Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 337/05Usnesení ÚS ze dne 18.04.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43 odst. 2 písm. a)
procesní - náhrada nákladů řízení - § 62
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /zásada existence skutečného sporu
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkPředběžné opatření
EcliECLI:CZ:US:2006:1.US.337.05
Datum podání10.06.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

177/1996 Sb., § 7, § 9 odst.3 písm.g, § 13 odst.3

182/1993 Sb., § 62 odst.4

484/2000 Sb., §


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 337/05 ze dne 18. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy senátu Vojena Güttlera, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudkyně Ivany Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. M., zastoupeného Jiřím Hrbkem, advokátem, Komořanská 64, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2005 čj. 17 Co 90/2005-52 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 čj. 23 C 208/2004-41 ze dne 17. prosince 2004 s návrhem na jejich zrušení, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 4 a Městského soudu v Praze jako účastníků řízení a A. H., zastoupené JUDr. Jiřím Davidíkem, advokátem, V Jezírkách 1545/16, Praha 4, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

I. Ústavní stížnost se odmítá.

II. Stěžovatel je povinen nahradit vedlejší účastnici náklady řízení ve výši 2150,- Kč, k rukám zástupce vedlejší účastnice JUDr. Jiřího Davidíka, advokáta, V Jezírkách 1545/16, Praha 4, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu 13. června 2005 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných usnesení, jimiž byl stručně řečeno zamítnut návrh stěžovatele na vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil žalované [vedlejší účastnici] povinnost zapnout jí vypnutou elektroinstalaci ... tak, aby byl obnoven přívod elektrické energie k vodnímu čerpadlu ... a přívod elektrické energie do všech společných prostor v domě v Praze 4, katastrálním území Modřany, a to v právní věci o úpravu poměrů spoluvlastníků nemovitostí, tj. stěžovatele a vedlejší účastnice. Stěžovatel tvrdil, že postupem obecných soudů byla porušena jeho základní práva podle čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Obvodní soud pro Prahu 4 Ústavnímu soudu sdělil, že stěžovatel vzal podáním ze dne 2. září 2005 zpět žalobu ve věci sp. zn. 23 C 208/2004, tj. ve věci, v níž byla vydána ústavní stížností napadená usnesení, s návrhem na zastavení řízení, neboť se stal na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. června 2005 č. j. 42 C 268/2004-112, právní moc ze dne 5. srpna 2005, výlučným vlastníkem domu, který dosud spoluvlastnil stěžovatel a vedlejší účastnice. Tím odpadl důvod, aby žalobce [stěžovatel] na žalobě dále trval. K opakované výzvě Obvodní soud pro Prahu 4 doručil 24. února 2006 Ústavnímu soudu stejnopis svého usnesení č. j. 23 C 208/2004-72 ze dne 26. září 2005, právní moc výroku I. ze dne 27. října 2005, jehož výrokem I. bylo řízení zastaveno, neboť žalobce [stěžovatel] vzal žalobu zpět, protože předmět sporu odpadl.

Ve vztahu k řízení o ústavní stížnosti stěžovatel žádný úkon s ohledem na zastavení řízení v právní věci o úpravu poměrů spoluvlastníků nemovitostí neučinil, naopak ještě 16. srpna 2005, tj. v době, kdy již byl výlučným vlastníkem nemovitostí, Ústavnímu soudu sděloval, že souhlasí s upuštěním od ústního jednání. Přesto však Ústavní soud nemůže odhlédnout od skutečnosti, že důvod sporu před obecnými soudy odpadl a že řízení, z něhož vzešla napadená rozhodnutí o zamítnutí návrhu na předběžné opatření, bylo pravomocně zastaveno. Ústavní soud vycházeje z toho, že rozhodnutí o zamítnutí návrhu na předběžné opatření je svou povahou zatímní a nemá bezprostřední dopad na hmotněprávní pozici dotčeného subjektu, a tedy samo o sobě není způsobilé porušit jeho ústavně zaručená práva. Kromě toho, i když napadená rozhodnutí o zamítnutí návrhu na předběžné opatření nebyla formálně zrušena, zpětvzetím žaloby a zastavením řízení ve své podstatě odpadl předmět ústavní stížnosti, a již jen z tohoto důvodu je ústavní stížnost zjevně neopodstatněná. Proto ji Ústavní soud podle § 42 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Vedlejší účastnice ve svém vyjádření k ústavní stížnosti ze dne 19. července 2005 mimo jiné navrhla, aby Ústavní soud rozhodl podle § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu o nákladech řízení vynaložených na její speciální právní zastoupení; podle specifikace požadovala 4500.- Kč na odměně advokáta podle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. a za dva úkony (převzetí zastoupení s plnou mocí a písemné podání k Ústavnímu soudu) podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. po 75,- Kč, celkem 4.650,- Kč. Podle § 62 odst. 4 zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud v odůvodněných případech podle výsledků řízení usnesením uložit účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neinformoval Ústavní soud o souběžně probíhajícím řízení před Obvodním soudem pro Prahu 4 o zrušení podílového spoluvlastnictví sp. zn. 42 C 268/2004, ani o rozsudku ze dne 14. června 2005, jímž bylo spoluvlastnictví zrušeno a bylo rozhodnuto, že výlučným vlastníkem nemovitostí je stěžovatel, že tento rozsudek posléze nabyl právní moci a že stěžovatel vzal v řízení, v němž bylo rozhodováno napadenými usneseními, zpět žalobu, protože předmět sporu odpadl, dospěl Ústavní soud k závěru, že je namístě návrhu vedlejší účastnice vyhovět, neboť jí náklady spojené s řízením o ústavní stížnosti vznikly chováním stěžovatele zcela zbytečně. Přiznal jí však náklady v nižší než požadované výši, neboť vyhláška č. 484/2000 Sb. se na řízení před Ústavním soudem nevztahuje, konkrétně 2000,- Kč za dva úkony právní služby (převzetí zastoupení s plnou mocí a písemné podání k Ústavnímu soudu) podle § 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. g) vyhlášky č. 177/1996 Sb. a 150,- Kč jako náhradu hotových výdajů za dva úkony právní služby podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2006

Vojen Güttler v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru