Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 69/2018 - 9Usnesení NSS ze dne 13.02.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 69/2018 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka (soudce zpravodaj), Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: V. Z., proti odpůrcům: 1) Ing. Miloš Zeman, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, Praha 1, 2) Ivana Zemanová, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, Praha 1, oba zastoupeni JUDr. Markem Nespalou, advokátem se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, a 3) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, ve věci „stížnosti na (nedemokratický) průběh prezidentských voleb v obci Staré Hodějovice u Českých Budějovic“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel odeslal dne 6. 2. 2018 prostřednictvím České pošty „stížnost na (nedemokratický) průběh prezidentských voleb v obci Staré Hodějovice u Českých Budějovic“, která byla doručena Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 2. 2018.

[2] Dle § 66 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je třeba návrh na neplatnost volby prezidenta podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí. Celkový výsledek volby prezidenta je vyhlášen uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů (§ 57 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky).

[3] Návrh je nutno podat ve stanovené lhůtě přímo u příslušného orgánu, tzn. u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je zachována pouze tehdy, jestliže je návrh doručen soudu v poslední den lhůty, a to do 16:00 (§ 73 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky). Pro zachování lhůty proto nepostačuje podání návrhu k poštovní přepravě, není-li zároveň naplněn předpoklad, že návrh byl v zákonné lhůtě také doručen soudu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2004, č. j. Vol 2/2004 - 7).

[4] Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo) byl vyhlášen a uveřejněn sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 16/2018 Sb., s datem rozeslání dne 30. 1. 2018. Dnem následujícím začala navrhovatelům běžet lhůta v délce 7 dnů k podání návrhu na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky. Tato lhůta uplynula dne 6. 2. 2018 v 16:00 hodin. Nejpozději v tento okamžik tedy bylo třeba návrh doručit Nejvyššímu správnímu soudu. [5] Navrhovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu svůj návrh dne 8. 2. 2018, tedy až po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Dle § 93 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nelze zmeškání lhůty k podání návrhu prominout. Nejvyšší správní soud proto návrh odmítl jako opožděný, a to na základě § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. února 2018

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru