Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2970/20 #1Usnesení ÚS ze dne 29.10.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS Praha
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
žaloba/pro zmatečnost
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.2970.20.1
Datum podání19.10.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); § 71/1, § 71/2, § 298/3

Ostatní dotčené předpisy

182/2006 Sb., § 298 odst.3, § 71 odst.1, § 71 odst.2

99/1963 Sb., § 229 odst.4


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2970/20 ze dne 29. 10. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatele Radka Stanislava, zastoupeného Mgr. et Mgr. Janem Vobořilem, advokátem se sídlem v Praze 7, U Smaltovny 1115/32, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 3 VSPH 975/2020-B-65 ze dne 19. 8. 2020 a usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 64 INS 20694/2017-B-51 ze dne 11. 6. 2020, spojené s návrhem na zrušení § 71 odst. 1 a 2 a § 298 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), za účasti Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaných usnesení, neboť je přesvědčen, že jimi bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"); zároveň namítá porušení čl. 3 odst. 1 Listiny. Stěžovatel dále navrhuje zrušení v záhlaví citovaných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2. Krajský soud v Praze (dále jen "krajský soud") napadeným usnesením vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce vydal zajištěnému věřiteli výtěžek zpeněžení několika nemovitostí ve výši 2 838 047,86 Kč. V odůvodnění napadeného rozhodnutí krajský soud uvedl, že proti návrhu insolvenčního správce nebyly ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění předmětné výzvy v insolvenčním rejstříku podány žádné námitky; k podání stěžovatele (dlužníka) krajský soud nepřihlédl, neboť lhůta k námitkám uběhla dne 6. 5. 2020 a stěžovatel své podání odevzdal na poštu až dne 26. 5. 2020. Vrchní soud v Praze (dále jen "vrchní soud") napadeným usnesením odvolání proti usnesení krajského soudu odmítl pro neoprávněnost stěžovatele podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu ve spojení s § 7 insolvenčního zákona. Podle vrchního soudu mohou v souladu s § 298 odst. 7 insolvenčního zákona odvolání proti rozhodnutí, jímž soud vyslovil souhlas s návrhem insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení, podat jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

3. Stěžovatel tvrdí, že v důsledku diskriminační úpravy doručování v insolvenčním řízení, podle které je doručováno pouze zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, neměl reálnou možnost seznámit se s návrhem na vydání výtěžku zpeněžení a výzvou k podávání námitek. Stěžovatel uvádí, že jako nemajetná osoba nemá přístup k internetu, neumí s novými technologiemi pracovat a nemůže každý den dohledávat, zda nebyl v insolvenčním rejstříku zveřejněn nový dokument. Předmětná výzva nadto byla zveřejněna v době pandemie, kdy byla omezena řada služeb, včetně služeb knihoven či informačních center. Stěžovatel považuje způsob doručování prostřednictvím internetu za nepřímou diskriminaci vůči nemajetným osobám a osobám starším; zásah do práv takových účastníků insolvenčních řízení považuje za neproporcionální.

4. Dříve než lze přistoupit k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda jsou k jejímu projednání dány podmínky stanovené Ústavou a zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

5. Podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (vyjma návrhu na obnovu řízení). Ústavní stížnost je tak založena na zásadě její subsidiarity k jiným zákonným procesním prostředkům. To znamená, že ústavní stížnost je třeba pojímat jako krajní prostředek k ochraně práva, který nastupuje teprve tehdy, není-li možná náprava postupy před jinými orgány veřejné moci, tedy pokud byly vyčerpány všechny zákonné procesní prostředky obrany.

6. Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdí, že vyčerpal všechny dostupné procesní prostředky, které mu zákon poskytuje k ochraně jeho práv; tak tomu ovšem není. Podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu může žalobou pro zmatečnost účastník napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání. Ústavní stížnost, která směřuje proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo v občanském soudním řízení odmítnuto odvolání stěžovatele, je nepřípustná podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jestliže stěžovatel proti tomuto rozhodnutí neuplatnil žalobu pro zmatečnost. Účastník, jehož odvolání bylo odmítnuto, totiž disponuje podle § 229 odst. 4 občanského soudního řádu procesním prostředkem, na jehož základě může nechat přezkoumat, zda závěr odvolacího soudu, že odvolání muselo být odmítnuto, je v souladu se zákonem, potažmo s ústavním pořádkem [viz stanovisko pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 26/08 ze dne 16. 12. 2008 (ST 26/51 SbNU 839; 79/2009 Sb.)].

7. Stěžovatel nevyčerpal všechny dostupné procesní prostředky k ochraně jeho práv, soudce zpravodaj proto odmítl ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný; z akcesority návrhu na zrušení právního předpisu (§ 74 téhož zákona) vyplývá, že jej stíhá stejný osud.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. října 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru