Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1806/12 #1Usnesení ÚS ze dne 16.08.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 5
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.1806.12.1
Datum podání15.05.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1806/12 ze dne 16. 8. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojenem Güttlerem o ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. V. H., zastoupené Mgr. Ing. Danielem Tabachem, advokátem se sídlem Novodvorská 405/123, Praha 4, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. 4. 2012, č. j. 36 Nc 2835/2009-90, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka v podaném návrhu poukázala na to, že Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 26. 4. 2012, č. j. 36 Nc 2835/2009-90, sice shledal námitky, jež podala proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, zčásti za důvodné a náklady exekuce snížil na celkovou částku 6.000,- Kč, avšak přesto svým postupem porušil její právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 a zasáhl do jejího vlastnického práva garantovaného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud výzvou ze dne 24. 5. 2012 (doručenou dne 28. 5. 2012) stěžovatelku vyzval k odstranění vad ústavní stížnosti, a to včetně výslovného upozornění na zastoupení advokátem, na nutnost sepsání ústavní stížnosti advokátem a na zákonné náležitosti návrhu ve smyslu § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Výzva současně obsahovala poučení, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatelka neodstraní vady do dvaceti dnů od jejího doručení.

Stěžovatelka elektronickou zásilkou ze dne 29. 5. 2012 zaslala Ústavnímu soudu vyjádření, ve kterém poukázala na to, že podle jeho nálezu ze dne 29. 11. 1994, sp. zn. I. ÚS 89/94, advokát jako stěžovatel nemusí být zastoupen jiným advokátem, neboť je reprezentován zákonem předepsaným způsobem. Stěžovatelka uvedla, že je zapsanou advokátkou v seznamu advokátů České advokátní komory pod č.j. 04690 a současně zaslala kopii advokátského průkazu. Závěrem uvedla, že proto není nutné, aby byla zastoupena před Ústavním soudem jiným advokátem.

Ústavní soud další výzvou ze dne 20. 7. 2012 (stěžovatelce doručené dne 24. 7. 2012) stěžovatelce sdělil, že uvedený názor Ústavního soudu byl překonán a změněn stanoviskem Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS- st-1/96, a následující judikaturou, kdy Ústavní soud v mnoha usneseních zdůraznil, že podání ústavní stížnosti (a to včetně jejího sepsání) je podmíněno splněním obecné povinnosti být v řízení před Ústavním soudem kvalifikovaně právně zastoupen, a to bez diferenciace vzhledem k druhu řízení před Ústavním soudem, jakož i vzhledem k druhu řízení, jež mu předcházelo, a současně i bez diferenciace povinnosti právního zastoupení v závislosti na stupni právní kvalifikace účastníků nebo vedlejších účastníků. Ústavní soud proto stěžovatelku opětovně vyzval k odstranění této vady a současně ji upozornil, že v ostatním platí požadavky uvedené ve výzvě Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2012, která jí byla doručena dne 28. 5. 2012. K odstranění vad stěžovatelčina návrhu jí opět stanovil lhůtu 20 dnů od doručení této výzvy.

Stěžovatelka v příloze elektronické zásilky ze dne 8. 8. 2012 sice ve lhůtě doložila plnou moc pro advokáta Mgr. Ing. Daniela Tabacha, avšak v uvedené elektronické zásilce ani v žádné další zásilce (či jinak) nedoručila Ústavnímu soudu ústavní stížnost sepsanou advokátem a ani příslušnou přílohu (tj. kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva). Stěžovatelka tedy řádně nereagovala na výzvy Ústavního soudu [když ve druhé z nich bylo navíc zásadně připomenuto (ve vztahu k sepsání ústavní stížnosti dokonce explicitně), že stále platí požadavky uvedené v první výzvě] a opomenula jasně formulované požadavky na zákonné náležitosti návrhu ve smyslu zákona o Ústavním soudu. Za této situace k odstranění vad stěžovatelčina návrhu nedošlo.

Ústavní soud považuje za důležité připomenout, že stěžovatelka je jako advokátka osobou s odbornou právní erudicí, u které se (v podstatně větší míře než u neprávníků) předpokládá podstatná znalost zákona o Ústavním soudu. Stejně tak v jejím případě dvojnásob platí stará římská zásada "vigilantibus iura skripta sunt.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2012

Vojen Güttler, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru