Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2624/13 #1Usnesení ÚS ze dne 16.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - KSZ Ústí nad Labem
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.2624.13.1
Datum podání26.08.2013
Napadený akt

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2624/13 ze dne 16. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci ústavní stížnosti Pavla Smrtky, zastoupeného Mgr. Janem Kutějem, advokátem se sídlem Lamačova 824/9, 150 00 Praha 5, proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem č. j. 2 KZT 1066/2013-6 ze dne 27. 6. 2013 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, jímž mělo být porušeno ustanovení čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Jelikož návrh na zahájení řízení nesplňoval požadavky kladené na něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), když k ústavní stížnosti nebyla přiložena plná moc prokazující oprávnění v záhlaví jmenovaného právního zástupce k zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem, jakož ani kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva podle ustanovení § 72 odst. 6 věta první zákona o Ústavním soudu, byl uvedený právní zástupce stěžovatele vyrozuměn výzvou (přípisem) ze dne 11. 12. 2013 o tom, aby odstranil vady svého návrhu ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy, s poučením, že jinak Ústavní soud návrh odmítne.

Na tuto výzvu zareagoval právní zástupce podáním ze dne 20. 12. 2013, jímž předložil speciální plnou moc, udělenou mu stěžovatelem k zastupování v předmětném řízení před Ústavním soudem, nepředložil však současně požadovanou kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, jak má na mysli citované ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu. Právnímu zástupci stěžovatele proto byl zaslán další přípis ze dne 3. 4. 2014, v němž jej Ústavní soud vyzval k dodatečnému splnění této obligatorní náležitosti v sedmidenní lhůtě a současně vyložil, proč nejde o pouhý formalismus.

Výzva k odstranění vad podání byla právnímu zástupci doručena dne 4. 4. 2014. Sedmidenní lhůta k odstranění vad návrhu počala běžet dnem následujícím po dni doručení a vypršela dnem 11. 4. 2014. Stěžovatel (právní zástupce) dosud vytýkanou vadu neodstranil, nesdělil, jaké překážky mu ve splnění této povinnosti brání, resp. ani nepožádal o prodloužení této lhůty. Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl, a to v souladu se svou dosavadní rozhodovací praxí (srov. kupř. usnesení ve věci sp. zn. II. ÚS 2848/08 ze dne 13. 1. 2009, I. ÚS 24/13 ze dne 29. 4. 2013 aj., veřejně dostupná na http://nalus.usoud.cz), v níž vyzdvihl, že "advokát stěžovatele je osoba práva znalá, a proto mu měla být známa zákonná povinnost jeho klienta přiložit k ústavní stížnosti kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva již od počátku; právě i v tom tkví smysl povinného zastoupení advokátem v řízení o ústavní stížnosti. Ostatně, vědomí této povinnosti si musel advokát - ještě před výzvou Ústavního soudu (tedy od počátku) - být vědom i proto, že již v minulosti jiné stěžovatele v řízení před Ústavním soudem zastupoval (sp. zn. I. ÚS 470/02, III. ÚS 3236/11), jak plyne z lustra Ústavního soudu". Tyto závěry platí mutatis mutandis i v nyní přezkoumávaném případě, neboť jmenovaný právní zástupce již zastupoval stěžovatele v desítkách řízení před Ústavním soudem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 16. dubna 2014

Stanislav Balík, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru