Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1759/07 #1Nález ÚS ze dne 09.01.2008K výkladu pojmu globálního zajištění celního dluhu (globální celní záruky)

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuvyhověno
procesní - náhrada nákladů řízení - § 62
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecně
základní ústavní principy/demokratický ... více
Věcný rejstříkcelní záruka
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 6/48 SbNU 49
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.1759.07.1
Datum vyhlášení23.01.2008
Datum podání12.07.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 11 odst.5, čl. 36 odst.2, čl. 11 odst.1, čl. 4 odst.4

Ostatní dotčené předpisy

13/1993 Sb., § 256

92/1993 Sb.


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Clo je formou daně. Uložení globální celní záruky jako daňové povinnosti, která se na základě interpretace zákonných ustanovení rozšiřuje na situace, na něž podle zákona nedopadá, představuje porušení práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny.

K porušení práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny dojde, pokud je osoba nucena zaplatit z titulu ručení více, než mohla v době vystavení záruky důvodně očekávat s ohledem na znění tehdy platných právních předpisů a tehdejší praxi.

Je-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit ten, který nezasahuje do toho kterého základního práva či svobody (princip in dubio pro libertate).

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatelky Komerční banky, a.s. vyslovil III. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 9. ledna 2008 podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy v řízení o ústavních stížnostech, že rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2006 č. j. 7 Ca 139/2005-40 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007 č. j. 7 Afs 182/2006-94 bylo porušeno základní právo stěžovatelky vlastnit majetek garantované čl. 11 odst. 1 Listiny, pročež tyto rozsudky zrušil. Náhrada nákladů řízení před Ústavním stěžovatelce nebyla přiznána.

Narativní část
Stěžovatelka vystavila globální celní záruku ve prospěch celního úřadu, jíž se zavázala za celního deklaranta zaplatit celní dluh 300 000 Kč, pokud nebude splněn v zákonné lhůtě. Celní úřad uložil stěžovatelce rozhodnutím zaplatit částku z titulu ručení, ačkoli již ze záruky v plné výši plnila. Celní úřad závazek stěžovatelky vyložil tak, že omezení 300 000 Kč se vztahuje na každý jednotlivý dluh, a nikoli na souhrn všech dluhů celního dlužníka. Stěžovatelka podala proti rozhodnutí odvolání, jež bylo rozhodnutím celního ředitelství zamítnuto. Městský soud a Nejvyšší správní soud zamítly správní žalobu stěžovatelky.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu
Ústavní soud odkázal na své závěry vyjádřené v nálezu I. ÚS 643/06. Napadené rozsudky přezkoumal z hlediska základního práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny.
Ústavní soud uvedl, že výklad pojmu globální zajištění celního dluhu (resp.globální celní záruky) prošel v době od vystavení předmětné záruky do pravomocného skončení sporu o rozsah jejího uplatnění značnými změnami. Samotná právní úprava pojmu globální zajištění celního dluhu byla v minulosti nejasná a nepřehledná, pro výklad byla relevantní aplikační praxe celních orgánů. Navíc výkladová praxe byla změněna retroaktivně.
Tato skutečnost měla sama o sobě, s ohledem na kvalitu zákona představujícího potenciální zásah do vlastnictví, nutit orgány veřejné moci k výkladové umírněnosti, která by více šetřila základní právo stěžovatelky. Nebyla respektována zásada, že správní akt je nutno posuzovat podle platných a ústavně konformně interpretovaných právních pravidel.
Ústavní soud konstatoval, že v případě předmětné záruky bylo ve věci aplikovaným výkladem zasaženo do stěžovatelčina práva vlastnit majetek, neboť byla nucena zaplatit z titulu ručení více, než mohla v době vystavení záruky důvodně očekávat s ohledem na znění tehdy platných právních předpisů a tehdejší praxi.
Snaha státu maximalizovat fiskální výnosy je legitimní a ústavním pořádkem aprobovaná, avšak musí respektovat předem jasně daný zákonný rámec, jinak dochází k ústavně neaprobovatelnému zásahu do vlastnického práva.

Soudcem zpravodajem v dané věci byla Dagmar Lastovecká. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

II.ÚS 1759/07 ze dne 9. 1. 2008

N 6/48 SbNU 49

K výkladu pojmu globálního zajištění celního dluhu (globální celní záruky)

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 9. ledna 2008 sp. zn. II. ÚS 1759/07 ve věci ústavní stížnosti Komerční banky, a. s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2006 č. j. 7 Ca 139/2005-40, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina správní žaloba, a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007 č. j. 7 Afs 182/2006-94, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina kasační stížnost, a to ve věci rozhodnutí celního orgánu ukládajícího stěžovatelce zaplatit z titulu tzv. globální celní záruky další částku, ačkoli stěžovatelka již z titulu této záruky v plné výši plnila, spojené s návrhem na přiznání náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem.

I. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2006 č. j. 7 Ca 139/2005-40 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007 č. j. 7 Afs 182/2006-94 bylo porušeno základní právo stěžovatelky vlastnit majetek, garantované čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Uvedené rozsudky se proto ruší.

III. Náhrada nákladů řízení před Ústavním soudem se nepřiznává.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku městského soudu (jehož zrušení stěžovatelka rovněž požaduje), jímž byla zamítnuta správní žaloba proti rozhodnutí celního ředitelství. Rozhodnutím celního ředitelství bylo potvrzeno rozhodnutí celního úřadu, ukládající stěžovatelce zaplatit z titulu jedné a téže tzv. globální celní záruky částku 273 789,86 Kč, ačkoli bylo nesporné, že stěžovatelka již z titulu této záruky znějící na 300 000 Kč v plné výši plnila. Stěžovatelka tvrdila, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno její základní právo na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo vlastnit majetek, garantované čl. 11 odst. 1 Listiny, neboť jí byl v rozporu s čl. 11 odst. 5 Listiny vyměřen celní dluh bez zákonného podkladu. Porušen měl být i čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny a ohrožen byl princip právní jistoty, garantovaný jako náležitost právního státu čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.

Stěžovatelka namítala, že byla Celním úřadem Beroun dne 2. 6. 1997 vyzvána k zaplacení částky 300 000 Kč, což řádně a včas učinila, neboť dne 29. 3. 1996 skutečně vystavila ve prospěch Celního úřadu Beroun "globální celní záruku" (k tomuto pojmu viz vzor záruční listiny obsažený v příloze 25 vyhlášky č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, do níž byla vložena s účinností od 15. 1. 1996 vyhláškou č. 8/1996 Sb.), jíž se zavázala za určitého celního deklaranta zaplatit celní dluh, pokud nebude splněn v zákonné lhůtě, a to až do nejvyšší částky 300 000 Kč. Dne 15. 4. 2004 Celní úřad Beroun vydal celkem 55 rozhodnutí, kterými stěžovatelce uložil zaplacení celkem 12 499 465 Kč, tedy více než čtyřicetinásobek částky 300 000 Kč.

Ochranu garantovanou čl. 36 odst. 2 Listiny měly soudy stěžovatelce odepřít užitím rozšiřujícího a účelového výkladu ustanovení § 256 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění platném do 30. 6. 1997. Celní úřad závazek stěžovatelky vyložil tak, že omezení 300 000 Kč se vztahuje na každý jednotlivý dluh (z neomezené řady dluhů), a nikoli na souhrn všech dluhů celního dlužníka. Stěžovatelka však byla vždy přesvědčena, že v záruční listině uvedená nejvyšší částka představuje nejvyšší nepřekročitelnou hranici plnění. Tzv. nejvyšší částka nemá při výkladu zastávaném soudy žádnou funkci a je nadbytečná. Výše závazku ručitele by nebyla vůbec závislá na projevu jeho vůle a záruční listina by byla neplatná pro neurčitost (srov. i právní normy týkající se jednání v omylu). Ručitel by byl nositelem závazku k neomezenému a nekontrolovatelnému plnění, jehož výše výlučně závisí na počtu učiněných celních deklarací, který však ručiteli není předem znám a jejichž výši nemůže ovlivnit, což je v rozporu s principem právní jistoty, resp. s předvídatelností práva (sp. zn. I. ÚS 50/03, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 41, nález č. 120, str. 499).

Stěžovatelka konstatovala, že citace Nejvyššího správního soudu z usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 54/2000 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 21, usnesení č. 2, str. 463) nemůže posloužit jako zdůvodnění správnosti právních závěrů obsažených v napadených rozhodnutích nebo potvrzení jejich ústavnosti, neboť odůvodnění citovaného usnesení Ústavního soudu není konformní se závěry, ke kterým dospěl Nejvyšší správní soud.

Stěžovatelka rovněž upozornila, že banky v minulosti vystavily v dobré víře záruky do maximální výše uvedené v záruční listině. Česká národní banka (sděleními uveřejněnými v částkách 6, 10 a 14/1999 Věstníku České národní banky) jako regulátor zakázala bankám poskytovat globální celní záruky dle nové vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, výslovně obsahující nyní prosazovaný výklad, neboť šlo o závazky, jejichž výši nebylo lze předem určit. (Podle § 12 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o bankách", by byla taková záruka neplatná.) Stěžovatelka dále výkladem ad absurdum namítla, že při záruční částce 100 miliónů Kč (což není částka v této oblasti neobvyklá či přemrštěná) by banka jednak u zaniklé záruky nemohla při konkursu deklaranta přihlásit pohledávku, neboť by neznala její výši, a absurdity by vznikly i v oblasti výkaznictví hospodaření banky, kdy banka musí dodržovat pravidla obezřetnosti, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti (§ 12 až 14 a 21 zákona o bankách), neboť by nevěděla, jakou výši rezerv a likvidních aktiv musí mít připravenu pro případné uspokojení pohledávky.

Porušení práva vlastnit majetek (čl. 11 Listiny) spatřovala stěžovatelka v tom, že jí byl nepřípustně a nezákonně "uložen celní dluh" a hrozbou exekuce byla donucena k zaplacení více než 12 miliónů Kč z vlastního majetku. Stěžovatelka odkázala na právní názor Ústavního soudu (sp. zn. IV. ÚS 666/02, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 31, nález č. 145, str. 291), podle něhož při ukládání a vymáhání daní, tedy při odnětí části nabytého majetku, umožněném čl. 11 odst. 5 Listiny, je třeba v případě dvojího možného výkladu zákona (s ohledem na čl. 4 odst. 4 Listiny) dodržovat princip v pochybnostech mírněji (in dubio mitius). Zvolený výklad byl výkladem přísnějším (pokud ne svévolným).

Nejvyšší správní soud ve vyjádření k ústavní stížnosti uvedl obdobnou argumentaci jako v odůvodnění svého rozhodnutí s tím, že je mu známo předchozí rozhodnutí Ústavního soudu v obdobné věci, a ponechává proto posouzení na rozhodnutí Ústavního soudu.

Městský soud ve vyjádření k ústavní stížnosti odkázal na odůvodnění obou rozsudků.

Celní ředitelství ve vyjádření k ústavní stížnosti v podstatě zopakovalo svou argumentaci týkající se dané problematiky. Výklad globálního zajištění celního dluhu byl jednoznačný a po celou dobu shodný, ke změnám předpisů v této oblasti nedošlo v důsledku potřeby změny tohoto institutu pro nejasnosti nebo nejednoznačnost výkladu, ale v důsledku možností jeho úpravy ve vztahu k rozvíjejícím se technickým možnostem, kdy docházelo k zavádění počítačového zpracování dat. Stěžovatelka byla s výkladem zastávaným správními orgány srozuměna, přičemž je nepochybné, že banka za každé poskytnuté ručení inkasovala nemalé finanční prostředky. Předvídatelnost závazku ručení podle ručící listiny uvedené v příloze 25 vyhlášky č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, nelze zpochybňovat s dovoláním na nejednoznačnost předpisu. Celní ředitelství rovněž polemizovalo s právním názorem Ústavního soudu uvedeným v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 643/06 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 46, nález č. 142, str. 373), neboť k otálení celního úřadu s opakovaným uplatněním záruky nedošlo z důvodu nejasného výkladu a vyčkávání na stanovisko Generálního ředitelství cel, ale proto, že celní dluh byl v prvé řadě uplatňován vůči deklarantovi.

Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může Ústavní soud se souhlasem účastníků upustit od ústního jednání, nelze-li od tohoto jednání očekávat další objasnění věci. Vzhledem ke splnění podmínek citovaného ustanovení bylo od ústního jednání upuštěno.

Druhý senát Ústavního soudu předesílá, že ústavní stížností se skutkově i právně totožnou problematikou a se shodnou ústavněprávní argumentací se Ústavní soud již zabýval ve svém nálezu ze dne 13. 9. 2007 sp. zn. I. ÚS 643/06 (viz výše), ve kterém velmi podrobně a vyčerpávajícím způsobem objasnil své právní závěry týkající se dané problematiky. Vzhledem k tomu, že od závěrů zde přijatých (včetně otázky závaznosti usnesení sp. zn. Pl. ÚS 54/2000 - viz výše) se druhý senát nemá důvod odchylovat, v podrobnostech odkazuje na citovaný nález a ve stručnosti shodně konstatuje:

Státní moc si při stanovení a vybírání daní a poplatků musí počínat v mezích stanovených zákonem. Přitom ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny je třeba vykládat nikoli pouze v tom smyslu, že orgán veřejné moci je oprávněn uplatnit vůči jednotlivci zákonem konstituovanou pravomoc, a to jakýmkoliv způsobem, nýbrž je rovněž třeba jej vykládat v materiálním smyslu, tj. tak, aby orgán veřejné moci při výkonu své pravomoci respektoval ochranu základních práv jednotlivce (srov. nález sp. zn. IV. ÚS 650/05 ze dne 16. 8. 2005, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 46, nález č. 130, str. 217).

Pozitivněprávní zakotvení pojmu globální zajištění celního dluhu (resp. globální celní záruky) prošlo v době od vystavení předmětné záruky do pravomocného skončení sporů o šíři jejího uplatnění značnými změnami.

Ústavní soud konstatuje, že předmětná právní úprava byla zcela nepřehledná (viz podrobný rozbor v citovaném nálezu sp. zn. I. ÚS 643/06), což samo o sobě mělo s ohledem na vztah kvality zákona představujícího zásah do vlastnictví k jeho výkladu nutit orgány veřejné moci k výkladové umírněnosti z jejich strany, která by více šetřila základní právo stěžovatelky.

Pro posouzení věci je důležité důsledně rozlišovat jednotlivé časové úseky vymezené platností té které právní úpravy globálního zajištění celního dluhu. Stěžovatelka nepochybně musela počítat s možností opakovaného plnění teprve až po přijetí vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, neboť ani novela celního zákona č. 113/1997 Sb. jasné vodítko nedala. Rozlišování mezi užíváním gramatických tvarů dluh a dluhy takovým vodítkem není již jen proto, že samy celní úřady používají slovo dluh pro označení souhrnu celních dluhů, resp. tvar "dluh" v praxi slouží k označení celé skupiny pohledávek (tzv. synekdocha, užívající logiku pars pro toto).

Zákon a prováděcí vyhláška byly před datem 1. 7. 1998 nejasné a pro výklad vágního pojmu "globální zajištění celního dluhu" byla relevantní aplikační praxe celních orgánů. Celní orgány tvrdily, že od počátku užívaly koherentní výklad. Jak ale bylo zjištěno, šlo o informaci nekorektní a výklad byl měněn. V případě stěžovatelky celní úřad po prvním uplatnění záruky více než dva roky otálel s jejím opakovaným uplatněním, k němuž sáhl až po vydání stanoviska Generálního ředitelství cel. Je však třeba si uvědomit, že stěžovatelka v té době nemohla žádným vlastním úkonem eliminovat riziko, které pro ni plynulo z výkladové změny. Záruka byla fakticky nevypověditelná, přičemž stěžovatelka v době, kdy záruku vydala, nemohla na základě žádné objektivní skutečnosti předpokládat, že bude znova a znova žádána o plnění poté, když tak v plné výši učinila. Naopak minulá praxe, kdy např. celním orgánům postačovala na celý celní sklad záruka v podobě depozita ve výši 300 000 Kč, nasvědčovala, že celní orgány se v rozhodné době spokojovaly s velmi nízkým ručením. Též obvyklý význam institutu ručení a nominální hodnoty záruční listiny nenasvědčovaly tomu, že je třeba kalkulovat s opakovaným uplatněním "konzumovaných" záruk, a proto ani nebyl důvod ke stanovení informační povinnosti, jak namítal celní orgán.

Stěžovatelka záruku vystavila již v březnu 1996, správním orgánem byla povolena v dubnu téhož roku a tento správní akt je nutno posuzovat podle tehdy platných a ústavně konformně interpretovaných právních pravidel. Tato zásada respektována nebyla.

Závěru, že výkladová praxe byla změněna retroaktivně, svědčí i opatření České národní banky (vyhlášená ve Věstníku ČNB pod čísly 6, 10 a 14/1999), jimiž bylo s účinností od 26. 2. 1999 nařízeno ukončit ručitelské vztahy a zjistit výši závazků. Z textu plyne [srov. Úřední sdělení č. 11/1999 (CBO), uveřejněné ve Věstníku České národní banky č. 10/1999], že podnětem k této aktivitě bylo vydání vzorů obsažených v přílohách 33 a 35 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

Celní orgány namítaly, že se stěžovatelka měla o praxi informovat a tím eliminovat nepředvídatelnost plynoucí z možného dvojího výkladu. Jde o námitku lichou, a to nejen díky retroaktivitě. Předně je zřejmé, že jasný výklad v rozhodné době neexistoval, a dále je obecně známo, že finanční a celní orgány takové informace neposkytují, resp. jim odmítají přiznat závaznost. Pokud např. dne 12. 2. 1997 přijal celní úřad předmětnou záruku hned osmnáctkrát, pak jistě měl o potenciálních závazcích vědomost a měl ihned při prodlení deklarantky požadovat plnění po ručitelce u všech splatných zaručených dluhů, jak namítala stěžovatelka. Skutečnost, že tak v roce 1997 učinil jen v jednom případě a k opakovanému uplatnění došlo až v roce 1999, opět svědčí o tom, že celní orgány výklad změnily v době, kdy na změnu stěžovatelka reagovat nemohla.

Ústavnísoud konstatuje, že v případě předmětné záruky ve věci aplikovaným výkladem Nejvyššího správního soudu (s odvoláním na usnesení sp. zn. Pl. ÚS 54/2000 - viz výše) bylo zasaženo do stěžovatelčina práva vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1 Listiny), neboť byla nucena zaplatit z titulu ručení více, než mohla v době vystavení záruky s ohledem na znění tehdy platných právních předpisů a tehdejší praxi důvodně očekávat. Snaha státu maximalizovat fiskální výnosy je legitimní a ústavním pořádkem aprobovaná, avšak musí respektovat předem jasně daný zákonný rámec, jinak dochází k ústavně neaprobovatelnému zásahu do vlastnického práva v rozporu s čl. 11 odst. 5 Listiny. Veřejná moc nemůže využívat nejasnost právní úpravy, kterou sama vyvolala.

Ostatními namítanými porušeními základních práv se Ústavnísoud nezabýval, neboť to bylo nadbytečné vzhledem k pochybením konstatovaným výše.

S ohledem na uvedené Ústavnísoud ústavní stížnosti vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu napadená rozhodnutí zrušil.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti rovněž vznesla blíže neodůvodněný návrh na přiznání náhrady nákladů řízení před Ústavnímsoudem. Podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona o Ústavním soudu náklady řízení před Ústavním soudem, které vzniknou účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, hradí účastník nebo vedlejší účastník, pokud tento zákon nestanoví jinak. Podle ustanovení § 62 odst. 4 citovaného zákona může Ústavní soud v odůvodněných případech podle výsledků řízení usnesením uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení. Jde o postup zcela výjimečný, přičemž v souzené věci Ústavní soud podmínky pro naplnění uvedeného ustanovení neshledal, a proto náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru