Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1104/16 #1Usnesení ÚS ze dne 10.01.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkřízení/zastavení
poplatek/osvobození
poplatek/soudní
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.1104.16.1
Datum podání05.04.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

549/1991 Sb., § 9 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1104/16 ze dne 10. 1. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) a Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Jana Štefka, zastoupeného JUDr. Vladimírem Henclem, advokátem se sídlem Masarykovo náměstí 1294, Náchod, proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Ads 297/2015-26 ze dne 28. 1. 2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, usiloval stěžovatel o zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s odůvodněním, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Z přiloženého spisového materiálu vyplývá, že Nejvyšší správní soud napadeným usnesením zastavil řízení o kasační stížnosti, jejímž prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 31 Ad 16/2015-37 ze dne 6. 11. 2015, kterým byla dříve pro vady odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2014/82663-421/1 ze dne 25. 3. 2015. V souvislosti s uplatněnou kasační stížností Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč, na což stěžovatel reagoval podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků. Usnesením č. j. 7 Ads 297/2015-15 ze dne 12. 1. 2016 Nejvyšší správní soud předmětnou žádost zamítl a současně stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku. Jelikož jej stěžovatel ve vymezené lhůtě neuhradil, kasační soud následně rozhodl, jak shora uvedeno.

S popsaným výsledkem řízení se stěžovatel neztotožnil, pročež se obrátil na Ústavní soud. V ústavní stížnosti vyjádřil přesvědčení, že listinnými důkazy, jež předložil Nejvyššímu správnímu soudu za účelem posouzení žádosti o osvobození od soudních poplatků, zcela nepochybně prokázal své tíživé sociální poměry. Podle stěžovatele mu za dané situace Nejvyšší správní soud svým postupem znemožnil přístup k soudní ochraně.

Ústavní soud zvážil argumentaci stěžovatele i obsah napadeného soudního aktu, a dospěl k závěru, že ústavní stížnost není důvodná.

Ústavní soud předesílá, že návrhové žádání, tj. petit, vytyčuje rámec řízení před Ústavním soudem (čeho se navrhovatel dovolává), tj. vymezuje práva a jim odpovídající povinnosti, o nichž má být rozhodnuto, a současně též podmiňuje i způsob, jak o nich má být rozhodnuto. Takto vymezeným žádáním je Ústavní soud vázán, což znamená, že je oprávněn posuzovat pouze stížní námitky stěžovatele, které mají vztah k navrhovanému petitu (srov. obdobně rozhodnutí vydaná pod sp. zn. I. ÚS 206/05, I. ÚS 256/05, II. ÚS 667/09 a další, všechna dostupná na http://nalus.usoud.cz).

V posuzované věci je přitom Ústavní soud nucen konstatovat, že stěžovatel ve vztahu k napadenému rozhodnutí v ústavní stížnosti nepředložil žádnou relevantní argumentaci, tím spíše potom ústavněprávní. Omezil se v podstatě jen na formální deklaraci, že jím bylo porušeno jeho ústavní právo zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny, neboť mu bylo znemožněno domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Obsahově stěžovatel rozporuje toliko usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Ads 297/2015-15 ze dne 12. 1. 2016, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků. Citované rozhodnutí v ústavní stížnosti ovšem nenapadl, Ústavní soud se jím proto nemohl zabývat. Dlužno dodat, že i kdyby je stěžovatel předmětem přezkumu učinil, musela by být taková ústavní stížnost, resp. její část Ústavním soudem odmítnuta bez věcného posouzení pro opožděnost. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2016 bylo totiž stěžovateli doručeno dne 14. 1. 2016, zatímco projednávaná ústavní stížnost byla předána k poštovní přepravě až dne 4. 4. 2016, tj. zjevně po uplynutí dvouměsíční zákonné lhůty.

Co se týče napadeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2016, sám Ústavní soud žádné pochybení protiústavního charakteru neshledal. Z ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. V daném případě byly podmínky hypotézy zakotvené v citovaném ustanovení splněny, neboť stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu pak nelze - z pohledu ústavní konformity jeho rozhodnutí - vytýkat, že řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

Vzhledem tedy k tomu, že Ústavní soud nezjistil nic, co by svědčilo o existenci neoprávněného zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatele, nezbylo mu než jeho ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, bez přítomnosti účastníků a mimo ústní jednání, jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2017

Kateřina Šimáčková v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru