Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2903/14 #1Usnesení ÚS ze dne 23.09.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - MS Brno
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Brno - ÚMČ Brno-střed
Soudce zpravodajŠimáčková Kateřina
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:1.US.2903.14.1
Datum podání01.09.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2903/14 ze dne 23. 9. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudce Ludvíka Davida a soudce Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky M. L., zastoupené JUDr. Marošem Matiaškem, LL.M., advokátem, se sídlem Rumunská 28, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2014 č. j. 16 Co 145/2014-139, usnesení Městského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2014 č. j. 23 Nc 2411/2013-98, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2014 č. j. 16 Co 83/2014-109, usnesení Městského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2013 č. j. 23 Nc 2411/2013-41, proti postupu Městského soudu v Brně při rozhodování o důvodnosti trvání předběžného opatření nařízeného usnesením ze dne 7. 6. 2013 č. j. 23 Nc 2411/2013-10 a proti postupu Statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ve věci péče o nezletilou M. L., za účasti Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a Statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, se sídlem Dominikánská 2, Brno, jako účastníků řízení a nezletilé M. L., t. č. v péči zařízení Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, se sídlem Vejrostova 1361/8, Brno, a J. H., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Stráž pod Ralskem, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Vedlejší účastnici řízení, nezletilé M. L., t. č. v péči zařízení Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, se sídlem Vejrostova 1361/8, Brno, se pro řízení před Ústavním soudem ustanovuje opatrovnicí Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností stěžovatelka napadá v záhlaví označená rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, jakož i postup Městského soudu v Brně v dané věci a postup Statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "Statutární město Brno") ve věci péče o nezletilou vedlejší účastnici. Podle stěžovatelky došlo napadenými zásahy orgánů veřejné moci k porušení jejích základních práv a svobod, a to práv zaručených Listinou základních práv a svobod (čl. 10 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 32 odst. 4 a 5, čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 4), Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 6 odst. 1, čl. 8, čl. 13 a čl. 14) a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením (čl. 13 odst. 1, čl. 23 odst. 2, odst. 3 a odst. 4 a čl. 5).

2. K návrhu Statutárního města Brna bylo usnesením Městského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2013 č. j. 23 Nc 2411/2013-10 nařízeno předběžné opatření spočívající v odevzdání nezletilé vedlejší účastnice, dcery stěžovatelky a vedlejšího účastníka, do péče zařízení Chovánek - dětské centrum rodinného typu. Napadeným usnesením Městského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2013 č. j. 23 Nc 2411/2013-41 bylo rozhodnuto o prodloužení trvání tohoto předběžného opatření o jeden měsíc; odvolání proti tomuto usnesení bylo odmítnuto napadeným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2014 č. j. 16 Co 83/2014-109. Napadeným usnesením Městského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2014 č. j. 23 Nc 2411/2013-98 byl zamítnut návrh stěžovatelky na zrušení předmětného předběžného opatření; k odvolání stěžovatelky bylo toto usnesení potvrzeno napadeným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2014 č. j. 16 Co 145/2014-139. Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti dále brojí proti samotnému postupu městského soudu při rozhodování o důvodnosti trvání daného předběžného opatření, konkrétně nezkoumání přiměřenosti trvání tohoto opatření, a proti postupu Statutárního města Brna jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zároveň kolizního opatrovníka nezletilé vedlejší účastnice v řízení před obecnými soudy, a to pro jeho pasivitu a neposkytování aktivní podpory stěžovatelce při řešení jejích potíží s péčí o nezletilou vedlejší účastnici a pro nečinění opatření za účelem opětovného sloučení stěžovatelky a nezletilé vedlejší účastnice.

3. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 469 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, platí, že ve věcech péče soudu o nezletilé je dítě v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje, přičemž zpravidla je jím jmenován orgán sociálně právní ochrany dětí. V souladu s § 469 odst. 2 téhož zákona však v případě, že opatrovníkem nezletilého byl jmenován orgán sociálně-právní ochrany dětí, který podal podnět nebo návrh na zahájení řízení, soud jmenuje na návrh opatrovníka jiného. Obdobné platí i podle § 455 odst. 1 a 2 zákona o zvláštních řízeních soudních pro rozhodování soudu o předběžném opatření upravujícím poměry dítěte.

4. Jak je z výše uvedeného zřejmé, ústavní stížnost stěžovatelky navazuje na řízení ve věci péče soudu o nezletilé a úzce se dotýká též konkrétních zájmů nezletilé vedlejší účastnice řízení. Ústavní soud proto byl povinen vedlejší účastnici ustanovit pro řízení před Ústavním soudem opatrovníka, který by byl schopen účinně a kvalifikovaně hájit její zájmy v řízení. Ústavní soud si přitom byl vědom, že v řízení před Ústavním soudem je zpravidla opatrovníkem k ochraně zájmů nezletilých dětí, nemohou-li jím být jejich rodiče, ustanovován orgán sociálně-právní ochrany dětí. V nyní projednávaném případě však Ústavní soud uvážil, že to byl tento orgán, tedy Statutární město Brno, který inicioval rozhodnutí o předběžném opatření v dané věci (srov. výše citované ustanovení § 469 odst. 2, potažmo § 455 odst. 2, zákona o zvláštních řízeních soudních), a zejména pak to, že Statutární město Brno je samostatným účastníkem řízení před Ústavním soudem, neboť ústavní stížnost brojí též proti jeho nezákonnému a neústavnímu postupu. Pro vzniklé pochybnosti o schopnosti tohoto orgánu řádně hájit zájmy nezletilé vedlejší účastnice řízení se Ústavní soud rozhodl ustanovit opatrovnicí vedlejší účastnice pro řízení o ústavní stížnosti veřejnou ochránkyni práv Mgr. Annu Šabatovou, Ph.D., která se s ohledem na svou dosavadní nezaujatost a nestrannost ve věci jeví být pro danou funkci nejvhodnější.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru