Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 4059/14 #1Usnesení ÚS ze dne 23.02.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.4059.14.1
Datum podání30.12.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 4059/14 ze dne 23. 2. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o návrhu Josefa Vojtka, proti směnečnému platebnímu rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č. j. 52 Cm 179/2012-30 ze dne 6. září 2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se návrhem ze dne 28. 12. 2014 označeným "stížnost na rozsudek č. j. 52 Cm 179/2012-30" domáhal písemného vyrozumění o možnosti vrácení směnečného peníze ve výši 1 200 000 Kč.

2. Uvedeným rozhodnutím krajský soud vyhověl návrhu stěžovatele na vydání směnečného platebního rozkazu. Žalovaná však proti tomuto směnečnému platebnímu rozkazu podala námitky, které krajský soud odmítl. Proto tomuto rozhodnutí žalovaná podala odvolání.

3. Stěžovatel ve své stížnosti sdělil Ústavnímu soudu, že výše uvedené odvolání žalobkyně bylo postoupeno odvolacímu soudu v Praze. Stěžovatel však doposud nebyl vyrozuměn o možnosti vrácení dlužné částky. Proto Ústavní soud požádal o písemné vyrozumění do 30 dnů.

4. Ústavní soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny předpoklady věcného projednání ústavní stížnosti (§ 42 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu), přičemž dospěl k závěru, že tomu tak není.

5. Podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj odmítne návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením, jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

6. K projednání jakého návrhu je Ústavní soud příslušný vymezuje čl. 87 odst. 1 a 2 Ústavy, případně i čl. 95 odst. 2 a čl. 83 Ústavy [viz nález sp. zn. Pl. ÚS 33/2000 ze dne 10. 1. 2001 (N 5/21 SbNU 29; 78/2001 Sb.)]. Podání navrhovatele však nelze ani podle jeho obsahu pod žádnou z uvedených kompetencí Ústavního soudu podřadit; informování o průběhu řízení před soudy (v tomto případě zřejmě před Vrchním soudem v Praze, jak plyne z návrhu a příloh k němu přiložených) Ústavnímu soudu nenáleží.

7. Pokud si stěžovatel žádá informací o řízení před soudem, měl by se obrátit přímo na tento soud (stěžovatel tak učinil v případě krajského soudu, jak plyne z přípisu, kterým tento soud stěžovatele informoval o odvolání žalované a jeho postoupení Vrchnímu soudu). Pokud má stěžovatel za to, že v některém ze soudních řízení, jejichž je účastníkem, dochází k průtahům, do úvahy přichází podání návrhu na určení lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 174a odst. 1 až 3 zákona o soudech a soudcích platí:

"(1) Má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že v tomto řízení dochází k průtahům, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen "návrh na určení lhůty"). Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu není podmíněn podáním stížnosti dle § 164.

(2) Návrh na určení lhůty se podává u soudu, vůči kterému jsou průtahy v řízení namítány. Z návrhu musí být patrno, kdo jej podává (dále jen "navrhovatel"), o jakou věc a jaký procesní úkon se jedná, v čem jsou podle navrhovatele spatřovány průtahy v řízení a čeho se navrhovatel domáhá; dále musí návrh obsahovat označení soudu, vůči němuž směřuje, musí být podepsán a datován.

(3) Soud, vůči němuž jsou namítány průtahy v řízení, postoupí do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrh na určení lhůty se svým vyjádřením soudu příslušnému o návrhu rozhodnout; o svém postupu soud navrhovatele informuje. To neplatí, pokud soud provede do 30 dnů ode dne doručení návrhu všechny procesní úkony, u nichž podle navrhovatele dochází k prodlení; v takovém případě se k návrhu dále nepřihlíží, ledaže navrhovatel výslovně ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy se o provedení úkonů dozví, prohlásí, že na návrhu trvá."

8. Jak je patrno z výše uvedeného, není v kompetenci Ústavního soudu o předloženém návrhu stěžovatele na zahájení řízení věcně rozhodnout. Stěžovatel však má jiné možnosti, jak dosáhnout toho, co ve své stížnosti žádá. Ústavnímu soudu tak nezbylo, než návrh odmítnout mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru