Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2553/15 #2Usnesení ÚS ze dne 02.02.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - VSZ Praha
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na zákonného soudce
právo na soudní a jinou právní ochranu /nezávislý a nestranný soud
Věcný rejstříkZnalecký posudek
odůvodnění
Odvolání
Podjatost
Důkaz
Trestní řízení
soud/senát
EcliECLI:CZ:US:2016:2.US.2553.15.2
Datum podání20.08.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 30 odst.1, § 262, § 149 odst.5


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2553/15 ze dne 2. 2. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., zastoupeného JUDr. Petrem Tomanem, advokátem, se sídlem Trojanova 12, Praha, a ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., JUDr. Heleny Chudomelové, Mgr. Lukáše Manharta, Ing. Václava Novotného a Ing. Pavla Richtera, zastoupených Doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D., advokátem, se sídlem Revoluční 1044/23, Praha, a ve věci ústavní stížnosti Ing. Evy Vorlíčkové, zastoupené Mgr. Lukášem Trojanem, advokátem, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha, všech směřujících proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. června 2015 sp. zn. 5 To 19/2015, za účasti Vrchního soudu v Praze jako účastníka řízení, a Vrchního státního zastupitelství v Praze jako vedlejšího účastníka, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížnost Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. byla Ústavnímu soudu doručena dne 20. 8. 2015, ústavní stížnost RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., JUDr. Heleny Chudomelové, Mgr. Lukáše Manharta, Ing. Václava Novotného a Ing. Pavla Richtera dne 24. 8. 2015 a ústavní stížnost Ing. Evy Vorlíčkové dne 27. 8. 2015. Rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2015 č. j. II. ÚS 2553/15-20 bylo rozhodnuto o spojení věcí tak, že ústavní stížnosti dosud vedené pod spisovými značkami II. ÚS 2553/15, II. ÚS 2578/15 a I. ÚS 2623/15 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou II. ÚS 2553/15.

Stěžovatelé napadli usnesení Vrchního soudu v Praze (dále jen "vrchní soud") ze dne 29. 6. 2015 sp. zn. 5 To 19/2015 (dále jen "usnesení vrchního soudu"), kterým bylo ke stížnosti Městského státního zastupitelství v Praze za prvé zrušeno usnesení Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") ze dne 19. 12. 2014 sp. zn. 10 T 8/2014, jímž byla v něm blíže označená trestní věc postupem podle § 188 odst. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vrácena státnímu zástupci k došetření, a druhým výrokem usnesení vrchního soudu pak bylo dle § 149 odst. 5 trestního řádu nařízeno, aby věc byla v prvním stupni projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu. Stěžovatelé nesouhlasí s tímto výrokem II. usnesení vrchního soudu.

Vrchní soud považoval projednání věci v jiném složení senátu za nutné, neboť dle jeho přesvědčení "poněkud nešťastný způsob vyjádření soudu k shromážděným důkazům, které jím doposud nebyly provedeny a předem vyjádřené stanovisko k průběhu řízení a tím i k věci samé, i pokud by jinak neměly vliv na jeho další postup, budí navenek pochybnost o nepodjatosti senátu, který ve věci rozhodoval." Stěžovatelé poukazují na princip zákonného soudce zakotvený v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), když upozorňují, že takový postup sice § 149 odst. 5 trestního řádu umožňuje, mělo by však k tomu docházet jen výjimečně a z důležitých důvodů, které dle jejich názoru nebyly v jejich věci dány. Domnívají se, že pokud obecný soud komentoval předložené důkazy, hodnotil jejich přesvědčivost a použitelnost pro účely trestního řízení aniž by nějak překročil zákonné meze. Bylo-li pak jako vadné shledáno vyjádření městského soudu o tom, že "shodné závěry, jako ve znaleckém posudku Grand Thorton Valuations, a.s. jsou prezentovány i dalšími odborníky ve sdělovacích prostředcích" lze uvedené považovat pouze za poznámku na okraj, která nemá právní význam. Pokud městský soud uvedl, že "se příslušný soudní senát nesetkal s nikým, kdo by podanou obžalobu považoval za spravedlivou", stěžovatelé se nedomnívají, že by tím snad nějak předjímal obsah svého budoucího rozhodnutí. Nadto i pokud by senát městského soudu zastával a dal najevo vyhraněný názor na danou trestní věc a předložené důkazy, nejednalo by se o důvod k vyloučení soudce podle znění § 30 odst. 1 trestního řádu.

Stěžovatelé navrhují, aby Ústavní soud výrok II. usnesení vrchního soudu zrušil. Rovněž požádali, aby byla Ústavním soudem odložena vykonatelnost tohoto výroku podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

II.

Zákon o Ústavním soudu rozeznává podle svého § 43 odst. 2 písm. a) jako zvláštní kategorii návrhů návrhy zjevně neopodstatněné. Tímto ustanovením dává Ústavnímu soudu v zájmu racionality a efektivity jeho řízení pravomoc posoudit "přijatelnost" návrhu před tím, než dospěje k závěru, že o návrhu rozhodne meritorně nálezem. V této fázi řízení je zpravidla možno rozhodnout bez dalšího jen na základě obsahu napadených rozhodnutí orgánů veřejné moci a údajů obsažených v samotné ústavní stížnosti. Pokud takto Ústavní soud dojde k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná, bude bez dalšího odmítnuta. V této fázi jde o specifickou a relativně samostatnou část řízení, která nemá charakter řízení kontradiktorního.

III.

Ústavní soud nejprve podotýká, že je principiálně oprávněn rozhodovat meritorně jen o takové ústavní stížnosti, která směřuje proti pravomocným rozhodnutím, jimiž se soudní či jiné řízení končí, a kdy jeho účastník nemá možnost jiné právní obrany než cestou ústavní stížnosti. Podle judikatury Ústavního soudu je však za výjimku z tohoto pravidla považován příkaz odvolacího soudu dle § 262 věty prvé trestního řádu, aby věc byla projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu. Takovou výjimkou je i obdobný příkaz soudu rozhodujícího o stížnosti podle § 149 odst. 5 trestního řádu. I když se totiž takovýmto pokynem řízení nekončí, jde o procesní rozhodnutí, kterým se uzavírá jeho relativně samostatná část a jeho účastník již nemá možnost jej napadnout. Takovéto rozhodnutí by mělo být z povahy věci vydáváno pouze výjimečně, a zároveň Ústavní soud bere v úvahu zásadu ekonomie řízení, neboť pokud by porušení ústavně zaručeného základního práva na zákonného soudce podle článku 38 odst. 1 Listiny bylo shledáno až na samém konci soudního řízení, toto řízení by probíhalo zcela neekonomicky. Ústavní soud proto ústavní stížnost shledal přípustnou. Při dalším přezkumu ji však shledal zjevně neopodstatněnou.

Ústavní soud ve svých rozhodnutích již dal mnohokrát najevo, že není další instancí v soustavě soudů a není zásadně oprávněn zasahovat do rozhodovací činnosti soudů, neboť není vrcholem jejich soustavy (srovnej čl. 83 a čl. 90 až 92 Ústavy České republiky [dále jen "Ústava"]). Úkolem Ústavního soudu v řízení o ústavní stížnosti podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy je ochrana ústavnosti, nikoliv běžné zákonnosti. Postup v soudním řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu a výklad a aplikace jiných než ústavních předpisů jsou záležitostí obecných soudů. Je jejich úlohou, aby zkoumaly a posoudily, zda jsou dány podmínky pro aplikaci toho či onoho právního institutu, a aby své úvahy v tomto směru zákonem stanoveným postupem odůvodnily. Zásah Ústavního soudu je na místě toliko v případě těch nejzávažnějších pochybení představujících porušení ústavně zaručených základních práv a svobod, zejména pak pokud by závěry obecných soudů byly hrubě nepřiléhavé a vykazovaly znaky libovůle. To však Ústavní soud v posuzované věci neshledal.

Dle čl. 38 odst. 1 Listiny "Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon." Trestní řád pak ve svém § 262 větě prvé stanoví, že "rozhodne-li odvolací soud, že se věc vrací k novému projednání a rozhodnutí soudu prvního stupně, může zároveň nařídit, aby byla projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu." Obdobně trestní řád v § 149 odst. 5 uvádí, že "soud rozhodující o stížnosti může, pokládá-li to za nutné, nařídit, aby věc byla znovu v prvním stupni projednána a bylo o ní rozhodnuto v jiném složení senátu anebo jiným soudem téhož druhu a téhož stupně v jeho obvodu". Ústavní soud ustáleně judikuje, že postup podle § 262 trestního řádu je na místě pouze výjimečně, nejedná se však o ustanovení protiústavní, při jehož aplikaci by snad bylo možno "automaticky" dovozovat porušení práva na zákonného soudce. Ústavní imperativ "nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci" je ochranou především proti libovůli či účelovému obsazení jednajícího soudu ad hoc; možnost výjimečné změny v osobě soudce, na základě právní úpravy v zákoně (čl. 38 odst. 1 věta druhá Listiny), nevylučuje. Je na zvážení odvolacího soudu, zda k takovému rozhodnutí z vážných důvodů přistoupí. Stejné platí pro rozhodování stížnostního soudu podle § 149 odst. 5 trestního řádu.

Přezkoumatelné odůvodnění aplikace § 262 či § 149 odst. 5 trestního řádu je nezbytné. Této povinnosti však Vrchní soud dostál (viz zejména str. 11-12 jeho usnesení). Pokud stěžovatelé s jeho podrobným odůvodněním nesouhlasí, jejich argumentace má charakter pouhé polemiky se závěry obecného soudu, přičemž nutno připomenout, že není úlohou Ústavního soudu, aby svým uvážením nahrazoval hodnocení soudů obecných.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud musel považovat ústavní stížnost z ústavněprávního hlediska za zjevně neopodstatněnou a podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ji mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením odmítl.

Byla-li ústavní stížnost odmítnuta, sdílí její osud i akcesorický návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2016

Josef Fiala v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru