Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 61/98Nález ÚS ze dne 04.08.1998Prokázání zaplacení soudního poplatku

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkřízení/zastavení
poplatek/soudní
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 82/11 SbNU 247
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.61.98
Datum vyhlášení13.10.1998
Datum podání10.02.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

jiný zásah orgánu veřejné moci

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

549/1991 Sb., § 7, § 9 odst.1, § 9 odst.2

99/1963 Sb., § 132


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 61/98 ze dne 4. 8. 1998

N 82/11 SbNU 247

Prokázání zaplacení soudního poplatku

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl v senátě o ústavní stížnosti stěžovatele J. K.,

zastoupeného JUDr. P. V., účastníka řízení - Okresního soudu v Ostravě,

vedlejšího účastníka řízení - Policie České republiky, Správa Severomoravského

kraje, oddělení řízení dopravní policie, Ostrava, proti usnesení Okresního

soudu v Ostravě ze dne 3. 12.1997, sp. zn. 24 C 1/97,

takto:

Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 12. 1997, sp. zn. 24 C 1/97,

se zrušuje.

Odůvodnění.

V záhlaví uvedeným usnesením Okresního soudu v Ostravě bylo zastaveno

řízení ve věci stěžovatele (žalobce) proti žalovanému Policii ČR, Správě

Severomoravského kraje, oddělení řízení dopravní policie, Ostrava, o

přezkum

zákonnosti rozhodnutí správního orgánu. V odůvodnění usnesení soud uvedl,

že

žaloba nebyla opatřena doklady o zaplacení soudního poplatku ve výši

1.000 Kč,

a to nejpozději do osmi dnů od doručení výzvy, jež byla stěžovateli doručena

dne 18. 11. 1997. Stěžovatel prý soudní poplatek nezaplatil a soud proto

řízení

zastavil. Citované usnesení okresního soudu stěžovatel napadl ústavní

stížností. V ní uvedl, že úhradu soudního poplatku provedl za stěžovatele

jeho

právní zástupce při své služební cestě tak, že dne 26. 11. 1997 (tj.

v poslední

den lhůty) v podatelně Okresního soudu v Ostravě podal výzvu opatřenou

příslušnými kolkovými známkami a podání si nechal opatřit prezentačním

razítkem

podatelny soudu na fotokopii výzvy. (Jako důkaz pro své tvrzení předložil

stěžovatel Ústavnímu soudu notářsky ověřenou fotokopii citované výzvy

k

zaplacení soudního poplatku, na jejímž rubu je ofotografováno šest kolkových

známek v celkové hodnotě 1.000 Kč). Stěžovatel se proto domnívá, že Okresní

soud v Ostravě řádně neprověřil, zda došlo k zaplacení soudního poplatku

"v

tomto specifickém řízení s nemožností zvrátit rozhodnutí soudu řádným

opravným

prostředkem, takže stěžovateli znemožnil realizaci jeho základního práva

na

řádný soudní proces". Napadeným usnesením prý byl porušen čl. 36 odst.

1 a 2

Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a stěžovatel proto

navrhuje, aby bylo zrušeno.

Ústavní soud konstatuje, že včas podaná ústavní stížnost splňuje

všechny zákonem stanovené formální náležitosti a že proto nic nebrání

projednání a rozhodnutí věci samé.

Okresní soud v Ostravě ve svém vyjádření k ústavní stížnosti uvedl,

že

výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci stěžovatele

doručena

dne 18. 11. 1997. Protože "ve spise se nenachází doklad o zaplacení soudního

poplatku, soud usnesením z 3. 12. 1997 řízení zastavil pro nezaplacení

soudního

poplatku". Okresní soud dodal, že není schopen vysvětlit skutečnost,

že se v

příslušném soudním spisu nenachází doklad o zaplacení soudního poplatku,

přestože Ústavnímu soudu byla předložena jeho notářsky ověřená kopie

o

zaplacení ze dne 26. 11. 1997. Veškerá podání k příslušným jednacím číslům

jsou

prý totiž z podatelny hromadně odebírána a zařazována do jednotlivých

spisů a

kolkové známky jsou znehodnocovány přímo na podatelně.

Okresní soud na ústním jednání před Ústavním soudem netrvá. Policie

ČR,

Správa Severomoravského kraje, oddělení řízení dopravní policie, Ostrava,

jako

vedlejší účastník se práva na vyjádření k ústavní stížnosti vzdala. Na

ústním

jednání před Ústavním soudem netrvá.

Ústavní stížnost je důvodná.

Ústavní soud již v řadě svých rozhodnutí vyslovil, že není soudem

působícím v soustavě obecných soudů a že mu proto zpravidla nepřísluší

ani

přehodnocovat dokazování, před nimi prováděné. Na straně druhé však Ústavnímu

soudu náleží posoudit, zda řízení jako celek bylo spravedlivé a zda jím

nebyla

porušena základní práva nebo svobody stěžovatele, zakotvená v ústavních

zákonech nebo v mezinárodních smlouvách podle čl. 10 Ústavy ČR. V souzené

věci

je předmětem sporu to, zda stěžovatel včas zaplatil předmětný soudní

poplatek,

tj. zda jeho právní zástupce skutečně dne 26. 11. 1997 podal v podatelně

Okresního soudu v Ostravě soudní výzvu s příslušnými nalepenými kolkovými

známkami, protože právě tento den byl posledním dnem lhůty k zaplacení

soudního

poplatku.

Okresní soud v napadeném usnesení a ve vyjádření k ústavní stížnosti

tvrdí, že soudní poplatek včas zaplacen nebyl, neboť se ve spise žádný

doklad o

jeho zaplacení nenachází. Tato skutečnost však sama o sobě není v souzené

věci

rozhodná. Z notářsky ověřené fotokopie výzvy Okresního soudu v Ostravě

k

zaplacení soudního poplatku ve výši 1.000 Kč ze dne 17. 11. 1997 vyplývá,

že

Okresnímu soudu v Ostravě byl příslušný soudní poplatek dne 26. 11. 1997

uhrazen, a to formou kolků, nalepených na rubu "výzvy k zaplacení soudního

poplatku". Právní zástupce stěžovatele přitom přesvědčivě vyložil, jakým

způsobem v této věci postupoval, když ještě před podáním "výzvy" Okresnímu

soudu v Ostravě (s nalepenými kolky) si pořídil její kopii, na niž si

poté

podatelnou soudu nechal její podání potvrdit otiskem prezentačního razítka.

Notářsky ověřenou fotokopii tohoto dokladu zaslal Ústavnímu soudu.

V souzené věci tedy lze usuzovat, že stěžovatel prostřednictvím svého

právního zástupce uhradil soudní poplatek včas a v plné výši. Skutečnost,

že se

v příslušném soudním spisu nenachází originál tohoto dokladu, nemůže

být tedy

stěžovateli přičítána k tíži.

Ústavní soud proto dospívá k závěru, že napadeným usnesením Okresního

soudu v Ostravě bylo objektivně porušeno základní právo stěžovatele na

spravedlivý proces, zakotvené zejména v čl. 36 odst. 1 Listiny.

Proto Ústavnísoud ústavní stížnosti zcela vyhověl a usnesení Okresního

soudu v Ostravě ze dne 3. 12. 1997, sp. zn. 24 C 1/97 zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 4. srpna 1998

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru