Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 25/15 #1Usnesení ÚS ze dne 06.10.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.25.15.1
Datum podání05.01.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 25/15 ze dne 6. 10. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci návrhu navrhovatele J. P., směřujícímu proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. listopadu 2014 č. j. 8 To 440/2014-1319, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu bylo dne 5. ledna 2015 doručeno podání navrhovatele, ve kterém se domáhal nového projednání jeho trestní věci.

2. Navrhovatel podal návrh na povolení obnovy řízení v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně sp. zn. 9 T 130/2011. Městský soud v Brně usnesením ze dne 4. září 2014 č. j. 9 T 130/2011-1296 návrh zamítl. Krajský soud v Brně poté usnesením, napadeným ústavní stížností, navrhovatelem podanou stížnost proti usnesení soudu prvního stupně, zamítl.

3. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci návrh navrhovatele náležitosti tohoto zákona nesplňoval.

4. Návrh doplnil navrhovatel podáním ze dne 19. dubna 2015, ve kterém uvedl, že mu byl Českou advokátní komorou ustanoven advokát, jež však jeho obhajobu odmítl. Ústavní soud proto vyzval navrhovatele výzvou ze dne 12. května 2015 k odstranění vad návrhu, stanovil mu lhůtu v trvání 30 dnů od doručení s upozorněním, že pokud nebudou vady návrhu v uvedené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne. Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena 15. května 2015. V průběhu měsíců května a června 2015 byla Ústavnímu soudu doručena celkem čtyři podání navrhovatele. V prvém podání, doručeném dne 19. května 2015, navrhovatel uvedl, že se pokusí znovu zkontaktovat Českou advokátní komoru a navrhoval, aby předseda senátu stanovil k jeho věci další přijatelná pravidla, za účelem jejího dořešení. Ve druhém podání, doručeném 29. května 2015, navrhovatel žádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání, neboť advokát ustanovený Českou advokátní komorou odmítá bezplatnou osobní konzultaci k věci. K podání navrhovatele byly přiloženy přípisy České advokátní komory stěžovateli ze dne 1. dubna 2014, 27. dubna 2015 a 25. května 2015, ve kterých bylo stěžovateli sděleno, že v předmětné věci mu byl přidělen advokát Mgr. Daniel Šimánek. Z důvodu na straně navrhovatele nedošlo k uzavření dohody o poskytnutí právní služby s komorou určeným advokátem a podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o advokacii lze žadateli k téže právní službě určit advokáta jen jednou; ledaže určený advokát odmítne žadateli poskytnout právní službu z důvodů uvedených v ustanovení § 19 zákona o advokacii. Taková situace však nenastala, proto nebude navrhovateli k téže právní službě jiný advokát komorou určen. V dalším svém podání ze dne 8. června 2015 navrhovatel uvedl, že zjevně nebude schopen dodržet lhůtu stanovenou k odstranění vad a proto žádá o prodloužení lhůty. A konečně v podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 29. června 2015, navrhovatel uvedl, že mu ke dni 16. srpna 2015 končí výkon trestu a pokusí se prostřednictvím Městského soudu v Brně či neziskových organizací požádat o pomoc.

5. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne.

6. V důsledku toho, že navrhovatel ani k dnešnímu dni, tedy ani po 8 měsících od doručení svého podání Ústavnímu soudu, vady návrhu neodstranil, Ústavní soud vázán ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru