Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 6/2017 - 24Usnesení NSS ze dne 07.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
Pl. ÚS 3/2018

přidejte vlastní popisek

Vol 6/2017 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: M. Š., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci „návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby zvolených kandidátů do Poslanecké sněmovny“ a ve věci „návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny“,

takto:

I. Návrhy se odmítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 25. října 2017 včas doručil Nejvyššímu správnímu soudu současně dva návrhy s obsahově stejnými důvody, přičemž jedním z nich, vedeným původně pod sp. zn. Vol 5/2017, se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 (dále jen „volby do Poslanecké sněmovny“), druhým z nich, vedeným původně pod sp. zn. Vol 6/2017, se domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidátů zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny, s odkazem na přílohy 1-25, které obsahovaly kopie hlasovacích lístků v Jihočeském kraji jako kraji volebním. Za důvod obou návrhů označil ve stručnosti skutečnost, že se voleb dle § 31 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), mohly zúčastnit pouze registrované politické strany a hnutí, nikoli však nezávislí kandidáti, v čemž spatřoval porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

[2] Předseda senátu usnesením č. j. Vol 6/2017 - 12 ze dne 26. října 2017 spojil obě věci ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že řízení bude nadále vedeno pod sp. zn. Vol 6/2017, a s odkazem na znění § 87 odst. 1 volebního zákona vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhů ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhů, nebudou-li jejich vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl zejména konkrétně označit zvoleného kandidáta nebo zvolené kandidáty, kteří byli voleni ve volebním okrsku, v němž byl navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů, a jejichž volbu napadá, a tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž vyplývá porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek hlasování či volby napadených kandidátů, a konečně měl formulovat petit, resp. výrok rozhodnutí soudu, jehož se domáhá.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad bylo navrhovateli doručeno 30. října 2017, třídenní lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně 2. listopadu 2017, aniž by navrhovatel vady odstranil; za odstranění vad nelze považovat jeho podání doručené 2. listopadu 2017, v němž toliko zopakoval, že navrhuje neplatnost voleb a že návrh směřuje proti všem kandidátům a politickým subjektům dle přílohy k původním návrhům. Krom toho, navzdory poučení navrhovatel setrval na tom, že se domáhá neplatnosti celých voleb, takový návrh je však nepřípustný (viz např. usnesení č. j. Vol 120/2013 - 42 ze dne 14. listopadu 2013). Vzhledem k tomu, že vady návrhů nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrhy podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[4] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. listopadu 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru