Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 68/2018 - 16Usnesení NSS ze dne 13.02.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 68/2018 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka, Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: A. G., proti odpůrcům: 1) Ing. Miloš Zeman, bytem Pražský hrad, Praha 1, 2) Ivana Zemanová, bytem Pražský hrad, Praha 1, zastoupeni JUDr. Markem Nespalou, advokátem, se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, a 3) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, o návrhu na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byl prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručen dne 7. 2. 2018 návrh na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky.

[2] Dle § 66 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je třeba návrh na neplatnost volby prezidenta podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí. Celkový výsledek volby prezidenta je vyhlášen uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů (§ 57 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky). Dle § 73 odst. 3 téhož zákona je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu (tedy Nejvyššího správního soudu), a to nejpozději do 16.00 hodin. Z uvedeného plyne, že nepostačuje podání návrhu k poštovní přepravě či jeho doručení jinému než příslušnému orgánu, není-li zároveň naplněn předpoklad, že v téže lhůtě byl návrh doručen Nejvyššímu správnímu soudu (srov. usnesení NSS ze dne 6. 5. 2004, č. j. Vol 2/2004-7). Zároveň nelze ani přihlížet k dřívějšímu podání navrhovatele, které nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti, o čemž byl navrhovatel vyrozuměn přípisem soudu ze dne 8. 2. 2018, č. j. Vol 60/2018-54.

[3] Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. 1. 2018 (II. kolo) byl vyhlášen a uveřejněn sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 16/2018 Sb., s datem rozeslání dne 30. 1. 2018. Dnem následujícím začala navrhovateli běžet lhůta v délce 7 dnů k podání návrhu na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky. Tato lhůta uplynula dne 6. 2. 2018 v 16:00 hodin. Nejpozději v tento okamžik tedy bylo třeba návrh doručit Nejvyššímu správnímu soudu. [4] Navrhovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu svůj návrh dne 7. 2. 2018, tedy až po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Dle § 93 odst. 3 s. ř. s. nelze zmeškání lhůty k podání návrhu prominout. Nejvyšší správní soud proto návrh odmítl jako opožděný, a to na základě § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. února 2018

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru