EX 7266/10-11; 067 EX 2512/07-210; 067 EX 288558/10-19; 067 EX 284757/10-8; 067 EX 120286/08-32; 067 EX 7027/10-12; 067 EX 6471/10-10; 067 EX 6246/10-13; 067 EX 220275/09-28; 067 EX 204360/09-31; 067 EX 2308/07-120; 067 EX 296231/10-6; 067 EX 296212/10-7; 067 EX 296137/10-6; 067 EX 294747/10-6; 067 EX 296131/10-6; 067 EX 294450/10-6; 067 EX 294073/10-7; 067 EX 293959/10-7; 067 EX 293748/10-6; 067 EX 294458/10-6; 067 EX 294175/10-11; 067 EX 294164/10-6; 067 EX 293969/10-6; 067 EX 293873/10-6; 067 EX 296421/10-6; 067 EX295000/10-7; 067 EX 294908/10-6; 067 EX 294599/10-7; 067 EX 294553/10-8; 067 EX 294533/10-6; 067 EX 293956/10-6; 067 EX 293808/10-6; 067 EX 296419/10-6; 067 EX 296080/10-9; 067 EX 294227/10-6; 067 EX 293913/10-6; 067 EX 293723/10-7; 067 EX 295061/10-26; 067 EX 294938/10-6; 067 EX 294821/10-6; 067 EX 294656/10-11; 067 EX 294148/10-6; 067 EX 292406/10-8; 067 EX 292447/10-8; 067 EX 292358/10-7; 067 EX 126611/08-32; 067 EX 40324/09-17; 067 EX 291853/10-7; 067 EX 263138/10-13; 067 EX 119808/09-23; 067 EX 139649/08-23; 067 EX 2183/09-20; 067 EX 130619/08-26; 067 EX 125728/08-21; 067 EX 122590/08-23; 067 EX 291847/10-12; 067 EX 1679/09-16; 067 EX 131616/08-24; 067 EX 116531/09-15; 067 EX 40557/09-21; 067 EX 291835/10-8; 067 EX 283855/10-8; 067 EX 5730/09-33; 067 EX 119888/08-21; 067 EX 116026/08-26; 067 EX 124599/08-16; 067 EX 115442/08-33; 067 EX 114960/08-65; 067 EX 114887/08-22; 067 EX 119564/08-45; 067 EX 127729/08-32; 067 EX 117006/08-27; 067 EX 116764/08-33; 067 EX 123697/08-18; 067 EX 112327/08-27; 067 EX 127757/08-20; 067 EX 113485/08-26; 067 EX 113632/08-18; 067 EX 113472/08-34; 067 EX 112581/08-16; 067 EX 104587/08-18; 067 EX 122852/08-39; 067 EX 124060/08-34; 067 EX 250988/10-11; 067 EX 250316/10-9; 067 EX 109073/08-26; 067 EX 250317/10-7; 067 EX 250259/10-9; 067 EX 250139/10-7; 067 EX 103726/08-14; 067 EX 250173/10-7; 067 EX 126844/08-16; 067 EX 109204/08-37; 067 EX 109255/08-45; 067 EX 107797/08-22; 067 EX 247691/10-10; 067 EX 102503/08-27; 067 EX 103656/08-26; 067 EX 252807/10-9; 067 EX 247682/10-7; 067 EX 251979/10-11; 067 EX 251179/10-12; 067 EX 240702/10-9; 067 EX 246047/10-6; 067 EX 239295/10-6; 067 EX 236464/10-14; 067 EX 240709/10-12; 067 EX 238878/10-7; 067 EX 101791/10-8; 067 EX 100856/10-6; 067 EX 239219/10-14; 067 EX 219416/10-13; 067 EX 201823/10-9; 067 EX 101779/08-29; 067 EX 258519/10-6; 067 EX 111193/09-13; 067 EX 129224/08-10; 067 EX 104988/08-34; 067 EX 253593/10-8; 067 EX 205586/09-29; 067 EX 253884/10-7; 067 EX 206821/08-29; 067 EX 244801/10-7; 067 EX 236193/10-12; 067 EX 3867/08-30; 067 EX 245310/10-9; 067 EX 4190/10-15; 067 EX 245129/10-7; 067 EX 259368/10-7; 067 EX 245297/10-7; 067 EX 3668/10-28; 067 EX 2450/10-30; 067 EX 259309/10-7; 067 EX 288552/09-30; 067 EX 259219/10-5; 067 EX 230684/09-30; 067 EX 259301/10-5; 067 EX 259269/10-5; 067 EX 234833/09-29; 067 EX 218161/09-30; 067 EX 40589/10-9; 067 EX 40238/10-9; 067 EX 40563/10-16; 067 EX 259022/10-5; 067 EX 239668/10-14; 067 EX 216606/10-20; 067 EX 42951/10-13; 067 EX 42958/10-15; 067 EX 260921/10-7; 067 EX 42530/10-13; 067 EX 260803/10-7; 067 EX 260719/10-7; 067 EX 258924/10-8; 067 EX 5141/10-33; 067 EX 258593/10-10; 067 EX 6833/07-44; 067 EX 6314/07-129; 067 EX 260830/10-7; 067 EX 258908/10-6; 067 EX 258996/10-5; 067 EX 258616/10-7; 067 EX 106406/08-27; 067 EX 4704/10-24; 067 EX 114041/08-42; 067 EX 6907/08-29; 067 EX 259095/10-5; 067 EX 5398/08-52; 067 EX 120891/09-15; 067 EX 115651/08-17; 067 EX 42000/10-16; 067 EX 6876/08-35; 067 EX 6865/08-35; 067 EX 112725/09-27; 067 EX 110639/09-30; 067 EX 109944/09-30; 067 EX 251506/10-7; 067 EX 6929/08-40; 067 EX 5972/08-27; 067 EX 41207/09-11; 067 EX 253387/10-24; 067 EX 252920/10-18; 067 EX 252891/10-8; 067 EX 258490/10-6; 067 EX 252814/10-8; 067 EX 258840/10-10; 067 EX 258750/10-6; 067 EX 258730/10-6; 067 EX 253357/10-13; 067 EX 266845/09-20; 067 EX 258845/10-7; 067 EX 253296/10-14; 067 EX 269603/09-37; 067 EX 258855/10-8; 067 EX 258792/10-6; 067 EX 258688/10-11; 067 EX 242197/10-16; 067 EX 253230/10-8; 067 EX 251492/10-19; 067 EX 246572/10-18; 067 EX 253120/10-12; 067 EX220/08-36; 067 EX 220/08-36; 067 EX 251795/10-7; 067 EX 6820/07-36; 067 EX 253477/10-14; 067 EX 5225/08-27; 067 EX 252174/10-7; 067 EX 252406/10-13; 067 EX 252584/10-16; 067 EX 252665/10-14; 067 EX 252367/10-9; 067 EX 253895/10-7; 067 EX 256186/10-8; 067 EX 252020/10-10; 067 EX 251982/10-10; 067 EX 40170/10-12; 067 EX 40115/10-15; 067 EX 40029/10-16; 067 EX 251965/10-7; 067 EX 40165/10-10; 067 EX 256287/10-6; 067 EX 3545/07-72; 067 EX 3518/08-40; 067 EX 2388/08-28; 067 EX 251000/10-12; 067 EX 258458/10-12; 067 EX 3183/08-50; 067 EX 3135/08-31; 067 EX 251043/10-7; 067 EX 250977/10-7; 067 EX 3987/10-13; 067 EX 3973/10-8; 067 EX 252086/10-7; 067 EX 3914/10-17; 067 EX 4301/10-12; 067 EX 20468/10-11; 067 EX 253920/10-11; 067 EX 2766/08-53; 067 EX 3829/10-15; 067 EX 4298/10-8; 067 EX 4296/10-10; 067 EX 3891/10-23; 067 EX 20424/10-12; 067 EX 20043/10-10; 067 EX 4235/10-11; 067 EX 3745/10-9; 067 EX 3835/10-11; 067 EX 3827/10-17; 067 EX 20474/10-14; 067 EX 5678/10-10; 067 EX 20061/10-10; 067 EX 256242/10-16; 067 EX 5546/10-16; 067 EX 5615/10-14; 067 EX 40184/10-11; 067 EX 3062/07-40; 067 EX 4632/10-15; 067 EX 4433/10-8; 067 EX 40229/10-10; 067 EX 4390/10-11; 067 EX 4173/10-11; 067 EX 4508/10-11; 067 EX 4486/10-20; 067 EX 4485/10-17; 067 EX 4817/10-12; 067 EX 4167/10-11; 067 EX 4130/10-10; 067 EX 4137/10-11; 067 EX 4820/10-12; 067 EX 4156/10-10; 067 EX 4117/10-16; 067 EX 4106/10-10; 067 EX 4066/10-12; 067 EX 3882/10-18; 067 EX 4110/10-11; 067 EX 4068/10-21; 067 EX 4047/10-16; 067 EX 1540/10-40; 067 EX 249629/10-6; 067 EX 249557/10-6; 067 EX 250428/10-14; 067 EX 249518/10-11; 067 EX 250067/10-14; 067 EX 1694/10-14; 067 EX 250720/10-11; 067 EX 250362/10-10; 067 EX 1748/10-17; 067 EX 1639/10-14; 067 EX 250678/10-11; 067 EX 40019/10-12; 067 EX 40013/10-10; 067 EX 250400/10-7; 067 EX 2524/10-8; 067 EX 249876/10-7; 067 EX 3399/10-9; 067 EX 249951/10-7; 067 EX 2718/10-15; 067 EX 3164/10-17; 067 EX 3481/10-17; 067 EX 249903/10-7; 067 EX 249142/10-13; 067 EX 249401/10-6; 067 EX 244860/10-11; 067 EX 243666/10-12; 067 EX 244805/10-9; 067 EX 244803/10-10; 067 EX 249475/10-7; 067 EX 249312/10-17; 067 EX 3080/10-24; 067 EX 244831/10-8; 067 EX 3091/10-11; 067 EX 2976/10-13; 067 EX 2850/10-9; 067 EX 250159/10-7; 067 EX 2870/10-11; 067 EX 250009/10-6; 067 EX 250144/10-12; 067 EX 249970/10-14; 067 EX 250257/10-17; 067 EX 250208/10-12; 067 EX 250170/10-8; 067 EX 243286/10-7; 067 EX 243277/10-7; 067 EX 245644/10-9; 067 EX 243304/10-7; 067 EX 3550/10-8; 067 EX 243188/10-12; 067 EX 242981/10-10; 067 EX 242838/10-7; 067 EX 242696/10-7; 067 EX 242692/10-7; 067 EX 243282/10-8; 067 EX 242900/10-7; 067 EX 242742/10-7; 067 EX 270813/10-7; 067 EX 267943/10-7; 067 EX 245873/09-12; 067 EX 283920/09-22; 067 EX 1467/10-18; 067 EX 255764/10-14; 067 EX 255672/10-11; 067 EX 255619/10-11; 067 EX 255549/10-8; 067 EX 255260/10-9; 067 EX 255331/10-17; 067 EX 255036/10-7; 067 EX 254997/10-16; 067 EX 254799/10-7; 067 EX 255307/10-12; 067 EX 42251/10-9; 067 EX 43482/10-27; 067 EX 43454/10-11; 067 EX 43439/10-11; 067 EX 43440/10-13; 067 EX 2639/10-19; 067 EX 5125/10-15; 067 EX 5077/10-11; 067 EX 4897/10-11; 067 EX 5034/10-12; 067 EX 254630/10-14; 067 EX 4573/10-11; 067 EX 255591/09-12; 067 EX 254709/10-10; 067 EX 254392/10-12; 067 EX 255720/10-7; 067 EX 101845/10-7; 067 EX 261331/10-11; 067 EX 261391/10-7; 067 EX 255723/10-9; 067 EX 261375/10-7; 067 EX 260095/10-7; 067 EX 261576/10-8; 067 EX 259796/10-7; 067 EX 258304/10-9; 067 EX 261530/10-8; 067 EX 259846/10-10; 067 EX 259737/10-7; 067 EX 1550/10-27; 067 EX 43502/10-12; 067 EX 3156/10-17; 067 EX 254574/10-12; 067 EX 254813/10-8; 067 EX 219105/10-17; 067 EX 254858/10-8; 067 EX 254840/10-7; 067EX 207876/10-14; 067 EX 257587/10-9; 067 EX 256895/10-10; 067 EX 256416/10-10; 067 EX 256152/10-7; 067 EX 256124/10-12; 067 EX 256165/10-6; 067 EX 256163/10-6; 067 EX 256718/10-9; 067 EX 256832/10-10; 067 EX 256075/10-7; 067 EX 260478/10-18; 067 EX 256067/10-11; 067 EX 256044/10-10; 067 EX 260277/10-18; 067 EX 255862/10-7; 067 EX 255827/10-11; 067 EX 214974/10-13; 067 EX 212581/10-17; 067 EX 261080/09-16; 067 EX 259378/09-21; 067 EX 259644/09-19; 067 EX 259442/10-15; 067 EX 259440/10-13; 067 EX 277719/09-17; 067 EX 273351/09-16; 067 EX 266571/09-16; 067 EX 266228/09-23; 067 EX 203719/10-17; 067 EX 265975/09-13; 067 EX 239529/10-25; 067 EX 229576/10-11; 067 EX 264379/10-16; 067 EX 260042/10-9; 067 EX 260563/10-14; 067 EX 254746/10-14; 067 EX 285150/09-18; 067 EX 259818/10-14; 067 EX 259695/10-8; 067 EX 263848/10-10; 067 EX 255694/10-7; 067 EX 262357/10-7; 067 EX 255874/10-7; 067 EX 270132/09-22; 067 EX 262450/10-11; 067 EX 255525/10-7; 067 EX 267218/10-7; 067 EX 255384/10-15; 067 EX 269762/09-14; 067 EX 267843/10-9; 067 EX 112594/08-16; 067 EX 245174/10-6; 067 EX 256178/10-6; 067 EX 43369/10-11; 067 EX 43259/10-13; 067 EX 43267/10-13; 067 EX 240723/10-11; 067 EX 240747/10-7; 067 EX 240748/10-7; 067 EX 239366/10-9; 067 EX 236123/10-9; 067 EX 228803/10-14; 067 EX 241069/10-9; 067 EX 240894/10-11; 067 EX 101800/10-10; 067 EX 101736/10-12; 067 EX 228619/10-7; 067 EX 101805/10-10; 067 EX 101770/10-11; 067 EX 222409/10-15; 067 EX 201504/10-10; 067 EX 228772/10-10; 067 EX 241569/10-7; 067 EX 241478/10-11; 067 EX 259791/09-23; 067 EX 140285/09-14; 067 EX 139327/09-16; 067 EX 137589/09-22; 067 EX 111969/09-17; 067 EX 111537/09-28; 067 EX 124978/09-18; 067 EX 112002/09-15; 067 EX 109427/09-30; 067 EX 225508/09-14; 067 EX 221217/09-17; 067 EX 588/09-31; 067 EX 7352/08-28; 067 EX 6973/08-29; 067 EX 246998/10-7; 067 EX 7423/08-41; 067 EX 7342/08-25; 067 EX 247564/10-15; 067 EX 247525/10-7; 067 EX 246825/10-8; 067 EX 247606/10-7; 067 EX 247571/10-7; 067 EX 423/09-20; 067 EX 6938/08-63; 067 EX 1133/10-11; 067 EX 6868/08-37; 067 EX 246900/10-6; 067 EX 246860/10-9; 067 EX 246864/10-7; 067 EX 1993/09-30; 067 EX 648/09-24; 067 EX 246758/10-7; 067 EX 1652/09-13; 067 EX 5933/09-12; 067 EX 2469/09-20; 067 EX 1952/09-13; 067 EX 1452/10-11; 067 EX 40178/09-29; 067 EX 5865/09-8; 067 EX 6490/08-32; 067 EX 6651/08-24; 067 EX 247037/10-7; 067 EX 5710/09-19; 067 EX 6721/08-20; 067 EX 6685/08-42; 067 EX 6269/08-31; 067 EX 246430/10-9; 067 EX 247380/10-6; 067 EX 40332/10-15; 067 EX 245821/10-8; 067 EX 40289/10-18; 067 EX 40286/10-14; 067 EX 40333/10-8; 067 EX 245898/10-7; 067 EX 40579/10-12; 067 EX 40256/10-9; 067 EX 246023/10-7; 067 EX 40608/10-11; 067 EX 40587/10-13; 067 EX 40265/10-10; 067 EX 246022/10-14; 067 EX 6059/08-15; 067 EX 40243/10-11; 067 EX 41852/10-25; 067 EX 41850/10-9; 067 EX 245450/10-8; 067 EX 5541/08-39; 067 EX 41856/10-10; 067 EX 247353/10-6; 067 EX 245671/10-7; 067 EX 260941/10-9; 067 EX 40425/10-9; 067 EX 261177/10-7; 067 EX 135236/08-25; 067 EX 131467/08-29; 067 EX 261065/10-14; 067 EX 245994/10-11; 067 EX 261193/10-7; 067 EX 261090/10-13; 067 EX 40290/10-11; 067 EX 260971/10-12; 067 EX 126840/08-22; 067 EX 122985/08-55; 067 EX 5322/08-40; 067 EX 1225/08-47; 067 EX 242673/10-7; 067 EX 243360/10-11; 067 EX 242441/10-7; 067 EX 242560/10-6; 067 EX 247393/10-8; 067 EX 262785/10-8; 067 EX 254923/10-16; 067 EX 242143/10-8; 067 EX 224368/10-23; 067 EX 247488/10-9; 067 EX 246863/10-13; 067 EX 262229/10-10; 067 EX 43388/10-17; 067 EX 43387/10-15; 067 EX 216219/10-13; 067 EX 43389/10-25; 067 EX 254464/10-13; 067 EX 255154/10-15; 067 EX 43419/10-20; 067 EX 5953/10-11; 067 EX 43396/10-9; 067 EX 43384/10-10; 067 EX 5679/10-10; 067 EX 43364/10-10; 067 EX 5673/10-9; 067 EX 5676/10-16; 067 EX 5665/10-10; 067 EX 5984/10-17; 067 EX 5690/10-19; 067 EX 5960/10-15; 067 EX 5144/10-36; 067 EX 241958/10-7; 067 EX 42975/10-10; 067 EX 42861/10-14; 067 EX 43346/10-14; 067 EX 43248/10-13; 067 EX 5067/10-9; 067 EX 43161/10-11; 067 EX 42978/10-10; 067 EX 42972/10-11; 067 EX 243196/10-11; 067 EX 4961/10-11; 067 EX 4968/10-15; 067 EX 267585/10-10; 067 EX 267349/10-7; 067 EX 43270/10-11; 067 EX 43268/10-11; 067 EX 267363/10-7; 067 EX 267158/10-7; 067 EX 265928/10-7; 067 EX 267141/10-7; 067 EX 265901/10-7; 067 EX 262335/10-11; 067 EX 267435/10-7; 067 EX 267258/10-7; 067 EX 267234/10-11; 067 EX 266976/10-7; 067 EX 267137/10-11; 067 EX 261832/10-12; 067 EX 254194/10-11; 067 EX 261756/10-8; 067 EX 20386/10-15; 067 EX 261706/10-12; 067 EX 254347/10-8; 067 EX 4175/10-18; 067 EX 261704/10-11; 067 EX 254195/10-11; 067 EX 253796/10-17; 067 EX 254316/10-11; 067 EX 254132/10-12; 067 EX 252150/10-10; 067 EX 244842/10-9; 067 EX 238923/10-10; 067 EX 226799/10-16; 067 EX 4767/10-9; 067 EX 4187/10-12; 067 EX 5838/10-8; 067 EX 268289/10-11; 067 EX 264018/10-9; 067 EX 4537/10-38; 067 EX 265350/10-8; 067 EX 264186/10-10; 067 EX 264097/10-13; 067 EX 4069/10-13; 067 EX 40103/10-9; 067 EX 267643/10-11; 067 EX 5834/10-8; 067 EX 5779/10-20; 067 EX 5845/10-7; 067 EX 266729/10-10; 067 EX 41871/10-9; 067 EX 4161/10-10; 067 EX 41938/10-12; 067 EX 266487/10-9; 067 EX 266084/10-7; 067 EX 266753/10-7; 067 EX 2474/10-20; 067 EX 266903/10-6; 067 EX 266117/10-7; 067 EX 266071/10-7; 067 EX 5921/10-11; 067 EX 5748/10-10; 067 EX 266667/10-11; 067 EX 41365/10-19; 067 EX 2428/10-20; 067 EX 266298/10-7; 067 EX 5907/10-10; 067 EX 238716/10-14; 067 EX 236503/10-6; 067 EX 236845/10-7; 067 EX 236221/10-8; 067 EX 239656/10-9; 067 EX 239651/10-12; 067 EX 239237/10-12; 067 EX 239044/10-6; 067 EX 238972/10-13; 067 EX 238913/10-8; 067 EX 236603/10-11; 067 EX 239079/10-7; 067 EX 239004/10-7; 067 EX 238932/10-7; 067 EX 240739/10-12; 067 EX 239625/10-7; 067 EX 239508/10-10; 067 EX 239415/10-7; 067 EX 239593/10-9; 067 EX 239590/10-11; 067 EX 228878/10-7; 067 EX 133832/08-18; 067 EX 133766/08-28; 067 EX 228889/10-7; 067 EX 131801/08-25; 067 EX 241048/10-12; 067 EX 101892/10-9; 067 EX 101737/10-11; 067 EX 240905/10-14; 067 EX 101771/10-13; 067 EX 202125/10-19; 067 EX 201900/10-16; 067 EX 228470/10-12; 067 EX 228623/10-12; 067 EX 241733/10-7; 067 EX 241688/10-8; 067 EX 241841/10-12; 067 EX 241754/10-7; 067 EX 204264/10-16; 067 EX 227945/10-8; 067 EX 241848/10-8; 067 EX 228540/10-7; 067 EX 100973/10-13; 067 EX 228254/10-7; 067 EX 241854/10-9; 067 EX 228318/10-7; 067 EX 228258/10-13; 067 EX 230276/10-12; 067 EX 229331/10-10; 067 EX 229012/10-13; 067 EX 228327/10-12; 067 EX 222332/10-19; 067 EX 215753/10-15; 067 EX 227785/10-10; 067 EX 227353/10-11; 067 EX 217238/10-12; 067 EX 227660/10-11; 067 EX 224426/10-8; 067 EX 240849/10-7; 067 EX 240834/10-12; 067 EX 129776/08-19; 067 EX 241440/10-10; 067 EX 241445/10-7; 067 EX 241631/10-8; 067 EX 241621/10-7; 067 EX 252784/09-34; 067 EX 234244/09-15; 067 EX 246074/09-17; 067 EX 244305/09-13; 067 EX 246179/09-15; 067 EX 259742/09-17; 067 EX 141479/09-12; 067 EX 140748/09-17; 067 EX 131550/09-20; 067 EX 203940/09-22; 067 EX 201530/09-18; 067 EX 207661/09-17; 067 EX 207816/09-13; 067 EX 128375/09-17; 067 EX 128547/09-15; 067 EX 128440/09-15; 067 EX 255033/09-13; 067 EX 124456/09-18; 067 EX 109572/09-18; 067 EX 109057/09-24; 067 EX 134608/08-38; 067 EX 116451/09-15; 067 EX 113265/09-20; 067 EX 110779/09-13; 067 EX 136882/08-25; 067 EX 218254/09-29; 067 EX 134117/09-24; 067 EX 230841/09-19; 067 EX 105434/09-16; 067 EX 138808/08-13; 067 EX 135800/09-13; 067 EX 205678/09-27; 067 EX 200456/08-19; 067 EX 138806/08-21; 067 EX 142151/08-24; 067 EX 137670/08-31; 067 EX 101858/09-19; 067 EX 100922/09-19; 067 EX 141554/08-30; 067 EX 242677/10-8; 067 EX 242662/10-6; 067 EX 242841/10-7; 067 EX 245002/10-6; 067 EX 242794/10-6; 067 EX 242757/10-7; 067 EX 242744/10-10; 067 EX 242650/10-6; 067 EX 242640/10-11; 067 EX 242639/10-14; 067 EX 245096/10-12; 067 EX 242837/10-7; 067 EX 241890/10-8; 067 EX 243614/10-9; 067 EX 242251/10-16; 067 EX 245001/10-12; 067 EX 241889/10-8; 067 EX 242540/10-6; 067 EX 242527/10-7; 067 EX 241874/10-7; 067 EX 241874/10-7; 067 EX 243574/10-11; 067 EX 242425/10-8; 067 EX 242636/10-7; 067 EX 242187/10-6; 067 EX 242319/10-9; 067 EX 242630/10-7; 067 EX 242621/10-7; 067 EX 242018/10-7; 067 EX 242374/10-12; 067 EX 242311/10-12; 067 EX 242297/10-8; 067 EX 242098/10-8; 067 EX 242550/10-7; 067 EX 242013/10-8; 067 EX 242462/10-8; 067 EX 242382/10-7; 067 EX 242611/10-7; 067 EX 242287/10-7; 067 EX 204110/09-47; 067 EX 266611/09-40; 067 EX 272813/09-36; 067 EX 206071/09-36; 067 EX 110513/09-43; 067 EX 5664/10-12; 067 EX 142540/09-13; 067 EX 124273/09-21; 067 EX 123083/09-23; 067 EX 116384/09-26; 067 EX 5813/10-31; 067 EX 5810/10-27; 067 EX 5753/10-8; 067 EX 210345/09-18; 067 EX 131364/09-14; 067 EX 120483/09-20; 067 EX 110016/09-13; 067 EX 6052/09-12; 067 EX 5985/09-13; 067 EX 6293/10-10; 067 EX 4913/10-11; 067 EX 272718/09-24; 067 EX 4974/10-14; 067 EX 4811/10-13; 067 EX 4890/10-24; 067 EX 4733/10-11; 067 EX 636/10-12; 067 EX 241219/09-28; 067 EX 239727/09-14; 067 EX 5237/10-19; 067 EX 4964/10-11; 067 EX 4754/10-12; 067 EX 3643/10-19; 067 EX 3485/10-13; 067 EX 1367/10-13; 067 EX 287089/09-19; 067 EX 4841/10-16; 067 EX 4607/10-16; 067 EX 225906/09-17; 067 EX 215984/09-18; 067 EX 213902/09-21; 067 EX 4362/10-8; 067 EX 236931/09-30; 067 EX 226952/09-31; 067 EX 218124/09-11; 067 EX 213411/09-21; 067 EX 6379/10-11; 067 EX 6298/10-14; 067 EX 6423/10-8; 067 EX 6378/10-11; 067 EX 6308/10-11; 067 EX 5274/10-21; 067 EX 134860/09-26; 067 EX 126904/09-14; 067 EX 6058/09-11; 067 EX 6252/10-13; 067 EX 6001/10-15; 067 EX 142166/09-26; 067 EX 118426/09-18; 067 EX 5979/10-12; 067 EX 5835/10-16; 067 EX 5584/10-12; 067 EX 130397/09-12; 067 EX 119544/09-16; 067 EX 6245/10-12; 067 EX 5958/10-12; 067 EX 5294/10-14; 067 EX 5863/10-13; 067 EX 140945/09-21; 067 EX 132530/09-18; 067 EX 129585/09-17; 067 EX 6054/10-12; 067 EX 5934/10-15; 067 EX 5930/10-11; 067 EX 5908/10-12; 067 EX 5873/10-11; 067 EX 5391/10-22; 067 EX 213109/09-13; 067 EX 211450/09-16; 067 EX 6258/10-14; 067 EX 212272/09-19; 067 EX 142581/09-17; 067 EX 142460/09-15; 067 EX 103768/09-32; 067 EX 6296/10-10; 067 EX 6267/10-13; 067 EX 6291/10-15; 067 EX 42487/10-9; 067 EX 5883/09-12; 067 EX 4028/09-32; 067 EX 2531/09-23; 067 EX 2507/09-18; 067 EX 2507/09-18; 067 EX 2517/09-14; 067 EX 520/09-25; 067 EX 206/09-20; 067 EX 206837/08-16; 067 EX 4882/09-16; 067 EX 3154/09-15; 067 EX 2505/09-21; 067 EX 2103/09-23; 067 EX 1880/09-18; 067 EX 142217/08-16; 067 EX 137959/08-17; 067 EX 134241/08-9; 067 EX 101880/10-10; 067 EX 43374/10-10; 067 EX 43240/10-10; 067 EX 2362/09-19; 067 EX 43247/10-13; 067 EX 43204/10-10; 067 EX 5191/09-25; 067 EX 2230/09-16; 067 EX 139461/08-14; 067 EX 3769/09-26; 067 EX 2225/09-13; 067 EX 2050/09-12; 067 EX 2203/09-18; 067 EX 1589/09-17; 067 EX 1512/09-17; 067 EX 129429/08-17; 067 EX 129088/08-25; 067 EX 41393/10-16; 067 EX 4947/09-13; 067 EX 217/09-21; 067 EX 204202/08-15; 067 EX 201612/08-41; 067 EX 142270/08-15; 067 EX 138528/08-18; 067 EX 131474/08-23; 067 EX 131601/08-19; 067 EX 129959/08-21; 067 EX 127661/08-22; 067 EX 125243/08-38; 067 EX 680/09-17; 067 EX 154/09-28; 067 EX 136719/08-46; 067 EX 129837/08-30; 067 EX 130434/08-31; 067 EX 126779/08-21; 067 EX 100906/08-39; 067 EX 237094/10-13; 067 EX 224976/10-15; 067 EX 101882/10-15; 067 EX 274060/10-8; 067 EX 273982/10-9; 067 EX 273963/10-9; 067 EX 104912/08-34; 067 EX 102727/08-27; 067 EX 100585/08-27; 067 EX 124750/08-19; 067 EX 112967/08-21; 067 EX 111512/08-51; 067 EX 124751/08-34; 067 EX 119943/08-26; 067 EX 119306/08-52; 067 EX 114798/08-19; 067 EX 107427/08-37; 067 EX 116156/08-40; 067 EX 106819/08-27; 067 EX 105633/08-31; 067 EX 269472/10-14; 067 EX 269414/10-7; 067 EX 227265/10-15; 067 EX 210696/10-31; 067 EX 115820/08-30; 067 EX 114244/08-31; 067 EX 112935/08-22; 067 EX 112214/08-34; 067 EX 271436/10-8; 067 EX 270504/10-9 porušena základní práva stěžovatelky garantovaná čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Tato usnesení se proto ruší.

Odůvodnění:

I.

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 17. 2. 2011 a doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 2. 2011 se stěžovatelka domáhala zrušení 1471 rozhodnutí soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D.; v doplnění ústavní stížnosti ze dne 1. 3. 2011 zúžila stěžovatelka okruh napadených rozhodnutí na 1402 ve výroku uvedených usnesení soudního exekutora s tvrzením, že jimi byla porušena její základní práva garantovaná v čl. 2, 4, 36 a 37 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), v čl. 2, 4, 10 a 90 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Stěžovatelka uvedla, že ve dnech 30. července 2010 až 29. listopadu 2010 byla v 18 052 případech požádána soudním exekutorem o poskytnutí součinnosti. Těmto žádostem bezvýjimečně vyhověla, neboť po formální i obsahové stránce požadované informace soudnímu exekutorovi řádně i včasně poskytla, přičemž včas u soudního exekutora uplatnila také nárok na náhradu věcných nákladů. Soudní exekutor však v každém jednotlivém případě usnesením právo na úhradu věcných nákladů stěžovatelce nepřiznal s odůvodněním, že požadovaná výše věcných nákladů, které stěžovatelka požaduje nahradit, je stanovena na základě vlastního jednostranného rozhodnutí stěžovatelky, a toto není podrobně specifikováno a doloženo kvalifikovaným výpočtem a částka není stanovena na základě obecně závazného předpisu ani smlouvy. Zatímco § 34 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "EŘ") uvádí, že osoby požádané o poskytnutí součinnosti v souladu s ustanovením § 33 EŘ jsou povinny poskytnout takovou součinnost bezplatně, podle § 38 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "ZoB") za podání zprávy podle § 38 odst. 3 písm. a) až h) ZoB [pozn. správně podle § 38 odst. 3 písm. a) a h) ZoB] náleží bance úhrada věcných nákladů. Otázkou vztahu těchto ustanovení se již zabýval Nejvyšší soud ve svém stanovisku sp. zn. Cpjn 200/2005, kdy konstatoval, že ustanovení § 34 odst. 1 EŘ je přiléhavé vykládat ve shodě s ustanovením § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "OSŘ"), jež zakotvuje totéž, avšak s dovětkem, že subjekty povinné součinností mají právo na náhradu hotových výdajů. Podle stěžovatelky není možné, aby soudní exekutor uložil povinnost poskytnout součinnost, aniž by se řádně vypořádal s věcnými náklady s tím spojenými ve formě přiznání práva na jejich náhradu, neboť tehdy, kdy je soukromoprávní subjekt povinen činit velmi specifické a nákladné úkony, k jejichž potřebě v žádném případě nezavdal příčinu, by nebylo v souladu s principy spravedlnosti, aby byl k jejich provedení nucen vynakládat nemalé prostředky bez nároku na jakoukoli finanční kompenzaci.

3. Stěžovatelka je přesvědčena, že napadená rozhodnutí jsou výrazem extrémní svévole v soudním rozhodování a představují flagrantní prolomení výše uvedených ústavním pořádkem zaručených práv, kdy soudní exekutor shodně ve všech případech nerespektoval kogentní normu obsaženou v ustanovení § 5 a § 43 odst. 1 OSŘ a ustanovení § 38 odst. 5 ZoB, resp. tato ustanovení interpretoval v extrémním rozporu s principy spravedlnosti a zcela v rozporu s právní praxí nepřiznal stěžovatelce ani částečnou náhradu jejích nákladů, to vše při jejím řádném splnění svých zákonných povinností. Stěžovatelka dále uvedla, že vyřizuje v průměru 1 128 000 žádostí o součinnost ročně, přičemž její celkové náklady na vyhovění jsou přibližně 18 800 000 Kč ročně. Proto s ohledem na výše uvedené stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud 1402 v záhlaví uvedených usnesení soudního exekutora svým nálezem zrušil.

4. K dotazům Ústavního soudu uvedla stěžovatelka, že předmětné žádosti soudního exekutora o součinnost byly učiněny elektronicky prostřednictvím datové schránky, a to hromadně, přičemž stěžovatelka své odpovědi zasílala formou tabulky ve formátu Microsoft Excel rovněž hromadně, elektronicky prostřednictvím datové schránky spolu s fakturou za poskytnutou součinnost a průvodním dopisem. Stěžovatelka dále uvedla, že o uplatněných nárocích na úhradu věcných nákladů za poskytování součinnosti je rozhodováno různými soudními exekutory rozdílně, mnohdy o nich není rozhodováno vůbec. Část soudních exekutorů faktury proplácí. Další část soudních exekutorů pak odpovídá zamítavými vyjádřeními ve smyslu, že nejsou příslušní k vyplacení věcných nákladů či nejsou příslušní k jejich přiznání či náklady nejsou dostatečně vyčísleny, nebo je stěžovatelka povinna součinnost poskytovat bezplatně (ve smyslu zdarma, nikoli bez nároku na odměnu). Stěžovatelka přiložila vybraná vyjádření různých soudních exekutorů.

5. Ústavní soud vyzval účastníka řízení, aby se vyjádřil k ústavní stížnosti. Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., uvedl, že stěžovatelka chybně interpretovala příslušná ustanovení EŘ, ZoB a OSŘ, neboť přehlíží přednostní aplikovatelnost ustanovení EŘ o bezplatném poskytnutí součinnosti soudnímu exekutorovi. Tuto přednost je přitom možné dovodit systematickým, historickým a teleologickým výkladem příslušných norem. Je zřejmé, že zákonodárce upřednostnil ochranu slabší strany, tedy povinného, před nadměrným zvyšováním exekučních nákladů, příp. ochranu vymahatelnosti práva oprávněného. Podle § 34 odst. 1 EŘ jsou třetí osoby podle § 33 EŘ, mezi něž patří i banky, povinny poskytnout soudnímu exekutorovi součinnost bezplatně. V § 38 odst. 3 písm. h) ZoB se hovoří prakticky o totožné povinnosti poskytnout soudnímu exekutorovi součinnost ze strany bank, nicméně podle § 38 odst. 5 jsou banky oprávněny si za podání takové zprávy účtovat úhradu věcných nákladů. Stěžovatelka pak pouze na základě svého přesvědčení a bez uvedení věcných argumentů tvrdí, že uvedené ustanovení ZoB je vůči ustanovení EŘ ustanovením speciálním. Soudní exekutor se domnívá, že v tomto případě se o vztah speciality jednat nemůže, neboť se jedná o dva právní předpisy, které zcela specificky upravují odlišné oblasti právních vztahů. Pokud bychom měli dovozovat nějaký vztah mezi ustanoveními EŘ a ZoB týkajícími se poskytování součinnosti soudním exekutorům a úhrady nákladů za tuto službu, pak by bylo možné vycházet nikoli ze zásady lex specialis derogat generali, ale měl by být uplatněn princip lex posterior derogat priori, neboť příslušná ustanovení EŘ jsou pozdějšího data než obdobná ustanovení ZoB. V § 38 odst. 5 ZoB se sice hovoří o nároku bank na úhradu věcných nákladů za poskytnutí zprávy soudnímu exekutorovi, nicméně není zde žádná zmínka o tom, kdo by měl tuto úhradu bance poskytnout a co je míněno pojmem věcné náklady. S ohledem na existující smluvní vztah by tím, po kom by banky měly žádat úhradu věcných nákladů, měl být spíše jejich klient, o němž je zpráva poskytována a který je vázán smlouvou a stěžovatelčiným sazebníkem bankovních poplatků, než soudní exekutor, jemuž mají v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 EŘ poskytnout součinnost bezplatně.

6. Soudní exekutor se domnívá, že, pokud by banky měly právo žádat úhradu věcných nákladů po jiném subjektu než po svém klientovi, pak zde patrně došlo spíše k legislativní chybě, neboť ustanovení § 34 odst. 1 EŘ bylo změněno zákonem č. 360/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, účinným od 29. 10. 2003, kdy do tohoto odstavce bylo vloženo slovo "bezplatně". Povinnost poskytnout soudnímu exekutorovi součinnost byla do ZoB vložena ustanovením § 138 samotného EŘ a při novelizaci EŘ uvedeným zákonem již k úpravě ZoB nedošlo, čímž byla vytvořena stávající ne zcela jasná legislativní situace. Z důvodové zprávy k zákonu č. 360/2003 Sb. nicméně jasně vyplývá záměr zákonodárce nejen zlepšit vymahatelnost práva, ale zejména zamezit prodražování exekucí, a tedy především dalšímu zvyšování nákladů, které v konečném důsledku dolehnou nepříznivě na povinného. V letech 2001 až 2003 se totiž jednalo o obdobný problém, kdy banky žádaly po soudních exekutorech úhradu věcných nákladů, byť se nejednalo (a nadále nejedná) o žádost o poskytnutí placené služby. Uvedenou novelizací EŘ tak mělo dojít a po její účinnosti také došlo k vyřešení této situace, kdy banky přestaly žádat za poskytnutí součinnosti soudním exekutorům úhradu věcných nákladů. Stěžovatelka, která vstoupila na tuzemský bankovní trh až v roce 2007, však náhle po třech letech zcela nepochopitelně začala tento právní stav, všemi stranami i jí samotnou do té doby považovaný za jasný a akceptovaný, zpochybňovat.

7. Stěžovatelka pro podporu svého tvrzení uvádí pět let staré stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu EŘ sp. zn. Cpjn 200/2005 z 15. 2. 2006. V tomto v mnoha ohledech překonaném a argumentačně ne zcela vyváženém stanovisku se konstatuje, že význam slova "bezplatně" v § 34 odst. 1 EŘ není totožný s významem tohoto slova v běžném jazyce, a je tedy možné žádat v případě bezplatného poskytování součinnosti úhradu nákladů. Odkaz na to, že ustanovení § 34 odst. 1 EŘ by mělo být vykládáno ve shodě s ustanovením § 128 OSŘ, zcela pomíjí fakt, že vztah EŘ je v poměru k OSŘ vztahem zákona zvláštního k zákonu obecnému, a že tedy není možné odkazem na obecnou normu rozšiřovat normu zvláštní, když zákonodárce ve zvláštní normě určité povinnosti (záměrně) neuvedl. Lze sice pochopit odkaz na to, že obdobná ustanovení EŘ a OSŘ by měla mít také obdobný výsledek, nicméně nelze pomíjet vůli zákonodárce k vytvoření odlišných ustanovení, do které by moc soudní rozhodně neměla zasahovat. Pokud bychom přes výše uvedené přistoupili na to, že by stěžovatelka mohla mít nárok na úhradu věcných nákladů, přičemž soudní exekutor se domnívá, že takový nárok nemá, je třeba poukázat na nejasnost, kdo by měl tyto náklady hradit, a na zcela zjevnou nepřiměřenost a neodůvodněnost těchto nákladů. Soudní exekutor souhlasí s tím, že pojem věcných nákladů není právně definován, nicméně se domnívá, že náklady stěžovatelky nemohou vycházet ze stěžovatelčina sazebníku bankovních poplatků, neboť ten je vázán pouze na smluvní vztah mezi bankou a jejím klientem, a nikterak se nemůže dotýkat třetích osob. Náklady by navíc měly obsahovat pouze skutečně vynaložené hotové výdaje související s konkrétním případem. Nemělo by se pak rozhodně jednat o paušalizovanou částku, do které jsou započítávány i náklady na tzv. negativní dotazy týkající se jiných povinných. V tomto ohledu je třeba mít na zřeteli skutečnost, že by tím, kdo náklady bude hradit, měl být stát, případně že se jedná o vztah banky a jejího klienta. Napadená rozhodnutí soudního exekutora tak nemohou být v rozporu se zákonem, a to už vůbec ne v míře naplňující protiústavní rozměr. Soudní exekutor nepostupoval podle § 5 a 43 OSŘ, neboť stěžovatelku nebylo o čem poučovat a stěžovatelčina podání nebylo třeba nikterak doplňovat. Argumenty uvedené v odůvodnění napadených rozhodnutí týkající se samotného stanovení výše věcných nákladů uvedl soudní exekutor navíc jako argumenty podpůrné, vedlejší. Otázkou je vůbec to, zda fakturaci nákladů lze považovat za podání ve smyslu § 42 odst. 1 OSŘ. Závěrem pak účastník navrhl ústavní stížnost odmítnout.

8. Podáním učiněným telefaxem dne 10. 5. 2011 zopakoval a rozvedl soudní exekutor prostřednictvím advokáta své námitky vůči ústavní stížnosti stěžovatelky a navrhl, aby senát Ústavního soudu řízení přerušil podle § 78 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a předložil plénu návrh na zrušení § 38 odst. 5 ZoB. Soudní exekutor dále změnil svůj účastnický návrh a nově navrhl ústavní stížnost stěžovatelky zamítnout.

II.

9. Ústavní soud si k posouzení námitek a tvrzení stěžovatelky nevyžádal příslušné exekutorské spisy (celkem 1402), neboť relevantní informace mu byly poskytnuty ve vyjádřeních účastníků. Soudní exekutor několika datovými zprávami požádal stěžovatelku podle § 33 a 34 EŘ o poskytnutí součinnosti při provádění exekuce, a to o oznámení čísel účtů povinných (celkem 1402), jejich stavu a změn, případných blokací zřízených na účtech povinných, depozitních či jiných schránkách pro povinného vedených, údajích o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného stěžovatelkou spravovaných či pro povinného uschovaných. Na tuto žádost reagovala stěžovatelka sdělením obsahujícím výše požadované, přičemž soudnímu exekutorovi zaslala elektronicky hromadně několik datových zpráv s průvodním dopisem, tabulkou s vlastní odpovědí a fakturou, v níž požadovala uhradit částku 200 Kč spolu s 20% DPH za každou osobu (povinného), jíž se předmětná žádost týkala. Stěžovatelka uvedla, že vzhledem k tomu, že vyřízení jedné, bez ohledu na to, zda pozitivní či negativní, žádosti o součinnost trvá pověřeným zaměstnancům stěžovatelky v součtu jejich časů v průměru čtyři minuty, a vzhledem k tomu, že mzdové náklady stěžovatelky na čtyři minuty práce pověřených zaměstnanců činí 9 Kč, činí celkové náklady stěžovatelky na poskytnutí součinnosti v případě každého klienta dvanáctinásobek této částky, a tedy 108 Kč, neboť součástí nákladů na takové zjištění je též vyřízení průměrně jedenácti odpovědí negativních. Součástí nákladů stěžovatelky jsou též náklady na kopírování ve výši 6 Kč, přičemž důvodem kopírování je zajištění možnosti ručního předání žádosti soudního exekutora mezi jednotlivými odděleními, neboť tyto nedisponují současně všemi nutnými IT systémy. Co se nákladů na provoz bankovních systémů týká, stěžovatelka je nucena platit licenční poplatky za užívání počítačového sytému ALTAMIRA umožňujícího zvláštní přístup ke klientským informacím, databázového systému MS SQL pro přípravu výstupů a systému pro archivaci příchozích zpráv HERMES, přičemž náklady na uvedené licenční poplatky v průměru na každou, ať již pozitivní, či negativní odpověď činí 7,17 Kč, a tedy v souladu se shora uvedenou úvahou činí celkové úplné náklady na provoz bankovních systémů ohledně každé pozitivní zprávy 86 Kč. Celkové věcné náklady stěžovatelky na podání zprávy ohledně jednoho klienta tak činí 200 Kč.

10. Ve dnech 20. 12. 2010 až 28. 1. 2011 bylo stěžovatelce doručeno celkem 1402 usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., jimiž bylo shodně rozhodnuto, že se stěžovatelce nepřiznává právo na náhradu hotových výdajů ve výši 200 Kč, které bylo uplatněno fakturou, s poučením, že podle § 202 odst. 1 písm. g) OSŘ není proti nim odvolání přípustné. Své rozhodnutí odůvodnil soudní exekutor tím, že třetí osoby jsou podle § 33 EŘ povinny sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jsou jim známy. Podle § 34 odst. 1 EŘ jsou povinny třetí osoby poskytnout součinnost bezplatně, doloží-li exekutor své pověření k provedení exekuce. Stěžovatelka poskytla požadované informace a současně připojila fakturu na úhradu věcných nákladů v celkové výši 200 Kč, které jí poskytnutím součinnosti vznikly. Dle vyjádření stěžovatelky jsou náklady stanoveny dle sazebníku bankovních poplatků a dle dalšího vyjádření banky bez uvedení data uplatněná částka 200 Kč zahrnuje náklady na kopírování a tištění žádosti ve výši 6 Kč, dále průměrnou dobu práce a úkonů pověřeného zaměstnance vynaložených při zjišťování požadovaných informací, jakož i průměrnou dobu práce a úkonů spojených s odesláním zprávy ve výši 108 Kč a náklady spojené s provozem IT bankovních systémů ve výši 86 Kč. Částka 200 Kč je stanovena na základě vlastního sazebníku bankovních poplatků banky, tedy na základě vlastního jednostranného rozhodnutí, které není podrobně specifikováno a doloženo kvalifikovaným výpočtem, částka není ani stanovena na základě obecně závazného předpisu, případně smlouvy; v tomto směru neosvědčila banka dostatečně své hotové náklady spojené s poskytnutím součinnosti. Co se týče jednotlivých položek, není zřejmé, proč jsou žádosti tisknuty a kopírovány, když jak žádost, tak odpověď jsou provedeny v elektronické podobě, ani není zřejmé, kolik listin a s jakými náklady na tisk jedné strany bylo pro potřeby odpovědi na žádost tištěno či kopírováno. Dále není zřejmé, jakým způsobem je počítána doba práce a úkonů pracovníků při vyhotovení a odeslání odpovědi, když např. odeslání odpovědi prostřednictvím ISDS je otázkou několika sekund. Konečně rovněž náklady na provoz IT systému banky nejsou nijak zdůvodněny, přičemž je-li systém při odpovědi na žádost zatížen náklady ve výši 86 Kč, pak náklady na celkový provoz IT systému banky při všech operacích v něm prováděných by dosahovaly zcela nepravděpodobných hodnot. Banka ve svém vyjádření odkazuje na odbornou literaturu a dále na stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu EŘ, v němž je uvedeno, jak sama banka ve svém vyjádření výslovně zmiňuje, že "náhradu hotových výdajů platí stát", přičemž se rozhodně nelze ztotožnit se závěrem, že soudní exekutor je státem. S ohledem na vše výše uvedené nemůže soudní exekutor přiznat právo na náhradu hotových nákladů, když banka řádně neprokázala jejich výši.

11. Ústavní soud dále v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o Ústavním soudu požádal účastníky řízení o souhlas s upuštěním od ústního jednání, neboť dospěl k závěru, že od tohoto jednání nelze očekávat další objasnění věci. Stěžovatelka ve svém vyjádření ze dne 18. 3. 2011 Ústavnímu soudu sdělila svůj nesouhlas. Ústavní soud proto nařídil na den 11. 5. 2011 ústní jednání, k němuž obeslal všechny účastníky řízení. Dne 6. 5. 2011 požádal soudní exekutor prostřednictvím zmocněného advokáta o odročení veřejného ústního jednání s odůvodněním, že dne 5. 5. 2011 udělil plnou moc právnímu zástupci pro zastupování před Ústavním soudem, přičemž právní zástupce se s danou kauzou aktuálně seznamuje a ještě před konáním jednání hodlá doplnit své předchozí podání, a to včetně předložení procesních návrhů ve věci. Ústavní soud předmětné žádosti nevyhověl, neboť dospěl k závěru, že soudnímu exekutorovi byla poskytnuta dostatečná doba k přípravě na ústní jednání (viz § 46 zákona o Ústavním soudu, srov. § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 115 odst. 2 OSŘ), přičemž neshledal na straně soudního exekutora ani jiný důležitý důvod odůvodňující odročení ústního jednání (viz ustanovení § 52 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

12. Na jednání dne 11. 5. 2011 po rekapitulaci průběhu řízení, bez účastnických návrhů na doplnění dokazování, zopakoval soudní exekutor ve svém závěrečném návrhu shora uvedené námitky a setrval na svém procesním návrhu na zamítnutí ústavní stížnosti. Stěžovatelka ve svém závěrečném návrhu setrvala na závěru o důvodnosti své ústavní stížnosti a nad rámec shora uvedeného dále uvedla, když se zároveň vyjadřovala k podáním soudního exekutora, viz body 5-8), že i kdyby nebyl vztah mezi ustanovením § 34 odst. 1 EŘ a ustanovením § 38 odst. 5 ZoB zcela jednoznačný, je nepochybné, že účastník byl povinen vyložit a aplikovat právní předpisy tak, aby soukromému subjektu nevznikla újma, nikoli způsobem pro stěžovatelku nejméně příznivým [k tomu stěžovatelka odkázala na přiměřené použití právních závěrů obsažených v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/97 ze dne 2. 7. 1997 (N 91/8 SbNU 325; 186/1997 Sb.) a v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 10. 2008 sp. zn. 7 Afs 54/2006]. Názor soudního exekutora o tom, že ZoB obsahuje legislativní chybu, je dle stěžovatelky nesprávný, neboť historickým a teleologickým výkladem je nezbytné dojít k tomu, že naopak ustanovení § 38 odst. 5 ZoB je logickým prvkem v soustavě EŘ, OSŘ i daňových předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Sama důvodová zpráva, z níž exekutor účelově cituje, odkazuje na subsidiární použití § 128 OSŘ, a tedy implicitně na výklad "bezplatně" podle OSŘ, což výslovně ve spojení s ustanovením § 139 OSŘ znamená "tj. s nárokem na náhradu vynaložených nákladů". Proto taky nebyl novelou provedenou zákonem č. 360/2003 Sb. změněn ZoB, neboť nebylo úmyslem zákonodárce, aby banky ztratily nárok na náhradu vynaložených nákladů; zákonodárce pouze upřesnil, že banky nemají nárok na odměnu. K podnětu soudního exekutora k přerušení řízení podle § 78 odst. 2 zákona o Ústavním soudu a předložení návrhu na zrušení ustanovení § 38 odst. 5 ZoB plénu uvedla stěžovatelka, že tento podnět není způsobilý vyvolat požadovanou reakci Ústavního soudu. Soudní exekutor připouští, že sám není legitimován k podání návrhu na zrušení ZoB, přičemž v daném případě k tomu není legitimován ani senát Ústavního soudu, neboť k uplatnění § 38 odst. 5 ZoB v rámci napadených rozhodnutí nedošlo, a tudíž nemohla "uplatněním § 38 odst. 5 ZoB nastat skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti," jak vyžaduje podmínka stanovená v § 78 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

III.

13. Poté, co Ústavní soud konstatoval, že ústavní stížnost je přípustná (§ 75 odst. 1 a contrario zákona o Ústavním soudu), je podána včas a splňuje ostatní náležitosti vyžadované zákonem [§ 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], přistoupil k jejímu meritornímu projednání, přičemž dospěl k závěru, že je důvodná. Z ustálené judikatury Ústavního soudu vyplývá, že je ve svém rozhodování vázán petitem návrhu, nikoliv jeho odůvodněním, a je oprávněn zkoumat porušení i jiných ústavně zaručených základních práv než těch, na něž stěžovatelka v ústavní stížnosti odkazovala [srov. např. nález sp. zn. II. ÚS 259/05 ze dne 21. 3. 2006 (N 65/40 SbNU 647); všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na http://nalus.usoud.cz]. Vzhledem k tomu, že podle § 202 odst. 1 písm. g) OSŘ není proti usnesení soudního exekutora odvolání přípustné, je namístě poskytnout stěžovatelce ochranu na úrovni ústavněprávní, neboť postup soudního exekutora v dané věci byl dle názoru Ústavního soudu natolik extrémní, že i přes bagatelnost jí uplatňovaných částek (viz níže) je třeba ji považovat za osobu oprávněnou k podání ústavní stížnosti [viz např. usnesení ze dne 26. 1. 2010 sp. zn. I. ÚS 163/10 (ve SbNU nepublikováno)]. Nicméně nyní projednávaný případ opětovně ilustruje nekoncepčnost systému dovolacího řízení, neboť Ústavní soud je nucen implicitně provádět v nezbytných případech korekci právních názorů a zejména sjednocování judikatury v předmětných otázkách, které však přísluší Nejvyššímu soudu (bod 20).

14. Podnětu soudního exekutora na postup podle § 78 odst. 2 zákona o Ústavním soudu (bod 8) Ústavní soud nevyhověl, neboť nesdílí jeho názor na protiústavnost § 38 odst. 5 ZoB. Právní jistota jako subprincip vyvěrající z principu právního státu není porušena, neboť předmětné ustanovení dříve vyložil Nejvyšší soud ve svém stanovisku, které dále upřesní dnešní nález Ústavního soudu, jež bude podle čl. 89 odst. 2 Ústavy závazný pro všechny orgány a osoby. Přesto Ústavní soud sdílí názor stěžovatelky o tom, že rozhodnutí, která jsou předmětem přezkumu, nebyla vydána s oporou ve zmíněném ustanovení ZoB, tj. toto ustanovení nebylo aplikováno. Proto ani senát Ústavního soudu není aktivně legitimován k postupu podle § 78 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

15. Úkolem Ústavního soudu je jen ochrana ústavnosti, a nikoliv kontrola "běžné" zákonnosti (čl. 83 Ústavy). Ústavní soud není povolán k přezkumu správnosti aplikace "jednoduchého" práva. Do rozhodovací činnosti obecných soudů je oprávněn zasáhnout pouze tehdy, byla-li pravomocným rozhodnutím těchto orgánů veřejné moci porušena stěžovatelova základní práva či svobody chráněné ústavním pořádkem České republiky, protože základní práva a svobody vymezují nejen rámec normativního obsahu aplikovaných právních norem, nýbrž také rámec jejich ústavně konformní interpretace a aplikace.

16. Ústavní soud se ve své judikatuře již vyslovil k postavení exekutora při výkonu exekuční činnosti jako veřejného činitele [viz např. stanovisko pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06 ze dne 12. 9. 2006 (ST 23/42 SbNU 545)]. Tento svůj status získal podle EŘ, neboť § 1 odst. 1 tohoto zákona mimo jiné stanoví, že soudní exekutor je fyzickou osobou, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Podle § 4 EŘ má exekutor při výkonu exekuční činnosti postavení veřejného činitele. Z uvedeného vyplývá, že exekučním řádem přenesl stát část výkonu své moci - specificky moci soudní, přičemž součástí výkonu soudní moci je i řízení vykonávací - na soudní exekutory [viz nález sp. zn. II. ÚS 1331/07 ze dne 27. 11. 2007 (N 207/47 SbNU 255)]. Jimi sice jsou fyzické osoby, avšak tato skutečnost má význam toliko právně-technický či organizačně-institucionální. Z hlediska funkcionálního vykonávají tyto osoby státní moc, resp. moc soudní (viz též např. označení soudní exekutor, či větu druhou § 28 EŘ: "Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu."). Jinými slovy, vykonává-li exekutor funkce, které by jinak byl povinen vykonat stát, resp. soud, je při výkonu svěřené státní moci povinen dbát a respektovat základní práva těch osob, ve vztahu k nimž přenesenou státní moc vykonává; stejně tak pro tyto osoby musí platit stejný standard ochrany jejich základních práv jako v řízení před soudy [srov. usnesení sp. zn. II. ÚS 2040/10 ze dne 19. 7. 2010 (ve SbNU nepublikováno)].

17. Nezávislost rozhodování obecných soudů se uskutečňuje v ústavním a zákonném procesněprávním a hmotněprávním rámci [viz nález sp. zn. III. ÚS 84/94 ze dne 20. 6. 1995 (N 34/3 SbNU 257)]. Listina pak zakotvuje povinnost obecných soudů postupovat zákonem stanoveným způsobem. Tento princip obsažený v čl. 2 odst. 2 Listiny zajišťuje právo jednotlivce domáhat se stanoveným postupem svého práva u příslušného orgánu a zároveň představuje materiální obsah procesních garancí obsažených v hlavě páté Listiny [nález sp. zn. I. ÚS 31/04 ze dne 16. 11. 2004 (N 171/35 SbNU 307)]. Obecné soudy mají ex lege povinnost poskytovat účastníkům řízení poučení o jejich procesních právech a povinnostech; nehledě na ustanovení § 5 OSŘ, vyplývá poučovací povinnost soudu z ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 90 odst. 1 Ústavy z hlediska práva na stanovený postup (při úsilí o právo před nezávislým a nestranným soudem). Ve smyslu § 43 odst. 1 OSŘ je soud povinen vyzvat účastníky, aby nesprávné nebo neúplné podání bylo opraveno nebo doplněno. Poučuje účastníky také, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Ve smyslu tohoto ustanovení je nesprávným podáním takové podání, které sice má všechny náležitosti, avšak tyto náležitosti nebo některé z nich jsou uvedeny nepřesně, neurčitě nebo nesrozumitelně [viz nález sp. zn. II. ÚS 2087/08 ze dne 20. 4. 2010 (N 90/57 SbNU 179)].

18. Legitimní očekávání ve smyslu ustanovení čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Protokol") je nejen podle judikatury Ústavního soudu [např. nálezy ve věcech sp. zn. Pl. ÚS 2/02 ze dne 9. 3. 2004 (N 35/32 SbNU 331; 278/2004 Sb.) a sp. zn. IV. ÚS 525/02 ze dne 11. 11. 2003 (N 131/31 SbNU 173)], ale i judikatury Evropského soudu pro lidská práva (např. rozhodnutí ve věcech Beyeler proti Itálii ze dne 5. 1. 2000, Zwierzynski proti Polsku ze dne 16. 6. 2001) integrální součástí ochrany majetkových práv. Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva (např. rozhodnutí ve věci Broniowski proti Polsku ze dne 22. 6. 2004) pojem "majetek" ve smyslu čl. 1 Protokolu má autonomní rozsah, který není omezen na konstituované vlastnictví hmotného jmění a není závislý na formální kvalifikaci vnitrostátního práva. Pro účely tohoto ustanovení jsou za "majetková práva", resp. "majetek" také považována další práva a zájmy tvořící aktiva (např. pohledávky), na základě jejichž existence může stěžovatel tvrdit, že na jejich splnění má přinejmenším legitimní očekávání (ésperance legitime/legitimate expectation). Ochrana legitimního očekávání jakožto integrální součásti základního práva podle čl. 1 Protokolu by měla nalézt reflexi v jednotlivých normách jednoduchého práva, resp. v jejich výkladu, který podávají obecné soudy, jež jsou k ochraně základních práv zavázány ustanovením čl. 4 Ústavy. Proto musí být přijat takový výklad, který šetří smysl a podstatu základního práva legitimního očekávání. Jinak řečeno, "legitimní očekávání nepůsobí bezprostředně mezi subjekty občanskoprávních vztahů, nýbrž jde o ústavním pořádkem jednotlivcům garantované základní právo, které v daném případě působí ve vztahu jednotlivce vůči obecným soudům, tj. státní moci. Soudy jsou pak zavázány (čl. 4 Ústavy) poskytovat tomuto základnímu právu ochranu cestou interpretace a aplikace příslušných norem jednoduchého práva" [viz nález sp. zn. I. ÚS 2278/10 ze dne 30. 11. 2010 (N 240/59 SbNU 443)].

19. Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 385/07 ze dne 12. 8. 2009 (N 182/54 SbNU 267) poukázal na jeden z významných aspektů právního státu, tj. na to, že k principu rovnosti účastníků řízení neoddělitelně patří hodnota právní jistoty a z ní vyplývající princip ochrany důvěry občanů v právo, které jsou v nejobecnější podobě obsaženy v čl. 1 odst. 1 Ústavy. Povaha materiálního právního státu potom vyzařuje rovněž s ním spjatou maximu, podle níž jestliže někdo jedná v (oprávněné) důvěře v nějaký zákon (resp. v právo vůbec), nemá být v této své důvěře zklamán [nález sp. zn. IV. ÚS 215/94 ze dne 8. 6. 1995 (N 30/3 SbNU 227)]. Jak vyplývá z judikatury Ústavního soudu, rozlišování vedoucí k porušení principu rovnosti je nepřípustné ve dvojím ohledu: jednak rovnost působí jako akcesorický princip, který zakazuje diskriminovat osoby při výkonu jejich základních práv, a dále jako neakcesorický princip zakotvený v čl. 1 Listiny, který spočívá ve vyloučení libovůle zákonodárce při přiznávání práv určitým skupinám subjektů. Jinými slovy, ve druhém případě jde o základní právo rovnosti před zákonem garantované čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který je součástí českého ústavního pořádku [viz nález sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. 6. 2002 (N 80/26 SbNU 317; 403/2002 Sb.)] a z něhož plyne i požadavek shodné interpretace zákona.

IV.

20. Ústavní soud považuje za naprosto evidentní, že vzniklá situace, navíc umocněná rozdílným rozhodováním soudních exekutorů, spadá pod ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tudíž by bylo především úkolem Nejvyššího soudu jako vrcholného orgánu obecného soudnictví sjednocovat judikaturu nižších soudů (bod 13) a jimi prováděný výklad jednoduchého práva [nález sp. zn. I. ÚS 1996/08 ze dne 5. 11. 2008 (N 192/51 SbNU 327)]. Otázka náhrady věcných nákladů spojených s poskytnutím součinnosti soudnímu exekutorovi, resp. její "bezplatnost" je výslovně vyřešena ve stanovisku Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2006 sp. zn. Cpjn 200/2005, které lze, až na další, ústavněprávně aprobovat. K výkladu EŘ Nejvyšší soud uvedl: "[p]odle ust. § 34 odst. 1 EŘ subjekty vyjmenované v ust. § 33 jsou povinny poskytnout exekutorovi jím vyžádanou součinnost bezplatně (znak "bezplatnosti" byl do zákona vložen zákonem č. 360/2003 Sb.). Ust. § 34 odst. 1 EŘ je přiléhavé vykládat ve shodě s ust. § 128 OSŘ, jež zakotvuje totéž, avšak s výslovným dovětkem, že subjekty povinné součinností mají právo na náhradu hotových výdajů. Není důvod zde vyjádřený princip ochrany třetích osob nezachovat i v jejich vztahu k exekutorovi, neboť nemohou být v horším postavení, než k soudu v řízení o výkon rozhodnutí; to, že dosah ust. § 128 OSŘ je zde z povahy věci užší, významné ovšem není. Právo banky na úhradu věcných nákladů za podání zprávy exekutorovi je ostatně založeno explicite ust. § 38 odst. 5 ZoB. Podle ust. § 139 odst. 4 OSŘ o právu na náhradu hotových výdajů rozhoduje předseda senátu. Jestliže podle ust. § 52 odst. 2 EŘ, nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které OSŘ a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu, pak se nabízí závěr, že o nárocích osob zavázaných exekutorem k součinnosti podle ust. § 33 a § 34 EŘ na náhradu hotových výdajů, jež jim při tom vznikly, rozhodne usnesením sám exekutor. Na rozdíl od pořádkové pokuty (ust. § 34 odst. 3 EŘ) zákon nepovolává výslovně k tomu rozhodnutí soud, a jeho vydání exekutorem odpovídá i požadavkům efektivity a rychlosti exekučního řízení. Náhradu hotových výdajů platí stát. Považují-li se úkony exekutora za úkony soudu (ust. § 28, věta druhá, EŘ), je pak nevyhnutelné přijmout fakt, že proti uvažovanému usnesení exekutora není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 1 písm. g/ OSŘ).".

21.Soudní exekutor se v podstatě dožaduje, aby Ústavní soud změnil závěry předmětného stanoviska a stávající rozhodovací praxi soudních exekutorů usměrnil, resp. sjednotil, a to podáním té verze výkladu, již má za správnou a která je protikladná k předmětnému stanovisku, k čemuž Ústavní soud nevidí důvod. Názor Nejvyššího soudu však považuje za nezbytné korigovat v následujícím aspektu: Nejvyšší soud v odůvodnění předmětného stanoviska dospěl k závěru, že náhradu hotových výdajů hradí stát, přičemž o jejich přiznání a výši rozhoduje soudní exekutor usnesením, proti němuž není odvolání přípustné. Jak je shora uvedeno (bod 16), stát přenesl část výkonu své moci - specificky moci soudní - na soudní exekutory. Z tohoto postavení plynou soudnímu exekutorovi, vázanému při výkonu své činnosti zákony a ústavním pořádkem České republiky (§ 2 EŘ), nejen oprávnění, ale má i povinnosti. Exekutor v rámci svých oprávnění rozhoduje o tom, které osoby vyzve k poskytnutí součinnosti tak, aby mohlo být rychle a efektivně dosaženo účelu exekučního řízení, při splnění požadavku na jeho hospodárnost a šetření práv jeho účastníků. Náhrada nákladů soudního exekutora vzniklých v souvislosti s exekuční činností je upravena ustanovením § 87 odst. 1 EŘ ve spojení s ustanovením § 13 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "exekuční tarif"); přiměřeně srov. § 148 OSŘ.

22. Stěžovatelka včas (cožsoudní exekutor nezpochybňuje) uplatnila nárok na náhradu hotových výdajů, přičemž je nepochybné, že v souvislosti s poskytnutím součinnosti soudnímu exekutorovi stěžovatelka věcné náklady (hotové výdaje) vynaložila. V souladu s výše uvedeným (bod 20, k závaznosti stanovisek Nejvyššího soudu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2009 sp. zn. 30 Cdo 2811/2007) jí tedy vzniklo legitimní očekávání, že její zákonem dané majetkové právo garantované čl. 1 Protokolu (bod 18) bude uspokojeno. To jí však rozhodnutí soudního exekutora odepřelo, neboť ten v rozporu se závěry zmíněného stanoviska Nejvyššího soudu, jímž byl vyložen EŘ, nepřiznal stěžovatelce náhradu hotových výdajů vzniklých poskytnutím součinnosti s odůvodněním, že stěžovatelka je povinna poskytnout součinnost bezplatně. Nerespektováním závěrů obsažených v předmětném stanovisku Nejvyššího soudu tak soudní exekutor ve výroku specifikovanými 1402 usneseními porušil základní právo stěžovatelky na legitimní očekávání (bod 18).

23. Dospěl-lisoudní exekutor v odůvodnění napadených rozhodnutí a ve svém vyjádření k závěru, že stěžovatelka řádně nespecifikovala jí vynaložené věcné náklady, je nutno dodat, že o možnosti a o způsobu jejich uplatnění měla být ze strany soudního exekutora poučena již ve výzvě k poskytnutí součinnosti [srov. § 128 OSŘ (bod 20) ve spojení s ustanovením § 139 odst. 3 in fine OSŘ], případně měla být ze strany soudního exekutora vyzvána k jejich řádné specifikaci (bod 17). Pokud tak soudní exekutor neučinil, když je zjevné, že stěžovatelce věcné náklady vznikly (minimálně poštovné), byť většinu jí uplatněných položek nelze v souladu s konstantní judikaturou a doktrínou (viz např. Bureš, J., Drápal, L. Krčmář, Z. a kol.: Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. vydání. Praha 2006, s. 630-631) považovat za hotové výdaje, přičemž je třeba důrazně odmítnout možnost stěžovatelky si jejich výši jednostranně stanovit vlastním sazebníkem, porušil základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny [body 16 a 17, přiměřeně srov. nález sp. zn. III. ÚS 411/05 ze dne 30. 11. 2006 (N 214/43 SbNU 389)]. Ostatně sama stěžovatelka v ústavní stížnosti uvedla, že vyřizuje v průměru 1 128 000 žádostí o součinnost ročně, přičemž své celkové náklady na vyhovění vyčíslila přibližně 18 800 000 Kč ročně (bod 3), což představuje částku necelých 17 Kč na jednu vyřízenou žádost o součinnost, nikoli 200 Kč jak nárokuje v předmětné věci, a to bez zohlednění jejich hromadného odesílání. Za této situace se nejeví jako nepřiměřené, aby hotové výdaje v řádu desetikorun hradil bance jako osobě poskytující součinnost sám exekutor (z paušálu ve výši 3 500 Kč podle § 13 exekučního tarifu), čímž je šetřen i názor Nejvyššího soudu, který je pouze dovyložen v tom směru, že soudní exekutor vykonávající moc na něj státem delegovanou je z ní rovněž vázán povinností k úhradě hotových výdajů za poskytnutí součinnosti ze strany bank. Takto vyložená povinnost soudního exekutora není nepřiměřená vzhledem k výši paušálu, přičemž demonstrativní výčet úkonů, na jejichž úhradu je paušál určen, tomuto výkladu nebrání.

24. Z tohoto důvodu Ústavnísoud ústavní stížnosti vyhověl podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu a napadená usnesení soudního exekutora podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru