Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3216/10 #2Usnesení ÚS ze dne 27.12.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.3216.10.2
Datum podání12.11.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3216/10 ze dne 27. 12. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 27. prosince 2010 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., zastoupeného Mgr. Václavem Bartkem, advokátem, se sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2010 sp. zn. 3 As 26/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 11. 11. 2010 a doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 11. 2010 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví specifikovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Stěžovatel byl v řízení původně zastoupen JUDr. E. M., advokátkou, která mu byla určena rozhodnutím ČAK ze dne 15. 10. 2010. Z obsahu podání stěžovatele bylo patrno, že toto bylo sepsáno stěžovatelem samotným, přičemž vykazovalo řadu formálních a obsahových vad (absentovalo v něm označení základních práv, která měla být napadenými rozhodnutími porušena, postrádalo jakoukoliv argumentaci stran porušení základních práv, ústavní stížnost byla sepsána nikoli kvalifikovaným právním zástupcem). Z tohoto důvodu byla právní zástupkyně stěžovatele vyzvána dne 16. 11. 2010 k jejich odstranění, a to ve lhůtě 5 dnů. Podáním ze dne 24. 11. 2010 oznámila právní zástupkyně Ústavnímu soudu, že jí stěžovatel nepovolil do textu ústavní stížnosti zasahovat a trval na jím sepsaných formulacích (právní zástupkyně zaslala Ústavnímu soudu nově vypracovanou ústavní stížnost totožného znění s doplněným petitem); právní zástupkyně dále uvedla, že stěžovateli vypověděla plnou moc, což následně doložila podáním ze dne 17. 12. 2010 (kopie výpovědi plné moci ze dne 29. 11. 2010 a rozhodnutí ČAK o zrušení určení advokáta ze dne 25. 11. 2010 z důvodu: "Žadatel dodal do kanceláře advokátky písemné vyjádření, v němž advokátce nedal souhlas k nahlédnutí do spisu s tím, že od něj obdrží ucelený text ústavní stížnosti spolu s relevantními doklady. Žadatel dále uvedl, že ústavní stížnost vypracuje sám a advokátka nebude moci ústavní stížnost sepsat a ani nebude schopna poskytnout právní služby v souladu s právními předpisy ... Žadatel advokátce sdělil, že jej nemůže kontaktovat telefonicky, nevyhovuje mu ústní jednání a jelikož nemá potřebné vybavení není možná ani elektronická komunikace").

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 26. 11. 2010 vznesl stěžovatel námitku podjatosti soudkyně zpravodajky, o které bylo rozhodnuto usnesením Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2010 sp. zn. I ÚS 3216/10 tak, že "Soudkyně Eliška Wagnerová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 3216/10." Zároveň s tím požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k doplnění ústavní stížnosti; tato žádost byla však vzhledem k výše uvedenému bezpředmětná, když z důvodu ukončení právního zastupování stěžovatele jej bylo nutno opětovně vyzvat k odstranění vad ústavní stížnosti (absence právního zastoupení, nekvalifikovaný návrh), a to výzvou ze dne 13. 12. 2010 se stanovenou lhůtou 5 dnů a poučením, že nebudou-li v této lhůtě odstraněny všechny vady podání, bude ústavní stížnost odmítnuta. V této výzvě byl stěžovatel dále poučen, že "Ústavní soud lhůtu nepovažuje za krátkou, vzhledem k tomu, že již v minulosti jste byl účastníkem mnoha řízení o ústavní stížnosti, tedy již v okamžiku, kdy počala plynout lhůta k podání ústavní stížnosti, resp. kdy Vám byla vypovězena plná moc, Vám musela být známa skutečnost, že v řízení před Ústavním soudem je vyžadováno povinné zastoupení advokátem. Dle Vašeho vlastního vyjádření Vám byl napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu doručen dne 16. 9. 2010, lhůta k podání ústavní stížnosti tak skončila dne 15. 11. 2010. Svou ústavní stížnost jste podal k Ústavnímu soudu dne 12. 11. 2010, tedy na samém konci zákonem stanovené 60-ti denní lhůty. Nad rámec této lhůty Vám již jednou byla dána 5-ti denní lhůta k doplnění podání. Dle názoru Ústavního soudu je 60-ti denní lhůta dostatečná k podání bezvadné ústavní stížnosti, soudce zpravodaj v nyní projednávané věci neshledal důvody k jejímu faktickému prodlužování stanovováním delší lhůty k doplnění podání, a to i vzhledem k tomu, že od oznámení výpovědi plné moci JUDr. M. dne 24. 11. 2010 jste do dnešního dne zůstal vůči Ústavnímu soudu nečinný." Dne 20. 12. 2010 obdržel Ústavní soud podání Mgr. Václava Bartka, advokáta, ve kterém uvedl, že přijímá zmocnění k zastupování v řízení o ústavní stížnosti, nicméně "navzdory mé písemné žádosti adresované stěžovateli mně však nebyly poskytnuty jakékoliv podklady pro dané řízení, takže mi do dnešního dne stále není známo, co je předmětem řízení, ani nejsem seznámen s dalšími podrobnostmi řízení. Z písemného vyjádření stěžovatele zaslaného právnímu zástupci vyplývá, že tento mi veškeré podklady ani do budoucna poskytnout nehodlá."

Z evidence rozhodnutí Ústavního soudu soudce zpravodaj zjistil, že stěžovatel již v minulosti podal množství podobných návrhů, přičemž v drtivé většině těchto případů ani po výzvě soudce zpravodaje k odstranění vad návrhu nedošlo (celkově bylo pro neodstranění vad ústavní stížnosti odmítnuto již 49 podání stěžovatele). Z desítek řízení o ústavních stížnostech stěžovatele je tak zřejmé, že stěžovatel systematicky ignoruje požadavek povinného zastoupení advokátem a formální náležitosti ústavní stížnosti, ačkoli byl opakovaně podrobně poučen, jaké náležitosti má mít řádná ústavní stížnost.

Proto soudce zpravodaj návrh, který trpěl vadami, pro něž nebyl před Ústavním soudem meritorně projednatelný, a které se ani přes výzvy Ústavního soudu a snahu určených advokátů nepodařilo odstranit, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. prosince 2010

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru