Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 1176/20 #1Usnesení ÚS ze dne 30.07.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
SOUD - OS Karlovy Vary
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:2.US.1176.20.1
Datum podání21.04.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 1176/20 ze dne 30. 7. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. P., t. č. ve Věznici Ostrov nad Ohří, právně zastoupeného JUDr. Vítem Lebedou, advokátem se sídlem T. G. Masaryka 25, Karlovy Vary, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 4. 2020 č. j. 7 To 122/2020-30 a usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 11. 3. 2020 č. j. 2 PP 30/2020-16, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 21. 4. 2020 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel navrhuje zrušení v záhlaví citovaného usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen "krajský soud") a Okresního soudu v Karlových Varech (dále jen "okresní soud"), neboť má za to, že uvedená rozhodnutí jsou v rozporu s jeho ústavně garantovanými právy.

2. Ústavní soud dříve, než přistoupí k věcnému projednání ústavní stížnosti, posuzuje, zda jsou splněny všechny zákonem stanovené náležitosti a zda jsou dány podmínky meritorního projednání ústavní stížnosti ve smyslu zákona o Ústavním soudu. Dospěl přitom k závěru, že tomu tak není. Podání stěžovatele není možné považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož i nadále trpí řadou formálních i obsahových nedostatků. Je proto nutné odmítnout jej pro neodstraněné vady dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

3. Ústavní soud vyzval právně nezastoupeného stěžovatele přípisem ze dne 6. 5. 2020 k odstranění vytýkaných vad podání, k čemuž mu poskytl lhůtu 40 dnů ode dne doručení. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 7. 5. 2020 a tímto dnem mu začala běžet čtyřicetidenní lhůta, která - jak bude dále podrobněji vysvětleno - marně uplynula dne 16. 6. 2020.

4. Dne 8. 6. 2020, tedy ve lhůtě, bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení v záhlaví označeného advokáta, že byl rozhodnutím České advokátní komory určen stěžovateli k poskytnutí právní služby podle § 18c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Advokát požádal Ústavní soud o zaslání kopie stěžovatelovy ústavní stížnosti a sdělil, že do doby, než bude kopie stížnosti poskytnuta, jako obhájce stěžovatele odkazuje na jím podanou ústavní stížnost. Ústavní stížnost nad rámec toho nijak nedoplnil a nepožádal ani o prodloužení lhůty k odstranění vad podání.

5. Ústavní soud zaslal advokátovi požadovanou kopii ústavní stížnosti (k jejímu doručení došlo dne 29. 6. 2020) a navzdory marně uplynulé lhůtě vyčkával, zda dojde k odstranění vytýkaných vad podání. Od té doby nicméně stěžovatel ani jeho advokát nekontaktovali Ústavní soud, nepožádali o dodatečné prodloužení lhůty k odstranění vad podání ani neučinili žádný úkon, jímž by vytýkané vady podání odstraňovali. Do dnešního dne tak nebyla Ústavnímu soudu např. doručena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku nápravy, který měl stěžovatel k dispozici, dle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu nebo návrh obsahově splňující požadavky plynoucí z § 34 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu. Na okraj Ústavní soud dodává, že dle ustálené judikatury nelze advokátův blanketní odkaz na obsah podání sepsaného právně nezastoupeným stěžovatelem považovat za řádné doplnění ústavní stížnosti ze dne 19. 4. 2020. Posláním právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem totiž není potvrdit podání návrhu, nýbrž návrh zpracovat, podat, a stěžovatele skutečně a řádně, nejen formálně, zastupovat. Pod tím je nutno chápat zejména sepsaní takové ústavní stížnosti, jež bude vyhovovat všem obsahovým a formálním požadavkům plynoucím ze zákona o Ústavním soudu. K tomu však v nyní posuzované věci nedošlo.

6. Ze všech uvedených důvodů Ústavní soud odmítl stěžovatelovu ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2020

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru