Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2857/12 #1Usnesení ÚS ze dne 28.08.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánPOLICIE - Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování - Odbor obecné kriminality
POLICIE - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Louny - Oddělení hospodářské kriminality
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - MSZ Praha
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
základní práva a svobody/právo vlastnit a poko... více
Věcný rejstříkprocesní postup
Vlastnictví
odnětí/vydání věci
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.2857.12.1
Datum podání25.07.2012
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 11

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 157a, § 78, § 79


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2857/12 ze dne 28. 8. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 28. srpna 2012 v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera, soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci navrhovatele J. M., zastoupeného JUDr. Jaromírem Adamcem, advokátem se sídlem Praha 9, Kpt. Stránského 996/2, o ústavní stížnosti na postup Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, Kongresová 1666/2, Praha 4, Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Územní odbor Louny, oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, Louny a Městského státního zastupitelství v Praze, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel v ústavní stížnosti poukázal na postup označené policie, u níž se domáhal vydání věcí odcizených mu trestně stíhanými osobami. Dle jeho přesvědčení nejsou to věci důležité pro trestní řízení, jsou však nezbytné pro něj, když se jedná o soukromé a obchodní listiny, směnky a peněžní hotovost. Jeho opakovaným žádostem nebylo vyhověno, a proto se postupem orgánu veřejné moci cítí dotčen v základních právech, zaručených mu ústavním pořádkem. Podle jeho názoru policie i některé z požadovaných věcí ponechala v držení D. K., který je podezřelý z trestné činnosti, což svědčí o jejím nesprávném postupu - neprovedla řádně prohlídku automobilu, domovní prohlídku učinila opožděně a nezajistila tak značnou část předmětů, důležitých pro trestní řízení. Se svou stížností na jednání policie se obrátil na Městské státní zastupitelství v Praze, jako na úřad chránící veřejný zájem ve věcech svěřených zákonem do jeho působnosti i jako na orgán činný v trestním řízení, vykonávající dozor nad zachováváním zákonnosti, k nápravě však nedošlo. Z uvedených důvodů se cítí dotčen ve svých právech, zaručených mu čl. 2 odst. 2, 3, čl. 10 odst. 2, 3, čl. 11 odst. 1, 4, čl. 13 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Proto navrhl vydání nálezu, ve kterém by Ústavní soud přikázal shora blíže označené Policii České republiky vydat mu požadované věci, které jsou jeho vlastnictvím a které užíval do 23. 3. 2012, a vyslovil, že jejím postupem bylo porušeno jeho vlastnické právo, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, na ochranu tajemství písemností a záznamů uchovávaných v soukromí, jakož i právo na pokojné užívání majetku.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušným, senát pak návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. d) odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

S ohledem na výše uvedené, na obsah sdělení Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 4. 6. 2012 sp. zn. KZV 77/2012-150, na znění § 82 zákona č. 182/1993 Sb., vymezujícího rozsah rozhodování Ústavního soudu o ústavních stížnostech fyzické nebo právnické osoby, nutno konstatovat, že ten není příslušným k projednání návrhu na uložení povinnosti, "vydat stěžovateli věci, které jsou jeho vlastnictvím...", a proto v této části je návrh stěžovatele odmítnut v souladu s § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh brojící proti postupu označené policie a Městského státního zastupitelství v Praze byl shledán zjevně neopodstatněným. Právě státní zástupkyně jmenovaného zastupitelství, která k podání stěžovatele v rámci své kompetence přezkoumala dle § 157a trestního řádu postup policejního orgánu, ve svém vyrozumění ze dne 4. 6. 2012 vyčerpávajícím způsobem vyložila, proč v jednání souvisejícím s držením a nevydáním věcí, jichž se stěžovatel jako poškozený domáhal, pochybení či porušení zákona neshledala. Na obsah tohoto opodstatněného vyrozumění lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené bylo o návrhu stěžovatele rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 28. srpna 2012

Vojen Güttler

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru