Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3562/16 #1Usnesení ÚS ze dne 20.06.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Most
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkExekuce
řízení/zastavení
Poplatek z prodlení
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.3562.16.1
Datum podání26.10.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 268 odst.1 písm.h


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3562/16 ze dne 20. 6. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele Stanislava Týneckého, zastoupeného Mgr. Andrejem Lokajíčkem, advokátem, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. června 2016, č. j. 84 Co 998/2015-87, a usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 7. října 2015, č. j. 43 EXE 11942/2011-59, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem a Okresního soudu v Mostě, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

1. Stěžovatel se řádně a včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny.

2. Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 7. října 2015, č. j. 43 EXE 11942/2011-59, zamítl návrh povinného (stěžovatele) na zastavení exekuce vedené pro vymožení pohledávky oprávněného v celkové výši 568 184,10 Kč, kterou z převážné části představuje poplatek z prodlení za dlužné nájemné a dále náklady nalézacího a exekučního řízení.

3. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 29. června 2016, č. j. 84 Co 998/2015-87, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že v dané věci nejsou dány okolnosti, pro něž by bylo možno exekuci pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."), zastavit. Odvolací soud uvedl, že povinný se svou argumentací v podstatě domáhá přezkoumání věcné správnosti exekučního titulu, což je však v rámci exekučního řízení nepřípustné. Neztotožnil se s názorem povinného, že důvodem pro zastavení exekuce může být nepřiměřenost mezi výší jistiny vymáhané pohledávky a jejím příslušenstvím, které v důsledku mnohaletého prodlení přesáhlo desetinásobek jistiny. K tomu dodal, že nárůst kapitalizované výše poplatku z prodlení byl způsoben tím, že povinný dlouhodobě povinnost uloženou mu exekučním titulem neplnil. Obdobně nemůže být důvodem pro zastavení exekuce tvrzení stěžovatele o tom, že v důsledku nezákonného ustanovení opatrovnice v nalézacím řízení, nemohlo být doručení rozsudku účinné. Odvolací soud se rovněž vyjádřil k zamítnutí návrhu povinného na provedení důkazů soudem prvního stupně. V této souvislosti uvedl, že tyto důkazy se zčásti vztahují k době předcházející vydání exekučního titulu (např. výslech svědka Coufala a výslech zaměstnankyně oprávněného k okolnostem užívání bytu a zániku dluhu započtením), a proto nemohly být v exekučním řízení zohledněny, a zčásti byly bezvýznamné (výslech svědkyně Wollodkové, která měla potvrdit, že se povinný v jejím bydlišti nezdržoval v situaci, kdy byl exekuční titul doručován povinnému na jinou adresu).

II.

4. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá porušení shora uvedených ústavně zaručených práv. Soudům vytýká, že nedostatečně posoudily jeho argumenty, resp. nezhodnotily reálné skutkové okolnosti, když se zaměřily pouze na konstatování nemožnosti uplatňovat jakékoliv námitky, které bylo možné vznášet v rámci nalézacího řízení. Polemizuje s názorem soudů, že enormně vysoké příslušenství pohledávky je důsledkem jeho zavinění. V této souvislosti podotýká, že žádný ze soudů se nezabýval tím, že oprávněný se nijak aktivně nesnažil domoci po stěžovateli úhrady své pohledávky, o jejíž existenci stěžovatel nevěděl, a z tohoto důvodu potom narostlo příslušenství jistiny do pro stěžovatele zcela likvidační výše. Stěžovatel dále namítá, že soudy neprovedly důkazy, které navrhoval (zejména výslechy svědků Wollodkové a Coufala), což odporuje právu na spravedlivý proces. Těmito důkazy chtěl poukázat na zvláštní okolnosti případu, které měly soudy v rámci probíhající exekuce zhodnotit. Nesouhlasí s názorem soudů, že v exekučním řízení nelze uplatnit námitku, kterou by bylo možné uplatnit v řízení nalézacím. Takový závěr je podle stěžovatele vyloučen v situaci, když reálná možnost obrany byla stěžovateli v nalézacím řízení upřena. Stěžovatel dále soudům vytýká absenci posouzení nepřiměřené výše příslušenství vymožené jistiny. V daném případě totiž poplatek z prodlení mnohonásobně překračuje výši vymáhané jistiny. Příslušenství pohledávky tak již dávno neplní funkce předvídané zákonodárcem tj. motivační, reparační a sankční, nýbrž v případě poplatku z prodlení se jedná o zcela likvidační a amorální požadavek. V otázce přiměřenosti poplatku z prodlení poukazuje stěžovatel na judikaturu ve vztahu k úrokům z prodlení a smluvní pokutě. Stěžovatel připouští, že jím uváděná judikatura se vztahuje k řízení nalézacímu, nicméně je přesvědčen, že je aplikovatelná i na řízení exekuční. Podle názoru stěžovatele požadavek na zaplacení příslušenství pohledávky nemůže pro dlužníka představovat neúnosnou zátěž, pokud je naplněn předpoklad, že věřitel neutrpí významnou majetkovou újmu. Stěžovatel vyslovuje přesvědčení, že nastaly okolnosti, pro které další provádění exekuce odporuje účelu, jenž se exekucí sleduje. Opakuje, že smyslem exekuce nemá být likvidace povinného. Podle stěžovatele dochází ke kolizi dvou základních práv, a to práva na zachování lidské důstojnosti ve smyslu čl. 10 Listiny a práva na ochranu vlastnictví podle čl. 11 Listiny, přičemž je třeba respektovat princip proporcionality (srov. nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2009 sp. zn. I. ÚS 998/09). Stěžovatel uzavírá, že byly naplněny důvody pro zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., jelikož vymáhaná pohledávka jednak představuje sankci likvidačního charakteru, jednak dalece přesahuje možnosti stěžovatele.

III.

5. Ústavní soud posoudil ústavní stížnost a obsah napadených rozhodnutí a dospěl k závěru, že je zjevně neopodstatněná. Předně je třeba podotknout, že obsahově téměř totožnou ústavní stížností téhož stěžovatele se Ústavní soud zabýval v usnesení ze dne 30. května 2016 sp. zn. II. ÚS 3536/16. Ani v nyní projednávané nemá důvod se od závěrů obsažených v tomto usnesení odchylovat, a proto na ně odkazuje a pouze ve stručnosti shrnuje nosné důvody.

6. Pokud stěžovatel vznáší námitky proti stanovení výše poplatku z prodlení, v podstatě brojí proti exekučnímu titulu, který však v exekučním řízení přezkoumávat nelze, a to bez ohledu na to, jaké možnosti obrany stěžovatel mohl nebo nemohl využít v nalézacím řízení. V tomto směru je pak třeba souhlasit s názorem obecných soudů, že v rámci exekučního řízení není možné, aby obecné soudy přezkoumávaly rozhodnutí učiněná v předcházejícím nalézacím řízení, neboť stěžovatelem vznesená námitka může být řešena v nalézacím řízení o opravném prostředku proti vykonávanému rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 25. října 2002 sp. zn. 20 Cdo 554/2002).

7. Pokud stěžovatel namítal, že soudy zamítly provedení jím navržených důkazů, což mělo podle jeho názoru mít za následek rovněž porušení práva na spravedlivý proces, Ústavní soud uvádí, že v dané věci soudy řádně zdůvodnily, proč stěžovatelem navržené důkazy nebudou provádět (buď se týkaly otázek řešených v nalézacím řízení, anebo byly z pohledu soudu pro exekuční řízení bezvýznamné, protože jimi prokazovaná skutečnost neměla pro probíhající exekuční řízení žádnou relevanci). Ani v tomto nelze tedy spatřovat porušení práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

8. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud nezjistil, že by v daném případě došlo k porušení ústavním pořádkem zaručených práv stěžovatelů, a proto ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

Jiří Zemánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru