Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 66/2017 - 5Usnesení NSS ze dne 09.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Pl. ÚS 5/2018

přidejte vlastní popisek

Vol 66/2017 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka (soudce zpravodaj), Miloslava Výborného a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: J. S., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci „návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 6. 11. 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny. Za důvod návrhu označil skutečnost, že se voleb dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), mohly zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli však nezávislí kandidáti, v čemž ve stručnosti spatřoval porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

[2] Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. se za podmínek stanovených zvláštními zákony může občan návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta, přičemž tímto zvláštním zákonem je volební zákon. Podle § 87 odst. 1 a 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

[3] Soud se nejprve zabýval tím, zda byl návrh podán včas.

[4] Návrh ve věcech volebních lze totiž podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Nejvyšší správní soud vychází ve své judikatuře z toho, že lhůta pro podání návrhu ve věcech volebních je lhůtou hmotněprávní (srov. např. usnesení ze dne 22. 6. 2006, č. j. Vol 69/2006 - 9). Rozhodující pro včasnost návrhu je tedy okamžik jeho doručení soudu, nikoli například okamžik podání k poštovní přepravě. Ustanovení § 37 odst. 2 s. ř. s. se tedy ve věcech volebních neaplikuje, protože soudní řád správní má pro tuto skupinu věcí zvláštní úpravu v § 93 odst. 2. Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin (§ 97a odst. 3 volebního zákona), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 téhož zákona).

[5] Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 volebního zákona ve Sbírce zákonů pod č. 352/2017 Sb. dne 24. 10. 2017. Lhůta k podání návrhu počala běžet následující den, tj. 25. 10. 2017, a uplynula v pátek 3. 11. 2017 v 16:00 hodin. Navrhovatelovo podání bylo soudu doručeno poštou dne 6. 11. 2017, tedy po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty.

[6] Z uvedených důvodů soud podaný návrh odmítl jako opožděný [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

[7] Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru