Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 551/04Usnesení ÚS ze dne 15.09.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
základní práva a svobody/nedotknutelnost osoby
základní práva a svobody/ochrana lidské ... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.551.04
Datum podání08.09.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

209/1992 Sb., čl. 6 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 551/04 ze dne 15. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 15. září 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti T. K., . zastoupeného Mgr. L. L., proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícím v nečinnosti Krajského soudu v Plzni v řízení sp. zn. 19 C 36/99 a v porušování práva na zachování lidské důstojnosti, osobni cti a zasahování do vlastnického práva a soukromého a rodinného života v řízení sp. zn. 20 K 35/97,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 8. 9. 2004 brojí stěžovatel proti postupu Krajského soudu v Plzni, u něhož je vedeno pod sp. zn. 20 K 35/97 konkursní řízení na majetek stěžovatele jako úpadce.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 10. 1998 byl na majetek stěžovatele prohlášen konkurs, přičemž správcem podstaty byl ustaven Ing. V. B. a zvláštním správcem pro řízení vyvolaná konkursem a pro vymáhání stěžovatelových pohledávek byl ustaven JUDr. Ing. V. L. Dne 31. 5. 1999 podal zvláštní správce Krajskému soudu v Plzni návrh na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, tj. stěžovatele a jeho manželky.

Řízení o vypořádaní bezpodílového spoluvlastnictví manželů, které mělo být jednoznačně přednostně vyřízeno a rozhodnuto, probíhá do dnešní doby, a to stále u soudu prvního stupně bez vyhlídky na případné rozhodnutí v nejbližší době. Jednáním správce a Krajského soudu v Plzni dochází podle stěžovatele k neúnosným průtahům tohoto řízení, které způsobují stálý a trvalý zásah do vlastnických práv stěžovatele.

Dne 27. 10. 1999 rozhodl Krajský soud v Plzni v rámci konkursního řízení o udělení souhlasu s prodejem šesti bytových domů a zemědělské hospodářské budovy mimo dražbu a jedinému zájemci. Samosoudce krajského soudu pak odpověděl stěžovateli přípisem ze dne 15. 11. 1999, že v konkursním řízení dosud nebylo možno vyhotovit soupis konkursní podstaty, neboť probíhá řízení o vypořádání společného jmění manželů, a není tedy známo, který majetek náleží do výlučného vlastnictví stěžovatele. Na námitku stěžovatele týkající se zpeněžení šesti domů a hospodářské nemovitosti, bylo sděleno, že do rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů nebude přistoupeno ke zpeněžení, resp. uzavření kupních smluv. Správce podstaty dopisem ze dne 19. 8. 2003 pak konstatoval, že dosud nedošlo k pravomocnému soudnímu vypořádání společného jmění manželů a z uvedených důvodů není správce podstaty oprávněn pořídit definitivní soupis majetku patřící do konkursní podstaty.

Stěžovatel v ústavní stížnosti dále uvedl, že správce podstaty nepravdivými výroky o jeho osobě, osočováním stěžovatele a jeho rodinných příslušníků vytvářel mezi lidmi averzi a negativní nálady, jež se projevily útoky na majetek rodiny a přímým napadáním.

Stěžovatel se proto domnívá, že takový postup soudu a správce podstaty lze považovat za zásah do práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti podle čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dál jen "Listina"), dále za porušení práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života podle čl. 10 odst. 2 Listiny, práva vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny a práva na projednání věci veřejně bez zbytečných průtahů a práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny.

Stěžovatel v ústavní stížnosti výslovně navrhl, aby Ústavní soud přijal nález, jímž Krajskému soudu v Plzni zakáže pokračovat v porušování práva na soudní ochranu tím, že ve věci sp. zn. 19 C 36/99 zůstává nečinný, a Krajskému soudu v Plzni a vedlejším účastníkům zakáže pokračovat v porušování práva na soudní ochranu (stěžovatel odkazuje na čl. 36 odst. 1, čl. 10 odst. 1,2 a čl. 11 odst. 1 Listiny) v řízení sp. zn. 20 K 35/97.

Před tím, než Ústavní soud přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, je povinen soudce zpravodaj zkoumat, zda ústavní stížnost splňuje všechny formální a obsahové náležitosti a zda jde o stížnost přípustnou podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Z obsahu ústavní stížnosti a z jejího petitu lze dovodit, že stěžovatel brojí proti nepřiměřené délce řízení o vypořádání společného jmění manželů, které je vedeno Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. 19 C 36/99, a dále brojí proti postupu soudu a správce podstaty, kterým je podle stěžovatele zasahováno do jeho důstojnosti, cti a dobrého jména a do soukromého a rodinného života.

Podle ust. § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, pokud stěžovatel před jejím podáním nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, vyjma návrhu na obnovu řízení (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) a takového mimořádného opravného prostředku, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu). Za shora uvedené procesní prostředky lze podle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu považovat kromě řádného opravného prostředku a mimořádného opravného prostředku i jiné procesní prostředky k ochraně práva, s jejichž uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

S ohledem na to je třeba podanou ústavní stížnost považovat za nepřípustnou, neboť stěžovatel před jejím podáním nevyčerpal všechny procesní prostředky k ochraně svých práv.

Pokud jde o tu část stížnosti, jíž stěžovatel brojí proti zbytečným průtahům v řízení, je třeba konstatovat, že Ústavní soud v minulosti nevyžadoval vyčerpání tzv. hierarchické stížnosti, tj. stížnosti předsedovi soudu na průtahy v řízení, před podáním ústavní stížnosti, a to z důvodu, že takovou stížnost nepovažoval za efektivní prostředek nápravy průtahů v řízení (viz např. rozhodnutí ve věcech sp. zn. I. ÚS 600/03, II. ÚS 504/03). Novelou zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) provedenou zákonem č. 192/2003 Sb. byl do právního řádu včleněn s účinností od 1. 7. 2004 nový institut tzv. návrh na určení lhůty pro provedení procesního úkonu (§ 174a zákona o soudech a soudcích). Vzhledem k této snaze zákonodárce zavést do právního řádu nový efektivnější prostředek sloužící jednotlivci k nápravě situace vzniklé průtahy v řízení, považuje Ústavní soud za nezbytnou podmínku přípustnosti ústavní stížnosti proti zbytečným průtahům v řízení vyčerpání tohoto návrhu před obecnými soudy (srov. např. usnesení ve věcech sp. zn. I. ÚS 506/04, sp. zn. IV. ÚS 259/04).

Jde-li o část ústavní stížnosti, kterou stěžovatel napadá postup Krajského soudu v Plzni a správce konkursní podstaty v řízení sp. zn. 20 K 35/97 a tvrdí, že tímto postupem je zasahováno do práva na zachování důstojnosti, cti, dobré pověsti a práva na ochranu před neoprávněnými zásahy do osobního a rodinného života, je i v této části ústavní stížnost nepřípustná. Z ústavní stížnosti nikterak nevyplývá, že by stěžovatel vyčerpal postup podle ust. § 13 Občanského zákoníku a domáhal se nejprve ochrany před tvrzenými zásahy do osobnostních práv v řízení před obecnými soudy.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl jako nepřípustný návrh podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. září 2004

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru