Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 70/2013 - 5Usnesení NSS ze dne 13.02.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 70/2013 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Vyklického, v právní věci navrhovatele: L. R., proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, bytem Brdičkova 1917/9, Praha 5, a 3) Ing. Vratislav Mynář, bytem Osvětimany 274, okr. Uherské Hradiště, odpůrci 2) a 3) zastoupeni JUDr. Janem Vondráčkem, advokátem se sídlem Zbraslavské nám. 458, Praha 5 - Zbraslav, v řízení o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1.] Nejvyšší správní soud obdržel dne 6. 2. 2013 návrh na neplatnost volby prezidenta republiky podle § 90 odst. 5 s. ř. s. a § 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbě prezidenta republiky“). Navrhovatel se uvedeným návrhem domáhá opakování druhého kola volby prezidenta republiky konaného ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

[2.] Jako důvod navrhovatel uvedl, že jeho syn, patřící mezi nerozhodnuté voliče, se nakonec rozhodl hlasovat pro zvoleného kandidáta, tj. odpůrce 2), neboť se nechal ovlivnit „bulvární lží“, že neúspěšný kandidát je nacistickým sympatizantem a chce zrušit tzv. Benešovy dekrety. Navrhovatel přitom o lživém charakteru daných tvrzení svého syna poučil až po volbách, přičemž jiné osoby mohou být danými informacemi ovlivněny až dosud.

[3.] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky k tomu, aby návrh věcně projednal a rozhodl o něm. V prvé řadě zkoumal, zda byl návrh podán v zákonem stanovené lhůtě.

[4.] Návrh na neplatnost volby prezidenta republiky je třeba podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky Státní volební komisí (§ 66 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky). Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro její počátek a lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin (§ 73 odst. 1 a 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

[5.] K vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky došlo dne 29. 1. 2013, kdy bylo v souladu s § 57 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky uveřejněno v částce 11/2013 Sbírky zákonů sdělení Státní volební komise č. 25/2013 Sb., o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo). Zákonem stanovená sedmidenní lhůta k podání návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky tak začala plynout dne 30. 1. 2013 a uplynula dne 5. 2. 2013 v 16:00 hod. Nejpozději v tento okamžik bylo dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu třeba návrh doručit soudu, nikoliv pouze předat k poštovní přepravě (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2004, č. j. Vol 2/2004 - 7, publikované pod č. 279/2004 Sb. NSS, nebo usnesení ze dne 17. 6. 2010, č. j. Vol 38/2010 – 11, dostupné na www.nssoud.cz).

[6.] V daném případě byl návrh doručen Nejvyššímu správnímu soudu až dne 6. 2. 2013, tedy po uplynutí sedmidenní lhůty k jeho podání.

[7.] Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud podaný návrh odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

[8.] Nad rámec uvedeného nicméně Nejvyšší správní soud dodává, že důvody a skutečnosti uplatněné v podaném návrhu byly vzneseny též v návrzích na neplatnost volby prezidenta republiky, které byly včas podány jinými navrhovateli. Nejvyšší správní soud se tedy bude těmito otázkami zabývat, byť ne přímo v této věci.

[9.] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru