Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 14/97Usnesení ÚS ze dne 13.02.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání /odpírání výkonu vojenské služby
Věcný rejstříkNe bis in idem
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.14.97
Datum podání15.01.1997
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 269 odst.1

141/1961 Sb., § 159 odst.2, § 11 písm.f


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 14/97 ze dne 13. 2. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 14/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R.G., zastoupeného JUDr. L.M., o ústavní stížnosti proti usnesení okresního státního zástupce v Novém Jičíně, zn. 220/96, ze dne 19. 12. 1996, a o návrhu na zrušení § 269 tr. zákona, takto:

Návrh se odmítá

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve své ústavní stížnosti ze dne 10. 1. 1997 domáhal zrušení usnesení Okresního státního zástupce v Novém Jičíně, zn. 220/96, ze dne 19. 12. 1996, kterým bylo zrušeno usnesení policejního orgánu ze dne 6. 12. 1996, čj. ORNJ-332/PR-96 Tč, o odložení trestního oznámení ve smyslu § 159 odst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k § 11 písm. f) tr. řádu, a uloženo, aby policejní orgán o věci znovu jednal a rozhodl, neboť toto rozhodnutí je v rozporu s čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a. svobod (dále jen "Listina") a § 11 odst. 1 písm. f) tr. řádu.

K objasnění situace navrhovatel uvedl, že rozsudkem

II. ÚS 14/97

Vojenského obvodového soudu v Olomouci, sp. zn. 4 T 122/92, ze dne 9. 9. 1992, byl za trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zákona odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmínečným odkladem na zkušební dobu 1 rok.

Na základě dalšího povolávacího rozkazu Okresní vojenské správy N.J. ze dne 27. 8. 1996, řady C, č. 137212, byl povinen nastoupit dne 1. 10. 1996 základní vojenskou službu k vojenskému útvaru č. 4428 H.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel základní vojenskou službu z důvodů svědomí a náboženského přesvědčení nenastoupil, Okresní vojenská správa v N.J. na něj podala trestní oznámení, které však bylo, jak je výše uvedeno, policejním orgánem odloženo s odůvodněním, že trestní stíhání je nepřípustné, vzhledem k tomu, že dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem.

Okresní státní zástupce toto rozhodnutí však zrušil jako nezákonné, jelikož opětovným odsouzením pachatele trestného činu nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 tr. zákona za opakované nenastoupení takové služby s úmyslem trvale se jí vyhnout není porušena zásada "ne bis in idem", vyjádřená v čl. 40 odst. 5 Listiny a § 11 odst. 1 písm. f) tr. řádu, protože nejde o tentýž skutek a každý další případ takového nenastoupení je novým skutkem.

Navrhovatel má za to, že policejní orgán rozhodl správně, a za nezákonné považuje rozhodnutí okresního státního zástupce a poukázal na nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 81/95.

Přípisem ze dne 20. 2. 1997 navrhovatel rozšířil svou ústavní stížnost o návrh na zrušení § 269 tr. zákona.

Dle ustanovení § 12 odst. 10 tr. řádu se trestním řízením

II. ÚS 14/97

rozumí řízení podle tr. řádu, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek od zahájení trestního stíhání, případně od provedení neodkladných nebo neopakovatelných úkonů (§ 160 odst. 1, 2) do podání obžaloby, postoupení věci, přerušení nebo zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby.

V ustanovení § 160 tr. řád stanoví, že nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, zahájí vyšetřovatel neprodleně trestní stíhání, pokud není důvod k postupu podle § 159 odst. 2 a 3 nebo 159a odst. 1. Trestní stíhání zahajuje tím, že této osobě nejpozději na počátku prvního výslechu sdělí, že ji stíhá jako obviněného, a učiní o tom záznam. Záznam musí obsahovat popis skutku tak, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a důvody, pro něž je obviněný stíhán. Opis záznamu vyšetřovatel doručí obviněnému a do 48 hodin jej zašle státnímu zástupci a obhájci.

Dle čl. 40 odst. 5 Listiny nikdo nesmí být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby.

Napadeným usnesením okresního státní zástupce bylo podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. řádu usnesení policejního orgánu PČR OO K. ze dne 6. 12. 1996, čj. ORNJ-332/PR-96-Tč, o odložení podle § 159 odst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. řádu zrušeno a současně bylo policejnímu orgánu uloženo, aby o věci znovu jednal a rozhodl, což znamená, že dosud nebylo zahájeno trestního stíhání, resp. sděleno obvinění (srov. citovaná ustanovení § 12 odst. 10 a § 160 tr. řádu).

Jestliže tedy napadeným rozhodnutím nebylo zahájeno trestní

II. ÚS 14/97

stíhání, nemohlo jím ani dojít k porušení ustanovení čl. 40 odst. 5 Listiny, které vylučuje zahájení trestního stíhání pro týž skutek poté, co již došlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby.

Z důvodu shora uvedeného Ústavní soud ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb. odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný.

Návrhem na zrušení § 269 tr. zákona se Ústavní soud nezabýval, neboť takový postup by byl možný jen pokud by ústavní stížnost přijal. Ústavní soud však ústavní stížnost z výše uvedeného důvodu odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

'JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 13.2. 1997soudkyně Ústavního soudu ČR

4

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru