Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 51/2017 - 35Usnesení NSS ze dne 14.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Prejudikatura

Vol 5/2006 - 46

Vol 120/2013 - 42


přidejte vlastní popisek

Vol 51/2017 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška a soudců a soudkyně Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: J. A., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/4, Praha 4, ve věci „návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] V návrhu doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 11. 2017 navrhovatel požadoval vyslovení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. Navrhovatel namítl porušení čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, protože ve volbách nemohli kandidovat nezávislí kandidáti nebo sdružení občanů; diskriminaci malých stran a hnutí z důvodu procentních hranic pro zisk mandátu, příspěvku na úhradu volebních nákladů a z důvodu nedodržení zásad poměrného volebního systému. Dále poukazuje na nevhodnost státního financování politických stran, nedostatečný prostor pro menší strany ve veřejnoprávních i soukromých médiích, prodávání volitelných míst na kandidátních listinách, uplácení voličů v Ústí nad Labem, krádež voličských průkazů, zatčení PhDr. Miroslava Sládka, pousnutí hlasování v Opavě, údajnou distribuci volebních lístků některým voličům pouze za hnutí ANO porušení volebního zákona, chybějící volební lístky SPO v Chebu, chyby v distribuci volebních lístků v Praze, zbavení volebního práva pacientů v Praze, výpadek serveru www.volby.cz, na rozdíly výsledků ve volebních krajích, nezapočtení hlasů pro Řád národa a automatické přidělování přednostních hlasů 4 prvním kandidátům. Navrhovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozhodl o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017.

[2] Státní volební komise ve vyjádření poukázala zejména na to, že se musí řídit platnými právními předpisy a nepřísluší jí posuzovat jejich ústavnost. Dále se vyjádřila k některým věcným výtkám navrhovatele.

II.

[3] Nejvyšší správní soud musí návrh z procesních důvodů odmítnout. Podle platné právní úpravy může občan navrhnout vyslovení neplatnosti volby jen těch kandidátů, kteří byli ve volbách do Poslanecké sněmovny zvoleni ve volebním kraji, kde je občan zapsaný do stálého seznamu (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Nejvyšší správní soud se ve své judikatuře touto právní úpravou setrvale řídí a návrhy na vyslovení neplatnosti volby kandidáta v jiném volebním kraji, než ve kterém je navrhovatel zapsán do stálého seznamu voličů v některém z volebních okrsků, odmítá pro chybějící aktivní legitimaci navrhovatele (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2006, č. j. Vol 5/2006-46, č. 944/2006 Sb. NSS).

[4] Podat návrh na neplatnost volby všech kandidátů ve volbách do Poslanecké sněmovny (fakticky návrh na neplatnost celých voleb do Poslanecké sněmovny) může pouze politická strana, hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve všech volebních krajích, jestliže podá návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů v každém volebním kraji. Stěžovatel však podal volební stížnost jako občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen (§ 87 odst. 1 volebního zákona), a platí tak pro něj výše uvedené omezení. I z obsahu návrhu je zřejmé, že směřuje k neplatnosti celých voleb, neboť poukazuje na porušení zákona, ke kterým mělo dojít mimo Plzeňský kraj, kde je navrhovatel zapsán ve stálém seznamu.

[5] Nejvyšší správní soud proto návrh na vyslovení neplatnosti celých voleb do Poslanecké sněmovny musel odmítnout, neboť navrhovatel se zde domáhá něčeho, co zákonná úprava vůbec neumožňuje, a jde tedy v širším slova smyslu o návrh nepřípustný [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]; k tomu viz např. usnesení ze dne 14. 11. 2013, č. j. Vol 120/2013-42.

III.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.)

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru