Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 67/2017 - 11Usnesení NSS ze dne 14.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Pl. ÚS 5/2018

přidejte vlastní popisek

Vol 67/2017 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců a soudkyně Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného (soudce zpravodaj) v právní věci navrhovatele: J. V., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/4, Praha 4, ve věci „návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 6. 11. 2017 doručil poštovní přepravou Nejvyššímu správnímu soudu „Návrh na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“. V návrhu namítl, že při volbách do Poslanecké sněmovny mohou podávat kandidátní listiny pouze registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nikoliv však nezávislý kandidát. Uvedené považuje navrhovatel za porušení čl. 21 odst. 4 Listiny základní práv a svobod. Navrhl proto, aby Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí o neplatnosti voleb všech zvolených kandidátů.

[2] Podle § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „volební zákon“), je třeba návrh na neplatnost volby kandidáta podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

[3] V posuzované věci navrhovatel napadá platnost volby kandidátů zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017. K vyhlášení výsledků těchto voleb Státní volební komisí došlo v souladu s § 52 odst. 3 volebního zákona dne 24. 10. 2017, a to publikací ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017. Lhůta pro podávání návrhů tedy začala běžet dne 25. 10. 2017 a uplynula dne 3. 11. 2017 v 16.00 hod. Podle § 97a odst. 3 volebního zákona je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu (tedy Nejvyššího správního soudu), a to nejpozději do 16.00 hodin.

[4] Navrhovatel podal předmětný návrh u Nejvyššího správního soudu až dne 6. 11. 2017, tedy opožděně. Podle § 97a odst. 4 volebního zákona lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

[5] Nejvyšší správní soud proto podaný návrh odmítl jako opožděný podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

[6] O nákladech řízení soud rozhodl podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru