Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 171/03Usnesení ÚS ze dne 24.08.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména
základní práva a svobody/nedotknutelnost osoby
Věcný rejstříkprocesní postup
Domovní prohlídka
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.171.03
Datum podání24.03.2003
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 84, § 55

2/1993 Sb., čl. 10, čl. 12


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 171/03 ze dne 24. 8. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Elišky Wagnerové ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů P. K. a L. K., právně zastoupených Mgr. M. S., proti zásahu Policie ČR, spočívajícím v provedení domovní prohlídky dne 5. 11. 2002, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včasnou ústavní stížností, vedenou u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 171/03, se P. K. (dále jen "stěžovatelka") domáhala vydání nálezu, kterým by Ústavní soud vyslovil, že:

1. prohlídkou jiných prostor - osobního vozidla tov. zn. VW PASSAT Variant 1,8 CL, jehož provozovatelem je stěžovatelka, provedenou dne 5. 11. 2002, porušila Policie ČR - SKPV, odbor obecné kriminality v Brně, čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"),

2. zakázal Policii ČR - SKPV v Brně pokračovat v porušování uvedených základních práv a svobod,

3. přikázal Policii ČR - SKPV v Brně obnovit stav před porušením základních práv a svobod, tzn. vrátit odňaté věci blíže specifikované v protokolu o provedení jiných prostor ze dne 5. 11. 2002.

Včasnou ústavní stížností, vedenou u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 171/03, se L. K. (dále jen "stěžovatel") domáhal vydání nálezu, kterým by Ústavní soud vyslovil, že:

1. domovní prohlídkou v domě v obci Křepice, okr. Znojmo, jehož vlastníkem je stěžovatel, provedenou dne 5. 11. 2002, porušila Policie ČR - SKPV, odbor obecné kriminality v Brně, čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a čl. 12 odst. 1, 2 Listiny,

2. zakázal Policii ČR - SKPV v Brně pokračovat v porušování uvedených základních práv a svobod,

3. přikázal Policii ČR - SKPV v Brně obnovit stav před porušením základních práv a svobod, tzn. vrátit odňaté věci blíže specifikované v protokolu o provedení jiných prostor ze dne 5. 11. 2002.

Porušení uvedených základních práv stěžovatelé spatřují zejména v tom, že nebyli před zahájením prohlídky jiných prostor, resp. domovní prohlídky, vyslechnuti podle ustanovení § 84 trestního řádu (dále jen "TrŘ"). Tento výslech je nutným předpokladem výkonu domovní prohlídky. V této souvislosti poukázali na nálezy Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 287/96, sp. zn. III. ÚS 464/2000 a sp. zn. I. ÚS 201/01.

Vzhledem ke skutečnosti, že obě ústavní stížnosti spolu skutkově souvisí, neboť se týkají domovních prohlídek provedených v souvislosti s trestním stíháním vedeným proti A. P., druhovi stěžovatelky, rozhodl Ústavní soud usnesením ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 171/03, za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, o jejich spojení ke společnému řízení s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 171/03.

Městské státní zastupitelství v Brně ve svém vyjádření k ústavním stížnostem mj. sdělilo, že stěžovatelka i stěžovatel byli před započetím domovní prohlídky vyslechnuti. Stejnou argumentaci použil obviněný A. P., stěžovatelka i stěžovatel v jejich žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu podle § 157a TrŘ, kterou podali v lednu roku 2003. Po přezkoumání byl postup policejního orgánu vyhodnocen jako zákonný, učiněný v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu. O výsledku přezkoumání byl obv. A. P. vyrozuměn přípisem ze dne 3. 1. 2003 a stěžovatelé přípisem ze dne 17. 1. 2003.

Policie ČR, Správa JmK - SKPV, odbor obecné kriminality Brno, k výzvě Ústavního soudu uvedla, že v otázce předchozího výslechu podle § 84 TrŘ vychází policejní orgán z dosud prováděné soudní a policejní praxe, kdy osoba, u níž se koná domovní prohlídka, je na počátku úkonu vyzvána, aby se vyjádřila k existenci hledaných věcí a jejich umístění v prostoru dotčeném domovní prohlídkou. Toto vyjádření se zapisuje do protokolu (§ 55 odst. 1 písm. a) - f) TrŘ) s tím, že náležitosti protokolu splňuje rovněž protokol o provedení domovní prohlídky. Stěžovatelka i stěžovatel byli před započetím prohlídky uvedených prostor, resp. domovní prohlídky, vyslechnuti a vyzváni k dobrovolnému vydání věcí pocházejících z trestné činnosti.

Ústavní soud se nejprve zabýval opodstatněností ústavní stížnosti, kterou se v řízení před Ústavním soudem rozumí, zda rozhodnutí, příp. jiný zásah veřejné moci ústavní stížností napadený, je způsobilý porušit základní práva a svobody stěžovatele. Po přezkoumání obsahu ústavní stížnosti a předložených podkladů dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná. Její podstata spočívá v tvrzení stěžovatelů, že napadené prohlídky byly protizákonné, neboť jim nepředcházel jejich výslech, který požaduje ustanovení § 84 TrŘ. Toto tvrzení stěžovatelů neodpovídá zjištěným skutečnostem.

Z obsahu vyšetřovacího spisu Policie ČR, Městského ředitelství - SKPV, odboru obecné kriminality ČTS: MRBM - 497/OOK - TČ - 2002, vyplývá, že dne 1. 11. 2002, sp. zn. 7 Nt 1580/2002, vydal soudce Městského soudu v Brně příkaz k domovní prohlídce v domě čp. 57 a prostor k tomu přináležejících, jehož vlastníkem je stěžovatel (L. K.) a je zapsán v katastrálním území Křepice, okr. Znojmo. Tento příkaz byl vydán na základě návrhu Městského státního zastupitelství v Brně (č. l. 154 spisu) a postup soudu při vydání příkazu k domovní prohlídce, stejně jako odůvodnění citovaného příkazu, je v souladu s ustanovením § 83 a § 84 věty druhé TrŘ. Na základě uvedeného soudního příkazu byla dne 5. 11. 2002 provedena domovní prohlídka, které předcházel výslech stěžovatele v intencích ustanovení § 84 TrŘ, což je patrno z protokolu o výslechu podezřelého (č. l. 188 - č. l. 190 spisu). V závěru výslechu byl stěžovateli předán příkaz k domovní prohlídce, který převzal s tím, že souhlasí s provedením této prohlídky, nemá k ní žádné připomínky, bude při ní spolupracovat, protože nemá důvod k jinému postupu, neboť chce, aby věc byla řádně objasněna (č. l. 190 spisu). Výslech byl ukončen v 08.30 hod. a domovní prohlídka zahájena v 09.15 hod., jak je zřejmé z protokolu o provedení domovní prohlídky (č. l. 191 spisu). Domovní prohlídce byla přítomna manželka stěžovatele a pracovnice Obecního úřadu - jako nezúčastněná osoba. V průběhu domovní prohlídky nebyly k postupu policejního orgánu vzneseny žádné připomínky. Z uvedeného je zřejmé, že námitka stěžovatele, týkající se údajného neprovedení jeho výslechu před provedením domovní prohlídky uskutečněné dne 5. 11. 2002 a z toho vyplývající porušení shora uvedených základních práv a svobod, není opodstatněná.

Z uvedeného vyšetřovacího spisu dále vyplývá, že státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně vydal dne 1. 11. 2002, čj. 2 Zn 2537/2002 - 31, příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, který splňoval náležitosti stanovené trestním řádem. Tímto příkazem státní zástupce nařídil prohlídku osobního motorového vozidla tov. zn. VW Passat Variant 1,8 CL, jehož provozovatelem je stěžovatelka (P. K.). Příkaz byl stěžovatelce doručen v den provedení prohlídky, tj. dne 5. 11. 2002 (č. l. 184a spisu). Prohlídce jiných prostor byla přítomna stěžovatelka, zaměstnankyně okresního státního zastupitelství a jako nezúčastněná osoba pracovnice ÚMČ Brno - Žabovřesky (č. l. 184b spisu). V průběhu výkonu domovní prohlídky nebyly k postupu policejního orgánu vzneseny žádné připomínky.

Výslech je procesní úkon, který podléhá režimu a podmínkám trestního řádu (§ 55 odst. 1 TrŘ) a platí o něm, že musí být v přiměřené formě a obsahu protokolárně podchycen. Výslech stěžovatelky podle § 84 TrŘ byl proveden těsně před provedením prohlídky a byl podchycen do protokolu o provedení prohlídky (č. l. 184b spisu). Nutno podotknout, že protokol o provedení prohlídky obsahuje náležitosti protokolu stanovené v § 55 odst. 1 písm. a) - f) TrŘ. V rámci výslechu stěžovatelka uvedla, že ve vozidle nemá žádné věci, které by pocházely z trestné činnosti, nebo věci, kterými by byla páchána trestná činnost. Jestliže byl v daném případě předchozí výslech podchycen v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor, lze konstatovat, že se jedná o procesní úkon vyhovující podmínkám trestního řádu. Nelze proto přisvědčit tvrzení stěžovatelky, že před provedením prohlídky jiných prostor a pozemků nebyla vyslechnuta podle § 84 TrŘ a tím došlo k zásahu do jejích, shora uvedených, základních práv a svobod, neboť předchozí výslech může být zahrnut do protokolu o provedení prohlídky, jestliže předchází vlastnímu výkonu prohlídky jiných prostor a pozemků.

V návaznosti na výše uvedené Ústavní soud návrh stěžovatelů, bez přítomnosti účastníků a mimo ústní jednání, odmítl jako zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2004

JUDr. Vojen Güttler, v. r.

předseda I. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru