Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2426/09 #1Nález ÚS ze dne 22.09.2009K aplikaci § 89 exekučního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007, na exekuční řízení zahájená v době účinnosti tohoto ustanovení

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuvyhověno
procesní - náhrada nákladů zastoupení - § 83, 84
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/extrémní interpretační exces
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip právn... více
Věcný rejstříkvýkon rozhodnutí/náklady řízení
řízení/zastavení
Výkon rozhodnutí
exekutor
retroaktivita/pravá
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 208/54 SbNU 571
EcliECLI:CZ:US:2009:2.US.2426.09.1
Datum vyhlášení30.09.2009
Datum podání14.09.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 4 odst.4

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 89

330/2001 Sb., § 13

347/2007 Sb.

99/1963 Sb., § 268 odst.1 písm.e


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Ústavně konformní interpretace ustanovení § 89 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), ve znění novely zákona č. 347/2007 Sb. účinné od 1. ledna 2008, vyžaduje, aby obecné soudy v případě, že exekuční řízení bylo zahájeno před datem účinnosti uvedené novely, postupovaly při rozhodování o náhradě nákladů exekuce podle exekučního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2007; opačný postup soudů je v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatelky obchodní společnosti Servisní služby, s.r.o. zrušil II. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 22. 9. 2009 v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2009 č. j. 23 Co 585/2008-28 pro rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny. Náhrada nákladů za právní zastoupení v řízení před Ústavním soudem nebyla stěžovatelce přiznána.

Narativní část

Stěžovatelka (oprávněná) se odvolala proti výroku usnesení okresního soudu, jímž jí byla uložena povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce po zastavení řízení. Krajský soud napadený výrok potvrdil jako věcně správný, když konstatoval, že okresní soud za situace, kdy novela exekučního řádu provedená zákonem č. 347/2007 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení pro ustanovení § 89, postupoval správně, jestliže aplikoval ustanovení exekučního řádu ve znění platném v době rozhodnutí, tzn. ve znění ode dne účinnosti novely (1. 1. 2008). Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítala protiústavnost napadených rozhodnutí pro jejich rozpor se zásadou zákazu pravé retroaktivity.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud předeslal, že shodnou problematiku v právní věci téže stěžovatelky řešil již ve svých nálezech sp. zn. IV. ÚS 314/09, I. ÚS 969/09. V nálezu sp. zn. IV. ÚS 314/09 Ústavní soud konstatoval porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny), když dospěl k závěru, že z pohledu ústavně konformní interpretace intertemporality, založené novelou exekučního řádu zákonem č. 347/2007 Sb., jakož i ústavně konformní interpretace ust. § 89 exekučního řádu, ve znění platném do 31. prosince 2007, je třeba výkon rozhodnutí uskutečňovaný na základě usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí vydaného před účinností zákona č. 347/2007 Sb. posoudit dle exekučního řádu ve znění platném a účinném do 31. prosince 2007.

To v konkrétním projednávaném případě znamenalo, že pokud bylo exekuční řízení zahájeno v době, kdy platila právní úprava stanovující povinnost úhrady nákladů exekuce vždy povinným, nebylo možno o nákladech řízení v případě zastavení řízení rozhodovat podle později platné právní úpravy (viz znění § 89 před a po novele provedené zákonem č. 347/2007 Sb.).

Ústavní soud dospěl k závěru, že krajský soud napadeným usnesením porušil právo stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny, ústavní stížnosti vyhověl a napadené rozhodnutí soudu zrušil.

Soudcem zpravodajem v dané věci byla Eliška Wagnerová. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

II.ÚS 2426/09 ze dne 22. 9. 2009

N 208/54 SbNU 571

K aplikaci § 89 exekučního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2007, na exekuční řízení zahájená v době účinnosti tohoto ustanovení

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 22. září 2009 sp. zn. II. ÚS 2426/09 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky - obchodní společnosti Servisní služby, s. r. o., se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2009 č. j. 23 Co 585/2008-28, jímž tento soud změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku tak, že zachoval stěžovatelčinu povinnost po zastavení exekuce zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce a uložil povinné (V. B.) nahradit soudnímu exekutorovi odměnu, a dále ve věci stěžovatelčina návrhu na přiznání nákladů za právní zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 4. 2009 č. j. 23 Co 585/2008-28 bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Toto rozhodnutí se proto ruší.

III. Návrh stěžovatelky na přiznání nákladů za právní zastoupení v řízení před Ústavním soudem se zamítá.

Odůvodnění:

I.

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 11. 9. 2009 a doplněnou podáním ze dne 18. 9. 2009 se stěžovatelka domáhala zrušení výše uvedeného rozhodnutí, neboť měla za to, že jím bylo porušeno její základní "právo na právní jistotu".

2. Ústavní stížnost je přípustná [§ 75 odst. 1 a contrario zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], byla podána včas a splňuje ostatní náležitosti vyžadované zákonem [§ 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

3. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítala protiústavnost napadeného rozhodnutí pro jeho rozpor s již ustálenou rozhodovací praxí Ústavního soudu, která stanovuje, že z pohledu ústavně konformní interpretace intertemporality založené novelou exekučního řádu zákonem č. 347/2007 Sb., jakož i ústavně konformní interpretace § 89 exekučního řádu, ve znění platném do 31. 12. 2007, je protiprávní uložit při zastavení exekuce pro nedostatek majetku povinného oprávněnému povinnost k úhradě nákladů řízení, když oprávněný toto zastavení procesně nezavinil. Stěžovatelka v ústavní stížnosti odkázala na nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 314/09, sp. zn. I. ÚS 969/09 (oba viz dále) či sp. zn. I. ÚS 1851/09 (N 172/54 SbNU 181). Proto navrhla, aby Ústavní soud v záhlaví citované rozhodnutí svým nálezem zrušil. Zároveň navrhla, aby jí Ústavní soud přiznal náhradu nákladů za zastupování advokátkou v řízení před Ústavním soudem, a to v celkové výši 11 424 Kč.

4. K výzvě Ústavního soudu se k ústavní stížnosti nevyjádřil žádný z účastníků řízení.

5. Podle § 44 odst. 2 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud se souhlasem účastníků upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci. Souhlas s upuštěním od jednání byl účastníky poskytnut a od ústního jednání bylo upuštěno.

II.

6. Z odůvodnění napadeného usnesení Ústavní soud zjistil následující skutečnosti.

7. K odvolání stěžovatelky (oprávněné) proti výroku II. usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 3. 9. 2008 č. j. 16 Nc 14387/2006-12, jímž okresní soud po zastavení exekuce uložil stěžovatelce povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi (JUDr. I. Švecové) náklady exekuce ve výši 4 165 Kč, Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví citovaným usnesením změnil napadené usnesení ve výroku II. tak, že zachoval povinnost stěžovatelky zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 4 165 Kč, nadto uložil povinné (V. B.) nahradit soudnímu exekutorovi odměnu ve výši 3 570 Kč. V odůvodnění mimo jiné konstatoval, že okresní soud, který rozhodoval o zastavení exekuce dne 3. 9. 2008, správně použil při rozhodnutí o náhradě nákladů exekuce § 89 exekučního řádu, ve znění zákona č. 347/2007 Sb., účinného od 1. 1. 2008, podle něhož v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinné hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.

III.

8. Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná.

9. Ústavnísoud předesílá, na což ostatně stěžovatelka v ústavní stížnosti poukázala, že shodnou problematiku v právní věci téže stěžovatelky řešil již ve svém nálezu ze dne 5. 5. 2009 sp. zn. IV. ÚS 314/09 (N 110/53 SbNU 375). V tomto nálezu Ústavní soud konstatoval porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), když dospěl k závěru, že z pohledu ústavně konformní interpretace intertemporality založené novelou exekučního řádu provedenou zákonem č. 347/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ústavně konformní interpretace § 89 exekučního řádu, ve znění platném do 31. prosince 2007, je třeba výkon rozhodnutí uskutečňovaný na základě usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí vydaného před účinností zákona č. 347/2007 Sb. posoudit podle exekučního řádu ve znění platném a účinném do 31. prosince 2007. Z důvodů dále rozvedených v citovaném nálezu, jakož i v nálezech předešlých [např. nález sp. zn. III. ÚS 1226/08 ze dne 9. 10. 2008 (N 170/51 SbNU 85) či nález sp. zn. IV. ÚS 1903/07 ze dne 15. 1. 2008 (N 12/48 SbNU 127), dostupné též na http://nalus.usoud.cz] tak v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat procesní zavinění za zastavení exekuce, nelze uložit úhradu nákladů exekučního řízení oprávněnému [obdobně viz nález sp. zn. I. ÚS 969/09 ze dne 4. 6. 2009 (N 132/53 SbNU 665)].

10. Shora uvedené závěry se plně vztahují i na nyní projednávanou věc, Ústavnísoud neshledal důvod se od závěrů citovaných v uvedeném nálezu odchýlit a v podrobnostech na ně plně odkazuje.

11. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl Ústavnísoud k závěru, že Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením porušil právo stěžovatelky na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny. Proto podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnosti zčásti vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil napadené rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové.

12. Pokud jde o požadavek stěžovatelky, aby jí byly státem uhrazeny náklady za zastupování advokátkou v řízení před Ústavnímsoudem, Ústavní soud konstatuje, že zatím neshledal podmínky pro postup podle § 83 zákona o Ústavním soudu, a proto návrhu stěžovatelky nevyhověl.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru