Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3156/09 #1Nález ÚS ze dne 09.03.2010K aplikaci ustanovení § 89 exekučního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2007, na exekuční řízení zahájená v době účinnosti tohoto ustanovení

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
základní ústavní principy/demokratický právní ... více
Věcný rejstříkExekuce
výkon rozhodnutí/náklady řízení
řízení/zastavení
retroaktivita
exekutor
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 46/56 SbNU 511
EcliECLI:CZ:US:2010:2.US.3156.09.1
Datum vyhlášení16.03.2010
Datum podání07.12.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 89

330/2001 Sb., § 13

347/2007 Sb.


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Ústavně konformní interpretace ustanovení § 89 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), ve znění novely zákona č. 347/2007 Sb. účinné od 1. ledna 2008, vyžaduje, aby obecné soudy v případě, že exekuční řízení bylo zahájeno před datem účinnosti uvedené novely, postupovaly při rozhodování o náhradě nákladů exekuce podle exekučního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2007; opačný postup soudů je v rozporu s čl. 11 odst. 1 a 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatelky Servisní služby s. r. o. zrušil II. senát Ústavního soudu usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j. 22 Co 197/2009-32 ze dne 30. 6. 2009 pro rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny.

Narativní část

Napadeným rozhodnutím krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byla stěžovatelce coby oprávněné v exekuci uložena povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce po jejím zastavení. Stěžovatelka nesouhlasila s názorem krajského soudu ohledně aplikace ustanovení § 89 exekučního řádu a tvrdila, že oba soudy jej aplikovaly retroaktivně, když na řízení zahájené před novelou exekučního řádu, provedenou zákonem č. 347/2007 Sb. s účinností od 1. 1. 2008, aplikovaly znění tohoto ustanovení platné a účinné v době vydání rozhodnutí, tj. po 1. 1. 2008.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud s odkazem na svou dřívější judikaturu uvedl, že z pohledu ústavně konformní interpretace intertemporality, založené novelou exekučního řádu zákonem č. 347/2007 Sb., jakož i ústavně konformní interpretace § 89 exekučního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007, je třeba výkon rozhodnutí uskutečňovaný na základě usnesení soudu o jeho nařízení, vydaného před účinností zákona č. 347/2007 Sb., posoudit dle exekučního řádu ve znění platném a účinném do 31. prosince 2007. V případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce, tak dle Ústavního soudu nelze uložit úhradu nákladů exekučního řízení oprávněnému.

Podle Ústavního soudu došlo postupem odvolacího soudu k porušení stěžovatelčina práva na spravedlivý proces, zakotveného v článku 36 odst. 1 Listiny, a proto jeho rozhodnutí zrušil.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl Stanislav Balík. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

II.ÚS 3156/09 ze dne 9. 3. 2010

N 46/56 SbNU 511

K aplikaci ustanovení § 89 exekučního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2007, na exekuční řízení zahájená v době účinnosti tohoto ustanovení

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 9. března 2010 sp. zn. II. ÚS 3156/09 ve věci ústavní stížnosti Servisní služby, s. r. o., IČ: 27169341, se sídlem Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. června 2009 č. j. 22 Co 197/2009-32, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o uložení povinnosti stěžovatelce (oprávněné v exekučním řízení) zaplatit po zastavení exekuce soudnímu exekutorovi náklady exekuce.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. června 2009 č. j. 22 Co 197/2009-32 bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Toto rozhodnutí se proto ruší.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňuje náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedeného rozhodnutí, neboť má za to, že jím bylo porušeno její základní "právo na právní jistotu".

Z obsahu připojených dokumentů vyplývá následující:

Okresní soud v Pardubicích po zastavení exekuce uložil stěžovatelce (oprávněné) povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi (JUDr. I. Švecové) náklady exekuce (ve výši 4 165 Kč). K odvolání stěžovatelky proti výrokům o povinnosti zaplatit soudnímu exekutorovi odvolací soud napadeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil jako věcně správné. Odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně za situace, kdy novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "exekuční řád"), provedená zákonem č. 347/2007 Sb., neobsahuje přechodná ustanovení pro § 89 exekučního řádu, postupoval zcela správně, jestliže aplikoval ustanovení exekučního řádu ve znění platném v době rozhodnutí, tzn. ve znění ode dne účinnosti novely (tj. od 1. ledna 2008).

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá protiústavnost napadeného rozhodnutí pro jeho rozpor se zásadou zákazu retroaktivity. Je toho názoru, že za situace, kdy v zákoně č. 347/2007 Sb. absentují intertemporální ustanovení, je nutno všechna exekuční řízení zahájená před nabytím jeho účinnosti (tj. před dnem 1. ledna 2008) posuzovat hledisky dikce § 89 exekučního řádu ve znění platném a účinném do dne 31. prosince 2007. Proto jí jako oprávněné neměl Okresní soud v Pardubicích ukládat povinnost k úhradě nákladů exekučního řízení, neboť měl vycházet a jednat v souladu s tehdy platnou právní úpravou. Ve všech případech, kdy byl návrh na exekuci podán za předchozí právní úpravy s tehdejší zákonnou povinností úhrady nákladů exekuce vždy povinným, nelze o nákladech rozhodovat jinak než podle dřívější právní úpravy. Proto navrhla, aby Ústavní soud v záhlaví citované rozhodnutí svým nálezem zrušil. Stěžovatelka v ústavní stížnosti vyjádřila souhlas s upuštěním od ústního jednání.

K ústavní stížnosti se vyjádřil Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích. Účastník je přesvědčen o tom, že k zásahu do ústavně zaručených práv a svobod stěžovatelky nedošlo. Stěžovatelka se podle jeho názoru při podání návrhu nemohla domnívat, že jí za žádných okolností nemůže být uložena povinnost k náhradě nákladů exekuce. Krajský soud odkazuje na své závěry obsažené v odůvodnění napadeného usnesení a poukazuje zejména na skutečnost, že oprávněná přistupuje k podávání návrhů na exekuci v obdobných věcech hromadně a je si přitom vědoma faktu, že asi třetina pohledávek bude dobytných. Za této situace je podle názoru účastníka možné shledat na straně oprávněné procesní zavinění ve vztahu k důvodu zastavení exekuce, neboť oprávněná do určité míry musela počítat s nemajetností povinného jako se svým rizikem. Podle názoru krajského soudu by ústavní stížnost měla být zamítnuta.

Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud se souhlasem účastníků upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci. Souhlas s upuštěním od jednání byl účastníky poskytnut a od ústního jednání bylo upuštěno.

Ústavnísoud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná.

Ústavnísoud předesílá, že shodnou problematiku v právní věci téže stěžovatelky řešil již ve svém nálezu ze dne 5. května 2009 sp. zn. IV. ÚS 314/09 (N 110/53 SbNU 375) či v nálezu ze dne 29. července 2009 sp. zn. I. ÚS 1851/09 (N 172/54 SbNU 181). V citovaných nálezech Ústavní soud konstatoval porušení práva na spravedlivý proces [čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina")], neboť dospěl k závěru, že z pohledu ústavně konformní interpretace intertemporality založené novelou exekučního řádu provedenou zákonem č. 347/2007 Sb., jakož i ústavně konformní interpretace § 89 exekučního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007, je třeba výkon rozhodnutí uskutečňovaný na základě usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí vydaného před účinností zákona č. 347/2007 Sb. posoudit dle exekučního řádu ve znění platném a účinném do 31. prosince 2007. Z důvodů dále rozvedených v citovaném nálezu, jakož i v nálezech předešlých [např. nálezy sp. zn. III. ÚS 1226/08 ze dne 9. 10. 2008 (N 170/51 SbNU 85) či sp. zn. IV. ÚS 1903/07 ze dne 15. 1. 2008 (N 12/48 SbNU 127)] tak v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce, nelze uložit úhradu nákladů exekučního řízení oprávněnému [obdobně viz nález sp. zn. I. ÚS 969/09 ze dne 4. 6. 2009 (N 132/53 SbNU 665)].

Shora uvedené závěry se plně vztahují i na nyní projednávanou věc, Ústavnísoud neshledal důvod se od závěrů citovaných v uvedených nálezech odchýlit a v podrobnostech na ně plně odkazuje.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl Ústavnísoud k závěru, že Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích napadeným usnesením porušil právo stěžovatelky na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny. Proto podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnosti vyhověl a podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil napadené rozhodnutí.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru