Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 5/2018 - 4Usnesení NSS ze dne 01.02.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 5/2018 - 4

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka, Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: J. H., proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany Praha 1, 3) Ivana Zemanová, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany Praha 1, ve věci návrhu na neplatnost části volby prezidenta republiky,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 27. 1. 2018 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh na vyslovení neplatnosti části volby prezidenta republiky bez bližšího odůvodnění. Bylo v něm pouze konstatováno, že věcné odůvodnění návrhu navrhovatel doplní v samostatném podání. To se doposud nestalo, nicméně z dále uvedených důvodů není třeba na takové doplnění vyčkávat nebo vyzývat navrhovatele k odstranění vad. Nejvyšší správní soud totiž v prvé řadě zkoumal, zda jsou splněny procesní podmínky k tomu, aby se mohl zabývat posouzením důvodnosti návrhu, mezi jinými podmínkou včasnosti návrhu.

[2] Podle § 66 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, se podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta může domáhat ochrany u soudu podle soudního řádu správního každý občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan. Návrh je třeba podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

[3] Dnem určujícím počátek lhůty pro podání návrhu ve věci soudního přezkumu volby prezidenta republiky je tedy den, kdy došlo k vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky Státní volební komisí ve smyslu zákona o volbě prezidenta republiky. Ten rozlišuje na straně jedné celkový výsledek volby prezidenta [srov. § 55 písm. a) ve spojení s § 57] a na straně druhé výsledek volby prezidenta republiky po prvním kole volby prezidenta [srov. § 55 písm. b)]. Celkový výsledek volby prezidenta republiky je takový výsledek, jímž došlo ke zvolení prezidenta republiky, tzn. buď jde o výsledek volby po prvním kole, pokud již v něm byl prezident zvolen, nebo výsledek volby ve druhém kole, v němž byl prezident zvolen. Výsledek volby prezidenta republiky po prvním kole volby prezidenta je pak výsledek prvního kola volby, v němž ještě nedošlo ke zvolení prezidenta republiky. Zatímco celkový výsledek volby prezidenta republiky je dle § 55 písm. a) zákona o volbě prezidenta republiky oficiálně vyhlašován Státní volební komisí ve Sbírce zákonů, výsledek volby prezidenta republiky po prvním kole volby ve Sbírce zákonů zveřejňován není; k jeho zveřejnění dojde dle § 55 písm. b) cit. zákona uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta (toliko) na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby.

[4] V prvním kole letošní prezidentské volby ve dnech 12. až 13. 1. 2018 prezident republiky zvolen nebyl, žádný celkový výsledek volby prezidenta republiky proto Státní volební komise ve Sbírce zákonů nevyhlásila; pouze na internetových stránkách Ministerstva vnitra v souladu se zákonem uveřejnila svůj zápis o výsledku volby prezidenta v první kole volby. Prezident republiky byl zvolen až ve druhém kole konaném ve dnech 26. až 27. 1. 2018. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky, podle něhož byl prezidentem republiky zvolen kandidát Ing. Miloš Zeman, pak bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 30. 1. 2018.

[5] Z ustanovení § 90 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 66 zákona o volbě prezidenta republiky tedy plyne, že zákon (ve smyslu čl. 58 Ústavy České republiky) zavedl soudní přezkum celé (rozuměj ukončené) volby prezidenta republiky, nikoli již výsledku prvního kola volby, v němž prezident republiky ještě zvolen nebyl. Lhůta k podání návrhu se také podle výslovného znění zákona odvíjí od vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí ve Sbírce zákonů.

[6] Je tedy zřejmé, že navrhovatel podal návrh předčasně a jakožto návrh předčasný jej Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

[7] Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2018

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru