Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2823/07 #1Nález ÚS ze dne 18.06.2008Náležité odůvodnění soudního rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Hradec Králové
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/vyloučení svévole
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/náležité odůvodnění
Věcný rejstříkNáklady řízení
Výkon rozhodnutí
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 110/49 SbNU 595
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.2823.07.1
Datum vyhlášení02.07.2008
Datum podání31.10.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 87, § 88 odst.3, § 52 odst.1

276/2006 Sb.

99/1963 Sb., § 157 odst.2, § 153 odst.1


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Obecné soudy jsou povinny náležitě odůvodnit rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce a vypořádat se řádně s uplatněnými argumenty. Pokud tak neučiní, dopouštějí se svévole a porušují právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatele J.T. zrušil II. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 18. června 2008 podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy v řízení o ústavních stížnostech usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 15. 5. 2007 sp. zn. Nc 8629/2002.

Narativní část

Napadeným usnesením okresní soud zamítl námitky stěžovatele proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Dle názoru stěžovatele své rozhodnutí řádně neodůvodnil a nevypořádal se s jeho námitkami.

Odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud poukázal na svou judikaturu týkající se odůvodnění soudních rozhodnutí. Konstatoval, že pokud obecné soudy neodůvodní náležitě svá rozhodnutí a nevypořádají se s námitkami uplatněnými účastníky, zakládají tak nepřezkoumatelnost takových rozhodnutí a zpravidla i jejich protiústavnost. Ústavní soud poukázal též na nález sp. zn. II. ÚS 336/05, ve kterém dospěl k závěru, že i obecný soud rozhodující o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce je povinen přiměřeně dodržet veškerá ustanovení občanského soudního řádu vztahující se na soudní řízení a rozhodnutí.

Tím, že okresní soud neodůvodnil řádně rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce a nevypořádal se s argumenty, které stěžovatel uplatnil, porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny.

Soudcem zpravodajem v dané věci byla Dagmar Lastovecká. Žádný ze soudců neuplatnil odlišné stanovisko.

II.ÚS 2823/07 ze dne 18. 6. 2008

N 110/49 SbNU 595

Náležité odůvodnění soudního rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 18. června 2008 sp. zn. II. ÚS 2823/07 ve věci ústavní stížnosti J. T. proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 15. 5. 2007 sp. zn. Nc 8629/2002, kterým byly zamítnuty stěžovatelovy námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 15. 5. 2007 sp. zn. Nc 8629/2002 se ruší.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou v zákonem stanovené lhůtě a na výzvu Ústavního soudu řádně doplněnou se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozhodnutí s odůvodněním, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a došlo rovněž k porušení čl. 4 odst. 1 a 4 Listiny.

V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že napadeným usnesením okresní soud zamítl jeho námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 25. 11. 2006 č. j. 086 ExS 175/02-6, které soudní exekutor podle jeho názoru vyčíslil nesprávně. Stěžovatel namítá, že soud v odůvodnění usnesení neuvedl konkrétní důvody, pro které shledal příkaz k náhradě nákladů exekuce věcně správným. Soud se nevypořádal s námitkami stěžovatele a omezil se pouze na obecný výčet ustanovení příslušné právní normy, která na daný případ dopadá. Nikterak se nevypořádal s námitkou chybné aplikace právního předpisu - vyhlášky č. 276/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, která dle názoru stěžovatele na daný případ nedopadá.

K obsahu ústavní stížnosti se vyjádřil účastník řízení, Okresní soud v Hradci Králové, který ve vyjádření uvedl důvody, pro něž shledal příkaz k úhradě nákladů exekuce věcně správným.

Podle § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") bylo upuštěno od ústního jednání, neboť od něj nebylo možné očekávat další objasnění věci a oba účastníci s tím souhlasili.

Ústavní stížnost je důvodná.

Ústavní soud ve své ustálené judikatuře opakovaně formuloval požadavky na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí obecných soudů. Tato procesní zábrana, která by měla bránit svévolným rozhodnutím veřejné moci, je nejen uložena příslušnými ustanoveními podústavních procesních předpisů, ale je též výrazem ústavnosti, na níž jsou principy těchto předpisů založeny.

Principu práva na spravedlivý proces odpovídá povinnost obecných soudů svá rozhodnutí řádně odůvodnit, přičemž se musejí vypořádat s námitkami uplatněnými účastníky řízení, a to způsobem odpovídajícím míře jejich závažnosti. Pakliže tak neučiní, založí tím nepřezkoumatelnost jimi vydaných rozhodnutí a zpravidla i jejich protiústavnost. Nejsou-li totiž zřejmé důvody toho kterého rozhodnutí, svědčí to o libovůli v soudním rozhodování, přičemž zásada právního státu libovůli v rozhodování orgánů veřejné moci zakazuje [obdobně viz např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 183/03 ze dne 14. 9. 2005 (N 175/38 SbNU 399), I. ÚS 74/06 ze dne 3. 10. 2006 (N 175/43 SbNU 17), usnesení sp. zn. III. ÚS 529/06 ze dne 22. 3. 2007, nález sp. zn. I. ÚS 2568/07 ze dne 23. 1. 2008 (N 20/48 SbNU 213); veškerá rozhodnutí Ústavního soudu viz http://nalus.usoud.cz].

V daném případě vydal exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž uložil stěžovateli uhradit náklady exekuce ve výši 7 735 Kč a zaplatit oprávněnému náklady vzniklé v souvislosti s vedením exekuce ve výši 5 100 Kč. Stěžovatel podal proti příkazu včas námitky dle § 88 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., osoudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhověl, proto je postoupil příslušnému soudu k rozhodnutí. Námitky, které stěžovatel proti příkazu k úhradě nákladů exekuce podal, obsahují zcela konkrétní a kvalifikované argumenty, a povinností soudu bylo v rámci odůvodnění usnesení, jímž námitky zamítl, se s nimi řádně vypořádat. To však soud neučinil a pouze konstatoval, že námitky nebyly podány důvodně.

Ústavnísoud v nálezu sp. zn. II. ÚS 336/05 ze dne 31. 8. 2005 (N 170/38 SbNU 361) konstatoval, že "obecný soud rozhodující o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce (jakož i proti jiným rozhodnutím soudních exekutorů) je povinen přiměřeně dodržet veškerá ustanovení občanského soudního řádu (§ 52 odst. 1 exekučního řádu) vztahující se na soudní řízení a rozhodnutí. Jen tak je totiž možné, aby soud rozhodující o těchto námitkách dodržel i veškeré povinnosti, které jsou mu uloženy na úrovni ústavního pořádku, neboť exekuční řád postup soudu neupravuje. Obecný soud je tedy v tomto řízení zejména povinen zachovat "rovnost zbraní" (čl. 1, čl. 37 odst. 1 Listiny, § 18 odst. 1 občanského soudního řádu), přesvědčivým způsobem se vypořádat se všemi námitkami (§ 157 odst. 2 občanského soudního řádu) a své rozhodnutí založit na spolehlivě zjištěném skutkovém základu (§ 153 odst. 1 občanského soudního řádu). V opačném případě je zcela zpochybněna ústavně vymezená role soudu (čl. 90 Ústavy České republiky, § 6 občanského soudního řádu) a dochází k porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny).".

Vzhledem k tomu, že i v daném případě došlo k porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny, tím, že v rozhodnutí obecnéhosoudu absentuje řádné odůvodnění, nezbylo Ústavnímu soudu než jeho rozhodnutí jako neodůvodněné a nepřezkoumatelné zrušit podle § 82 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného usnesení podle § 79 odst. 2 citovaného zákona Ústavnísoud nevyhověl, neboť k tomu neshledal žádný relevantní důvod.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru