Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3998/14 #1Usnesení ÚS ze dne 12.03.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.3998.14.1
Datum podání22.12.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3998/14 ze dne 12. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Jaromíra Houžvičky, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 141/2014-23 ze dne 30. září 2014 a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočce v Liberci č. j. 59 Af 24/2014-52 ze dne 15. srpna 2014 takto:

I. Žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti se zamítá.

II. Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se v podání označeném jako ústavní stížnost ze dne 16. 12. 2014 domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí správních soudů, jimiž mělo být porušeno jeho základní právo zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

2. Z vnitřní evidence Ústavního soudu je patrno, že stěžovatel v minulosti podal desítky ústavních stížností, přičemž v průběhu řízení o mnoha z nich byl Ústavním soudem opakovaně a podrobně poučen o zákonných náležitostech ústavní stížnosti s důrazem na nutnost být zastoupen advokátem. Stěžovateli je tak z předchozích řízení známo, jaké náležitosti zákon o Ústavním soudu pro podání řádné ústavní stížnosti vyžaduje.

3. Ačkoliv byl stěžovatel již mnohokrát Ústavním soudem poučen o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost, nyní podaný návrh její základní náležitosti nesplňuje. Stěžovatel nedoložil zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem (§ 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

4. Ústavní soud přes výše uvedené stěžovatele dne 10. 2. 2015 vyzval k odstranění vad, stanovil mu k tomu lhůtu a poučil jej o následcích neuposlechnutí výzvy. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 24. 2. 2015. V poslední den stanovené lhůty stěžovatel Ústavní soud požádal o její prodloužení. Jako důvod uvedl velmi nepříznivý zdravotní stav stěžovatele a jeho manželky, který však z důvodu důvěrnosti a mlčenlivosti v poskytování údajů nemůže blíže vysvětlit. Požádal proto o prodloužení lhůty alespoň do 31. 5. 2015 (vhodněji do 30. 6. 2015).

5. Ústavní soud má za to, že zákonem o Ústavním soudu stanovená dvouměsíční lhůta je plně dostačující pro podání kompletní a bezvadné ústavní stížnosti. Její faktické prodlužování určováním dalších lhůt k jejímu doplňování či odstraňování vad by mělo být jen výjimečné, neboť tím je stěžovatel zvýhodňován oproti ostatním, kteří své zákonné povinnosti podat formálně bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě dostáli.

6. V projednávané věci měl stěžovatel dva měsíce, aby podal formálně bezvadnou ústavní stížnost, o jejích náležitostech byl velmi dobře informován z předchozích řízení před Ústavním soudem. Vady ústavní stížnosti neodstranil ani v dodatečně stanovené lhůtě. Tvrzení uvedená v žádosti o prodloužení lhůty nijak nedoložil a z vyjádření stěžovatele je zřejmé, že ani doložit nemůže (či nechce). Za takového stavu Ústavní soud neshledal žádný důvod pro prodloužení lhůty a žádost zamítl.

7. Stěžovatel podal žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti v poslední den původní lhůty stanovené k odstranění vad. Sám se tak dostal do situace, kdy se o zamítnutí žádosti dozví až poté, co původní lhůta k doplnění již uplynula. Uvedené jde však plně k tíži stěžovatele, který svou žádost zaslal příliš pozdě na to, aby o ní bylo možno rozhodnout před koncem původní lhůty.

8. Stěžovatel tedy přes svou znalost požadavků zákona o Ústavním soudu nezaslal bezvadnou ústavní stížnost a neodstranil vady ve stanovené lhůtě. Ústavní soud proto návrh stěžovatele odmítl soudcem zpravodajem podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. března 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru