Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2002/19 #1Nález ÚS ze dne 18.02.2020K řádnému odůvodnění rozhodnutí o odměně správce dědictví

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - správce dědictví
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo být slyšen, vyjádřit se k věci
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodn... více
Věcný rejstříkOdvolání
Náklady řízení
odměna
Dědictví
Dědické řízení
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.2002.19.1
Datum vyhlášení03.03.2020
Datum podání18.06.2019
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

196/2001 Sb., § 23, § 23a

99/1963 Sb., § 157 odst.2, § 220


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Pokud obecný soud nezohlední všechny okolnosti konkrétní věci a své rozhodnutí řádně a přesvědčivě neodůvodní, porušuje tím právo účastníka řízení na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Obecné a paušální odůvodnění opřené o pros-tou citaci příslušného ustanovení právního předpisu nelze považovat za řádné.

Obecný soud je rovněž povinen umožnit účastníkovi řízení seznámit se s podaným odvoláním a vyjádřit se k němu. V opačném případě porušuje právo účastníka řízení na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatele Josefa Jambora zrušil I. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 18. února 2020 v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2019 č. j. 29 Co 110/2019-936, a to pro rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny.

Narativní část

Obvodní soud rozhodl pověřenou soudní komisařkou tak, že určil odměnu stěžovatele jako správce dědictví ve výši 732 030 Kč a dále mu přiznal náhradu hotových výdajů ve výši 11 943 Kč. Aplikaci § 23a vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, tedy navýšení odměny správce o 100 % odůvodnil tím, že výkon funkce správce dědictví byl poměrně komplikovaný s ohledem na přístup dědiců a jejich nesoulad a dále tím, že správce dědictví byl nucen řešit naléhavé záležitosti, jak po stránce technické, tak i právní. Městský soud vyhověl odvolání dědiček a uvedl, že důvodem pro navýšení odměny správce nemohou být neshody mezi dědici navzájem, ani sama obtížná komunikace dědiců se správcem. Napadeným rozhodnutím změnil rozhodnutí obvodního soudu tak, že určil odměnu stěžovatele ve výši 363 480 Kč. Stěžovatel zejména namítal, že nebyl soudem seznámen s podaným odvoláním a nebyla mu dána možnost se k němu vyjádřit. Také poukázal na to, že městský soud mu již navýšení odměny správce z důvodu komplikovaných vztahů mezi dědici přiznal, takže nyní legitimně očekával, že bude jeho věc řešena soudem stejně.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud označil odůvodnění městského soudu za nedostatečné, neboť soud v podstatě pouze ocitoval příslušné ustanovení výše uvedené vyhlášky a jeho závěry jsou proto nepřezkoumatelné. Stěžovateli navíc nebyla dána možnost seznámit se s podaným odvoláním a vyjádřit se k němu, například také poukazem na předchozí rozhodnutí téhož soudu v obdobné věci.

Jako obiter dictum Ústavní soud uvedl, že pokud tentýž soud v obdobné věci navýšení odměny stěžovateli jako správci dědictví přiznal, mohl stěžovatel oprávněně očekávat, že tak soud učiní znovu. V projednávané věci tedy Ústavní soud připustil, že rozhodnutí odvolacího soudu se stěžovateli mohlo jevit jako překvapivé.

Ústavní soud dospěl k závěru, že se městský soud svým nedostatečně odůvodněným rozhod-nutím a tím, že stěžovateli neumožnil vyjádřit se k odvolání, dopustil libovůle zakázané čl. 2 odst. 2 Listiny a porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny. Z těchto důvodů Ústavní soud napadené rozhodnutí zrušil.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl David Uhlíř. Žádný soudce neuplatnil odlišné stanovisko.

I.ÚS 2002/19 ze dne 18. 2. 2020

K řádnému odůvodnění rozhodnutí o odměně správce dědictví

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudce Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Josefa Jambora, zastoupeného JUDr. Antonínem Tichým, advokátem, se sídlem v Příbrami, Pražská 141, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2019 č. j. 29 Co 110/2019-936, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 4 a Hany Korejsové, zastoupené Mgr. Pavlem Poupě, advokátem se sídlem Pod višňovkou 1703/4, Praha, jako vedlejší účastnice, takto:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2019 č. j. 29 Co 110/2019-936 bylo porušeno základní právo stěžovatele, zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedené usnesení se proto ruší.

Odůvodnění:

I.

Vymezení věci a shrnutí řízení před obecnými soudy

1. Stěžovatel navrhl zrušení ve výroku uvedeného usnesení Městského soudu v Praze s tím, že jím bylo porušeno jeho základní právo, zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Vykonával funkci správce dědictví po zůstaviteli Stanislavu Štěpánkovi, zemřelém dne 9. června 2013. K projednání pozůstalosti byla Obvodním soudem pro Prahu 4 pověřena notářka JUDr. Dana Skružná se sídlem v Praze 2. Stěžovatel byl správcem dědictví jmenován usnesením sp. zn. 34 D 1507/2013-85, které nabylo právní moci dne 25. června 2014 a činnost správce dědictví vykonával do 7. října 2017. Z funkce správce byl odvolán, v návaznosti na uzavřenou dohodu mezi účastníky, na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 34 D 1507/2013- 691 ke dni 30. září 2017; činnost správce byla tedy vykonávána po dobu 39 kalendářních měsíců. Na základě výzvy soudní komisařky JUDr. Dany Skružné předložil závěrečnou zprávu o činnosti správce a předložil vyúčtování odměny. Tato vycházela z hodnoty svěřeného majetku ve výši 19 237 502,91 Kč a byla vypočítána dle vyhlášky č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (dale jen "vyhláška č. 196/2001 Sb.") v částce 741 365,68 Kč a vyúčtování hotových výdajů v částce 11 943,08 Kč. Vzhledem k tomu, že správa dědictví byla mimořádně obtížná a časově náročná, aplikoval navrhovatel navýšení odměny o 100 % dle § 23a shora citované vyhlášky. Důvodem navýšení bylo to, že svěřený majetek obsahoval mimo finančních prostředků na bankovních účtech i tři nemovitosti (u jedné z nich procentní podíl), kdy jedna z nemovitostí se nacházela ve vzdálenosti 40 km od hl. města Prahy. Navrhovatel zajišťoval veškerou činnost týkající nájmů, oprav a údržby nemovitostí. Tato činnost zejména u nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví byla časově náročná a komplikovaná.

2. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl pověřenou soudní komisařkou JUDr. Danou Skružnou dne 27. 12. 2018 pod sp. zn. 34 D 1507/2013-881 tak, že určil odměnu správce dědictví ve výši 732 030 Kč a dále přiznal správci náhradu hotových výdajů ve výši 11 943 Kč. Z odůvodnění tohoto usnesení vyplývá, že byl důvod pro aplikaci § 23a vyhl. č. 196/2001 Sb., tj. pro navýšení odměny o 100 %, neboť výkon funkce správce dědictví byl poměrně komplikovaný s ohledem na přístup dědiců a jejich nesoulad, a dále byl správce dědictví nucen řešit naléhavé záležitosti, jak po stránce technické, tak i právní. Proti tomuto rozhodnutí podaly dědičky Stanislava Teperová a Hana Korejsová odvolání s tím, že nebyly spokojeny s činností správce, dále že správa nebyla prováděna o majetku ve výše uvedené hodnotě a není tedy důvod pro navýšení odměny. Odvolací soud se s jejich námitkami ztotožnil s odůvodněním, že důvodem pro navýšení odměny správce nemohou být neshody mezi dědici navzájem, ani sama obtížná komunikace dědiců se správcem. Usnesením ze dne 15. dubna 2019 rozhodl Městský soud v Praze pod č. j. 29 Co 110/2019-936 tak, že změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a určil odměnu správce ve výši 363 480 Kč. Výrok o náhradě nákladů potvrdil a výrok III. usnesení soudu I. stupně změnil tak, že poměrně snížil částky, které jsou povinny dědičky správci zaplatit. Současně poučil účastníky, že proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Uvedené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 26. dubna 2019 cestou soudní komisařky JUDr. Dany Skružné prostřednictvím datové schránky.

II.

Ústavněprávní argumentace stěžovatele

3. Podle stěžovatele rozhodl městský soud nesprávně. Stěžovatel konstatoval, že zejména nebyl soudem seznámen s podaným odvoláním a nebyla mu dána možnost se k němu vyjádřit. Také poukázal na to, že v existujícím nesouladu mezi dědici v názorech na skutkové otázky neshledal odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, důvod pro zvýšení odměny správce dědictví; k tomu stěžovatel uvádí citaci z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017 sp. zn. 24 Co 10/2017-849, kterou bylo též rozhodováno o jeho odměně jakožto správce dědictví: "Z obsahu spisu vyplývá, že zejména se zřetelem ke vztahům v rodině zůstavitele a mezi dědici nebyl výkon správy jednoduchý a bezproblémový. Je zřejmé, že již z toho důvodu byly s realizací správy značné problémy. Navýšení odměny správce o 50% bylo proto namístě". Napadené rozhodnutí je tedy podle stěžovatele rovněž v nesouladu s principem legitimního očekávání, což spatřuje v odůvodněních téhož soudu, jak shora uvádí. Tento soud považuje shodné důvody jednou za hodné zřetele pro navýšení odměny, podruhé však důvodem pro navýšení nejsou. Pokud tedy stěžovateli bylo v roce 2017 přiznáno navýšení odměny správce z důvodu komplikovaných vztahů mezi dědici, pak legitimně očekával, že takto bude shodný soud obdobnou věc řešit stejně i v roce 2019. Podle stěžovatele je dále třeba vzít ohled na intenzitu neshody mezi dědici, která byla v tomto případě neobvykle vysoká, jak vyplývá z průběžných zpráv o činnosti správce, které v souladu s usnesením o svém jmenování pravidelně zasílal soudní komisařce JUDr. Daně Skružné a ostatním účastníkům řízení a ze kterých JUDr. Dana Skružná vycházela při stanovení odměny správce dle § 23a vyhl. č. 196/2001 Sb. Za zdůraznění také stojí, že náročná byla též komunikace s podílovým spoluvlastníkem nemovitosti, který nebyl dědicem. Odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu považuje stěžovatel za nedostatečné a nepřesvědčivé a soudem mu nebyla poskytnuta možnost se k odvolání vyjádřit.

III.

Vyjádření účastníka a vedlejšího účastníka řízení

4. Ústavní soud si vyžádal spis, vedený v dané věci u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1507/2013 a požádal oba soudy, aby se k ústavní stížnosti vyjádřily. Městský soud v Praze zcela odkázal na obsah napadeného usnesení.

5. JUDr. Dana Skružná, notářka, pověřená jako soudní komisař usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 úkony ve věci dědictví po Stanislavu Štěpánkovi, uvedla, že při stanovení výše odměny pověřeného správce dědictví vycházela z hodnoty svěřeného majetku, dále pak ze závěrečné zprávy o činnosti správce a jím předloženého vyúčtování odměny, ve které správce dědictví navrhoval navýšení odměny o 100% s ohledem na náročnost a komplikovanost výkonu činnosti správce dědictví. K samotné činnosti stěžovatele jako správce dědictví konstatovala, že svoji úlohu vykonával v souladu se svým jmenováním, zprávy o své činnosti předkládal řádně a včas. K jeho činnosti proto neměla po celou dobu žádné připomínky a hodnotí ji kladně.

6. Pro úplnost Ústavní soud konstatuje, že předmětnou ústavní stížnost zaslal S. Teperové, H. Korejsové, J. Štěpánkovi s poučením, že zastávají v řízení před Ústavním soudem postavení vedlejších účastníků a mohou se proto k ústavní stížnosti, v zastoupení advokátem, vyjádřit. Vyjádřila se vedlejší účastnice řízení H. Korejsová, její vyjádření však do daného případu nevneslo nic nového; je z něj zejména patrno, že s ústavní stížností nesouhlasí a navrhuje její odmítnutí.

IV.

Řízení před Ústavním soudem ve věci samé

7. Ústavní soud posoudil splnění procesních předpokladů řízení a zjistil, že ústavní stížnost byla podána včas osobou k tomu oprávněnou a splňuje i ostatní zákonem stanovené náležitosti. Po seznámení se s napadeným rozhodnutím a vyžádaným spisovým materiálem shledal, že ústavní stížnost je důvodná.

8. V posuzovaném případě se jedná o otázku určení výše odměny stěžovatele jako soudem jmenovaného správce dědictví. Nutno konstatovat, že problematika je obdobná, jako při rozhodování, týkajícím se nákladů soudního řízení a odměny ustanoveného advokáta. Ústavní soud tu konstantně judikuje, že rozhodnutí o tom, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro jejich přiznání či nepřiznání spadá do rozhodovací sféry obecných soudů, s výjimkou interpetace, která je ve zřejmém nesouladu s principy spravedlnosti. Ústavní soud připomíná řadu svých nálezů, v nichž posuzoval ústavnost rozhodnutí civilních soudů ve výrocích týkajících se nákladů řízení, v nichž dal najevo, že toto rozhodování tvoří integrální součást soudního řízení jako celku a proto i na tuto část dopadají postuláty spravedlivého procesu; srov. např. nálezy sp. zn. I. ÚS 654/03 či IV. ÚS 323/05. Tyto závěry lze mutatis mutandis vztáhnout i na tento případ.

9. Městský soud v Praze jako soud odvolací dospěl v dané věci k závěru, že nejsou dány předpoklady pro aplikaci ust. § 23a vyhl. č. 196/2001 Sb., tj. pro zvýšení odměny správce dědictví. Poté v odůvodnění svého usnesení citoval z předmětného ustanovení, že odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné. Pak zopakoval, že při rozhodování o případném zvýšení odměny správce dědictví musí soud posuzovat zejména mimořádnou obtížnost a časovou náročnost úkonů prováděných správcem při správě dědictví. Ve skutečnosti, že mezi dědici panoval nesoulad v názorech na skutkové otázky, neshledal na rozdíl od soudu prvního stupně důvod pro zvýšení odměny správce. Důvodem pro zvýšení odměny správce nemohou podle soudu být ani rozdílné názory dědiců na řešení otázek souvisejících se správou dědictví, neboť tyto neshody byly samy o sobě důvodem, proč soud přistoupil k ustanovení správce části dědictví a mimořádnou obtížnost či časovou náročnost úkonů správce nelze spatřovat ani v problematické komunikaci mezi správcem a některými účastníky řízení. Proto bylo rozhodnuto, že odměna správce dědictví se výrazně snížila, přičemž částku, o kterou byl stěžovatel zkrácen, nelze považovat za bagatelní.

10. Takové odůvodnění není možno vzhledem k tomu, co vyšlo v řízení najevo, považovat za dostatečné a ucelené. Ústavní soud souhlasí se stěžovatelem, že přijatelný závěr musí vycházet z posouzení všech okolností konkrétní věci, přičemž je nezbytné, aby soud své rozhodnutí řádně a přesvědčivě odůvodnil. Pokud se soud omezil v zásadě pouze na obecné a paušální odůvodnění, opřené zejména o prostou citaci příslušného ustanovení konkrétní vyhlášky, nepostupoval v souladu se zaručenými ústavními zásadami spravedlivého procesu a jeho závěr je v zásadě nepřezkoumatelný. Pokud navíc nebyla stěžovateli dána možnost seznámit se s podaným odvoláním a argumentovat v tomto směru, například také poukazem na předchozí rozhodnutí téhož soudu v obdobné věci, dochází k porušení stěžovatelových ústavně zaručených práv. Spíše jako obiter dictum lze uvést, že pokud tentýž soud ve věci téhož účastníka řízení jednou již ve srovnatelné věci odměnu přiznal s jistou argumentací, mohl stěžovatel oprávněně vyhodnotit, že existuje vysoká pravděpodobnost, že tak soud učiní opět a legitimně to očekávat. Ve zkoumaném případě tak lze podle Ústavního soudu oprávněně připustit, že rozhodnutí odvolacího soudu mohlo být pro stěžovatele překvapivé. Ústavní soud však sám neposuzuje okolnosti umožňující aplikaci ustanovení prosté vyhlášky, týkající se možného navýšení odměny správce dědictví. Na základě zrušujícího nálezu bude v této věci opětovně rozhodovat Městský soud v Praze jako soud odvolací, jenž přitom napraví shora vytknuté nedostatky.

11. Ústavní soud tedy uzavírá, že porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod může být i situace, kdy v odůvodnění rozhodnutí absentuje určitá část skutečností, které vyšly v řízení najevo, eventuelně - nebo tím spíše - pokud je účastník řízení, a to třeba jen nepřímo, namítal, leč obecný soud je náležitým způsobem v celém souhrnu nezhodnotil, aniž by dostatečným způsobem odůvodnil jejich irelevantnost. Pokud obecný soud postupuje takto a navíc neumožní tomu, koho se to týká, vyjádřit se k podanému odvolání, dopouští se libovůle, zakázané v článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Právě tím došlo k porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z uvedených důvodů bylo ústavní stížnosti vyhověno, v souladu s ust. § 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 18. února 2020

Vladimír Sládeček v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru