Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 4/2014 - 25Usnesení NSS ze dne 19.06.2014

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Prejudikatura

Vol 6/2004 - 12


přidejte vlastní popisek

Vol 4/2014 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: M. F., proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) JUDr. Pavel Telička, bytem Na Močidlech 273, Praha - západ, o návrhu na neplatnost volby kandidáta,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel podal dne 28. 5. 2014 návrh na neplatnost volby kandidáta JUDr. Pavla Teličku ve volbách do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 23. a 24. 5. 2014. Podstatou této volební stížnosti je tvrzení, že hlasovací lístky ve volebním okrsku č. 1 v obci Lysovice nebyly sečteny správně. Tuto domněnku zakládá navrhovatel na tom, že jeho hlas pro kandidátku Strany svobodných občanů řádně odevzdal v úřední obálce; volební komise však tento hlas údajně přičetla jinému kandidátovi, a to protože Strana svobodných občanů v dané obci nezískala žádný hlas. Kandidátem, v jehož prospěch prý byl navrhovatelův hlas započítán, je JUDr. Pavel Telička, kandidát za hnutí ANO 2011.

[2] Soud zaslal návrh k vyjádření odpůrcům.

[3] Státní volební komise, se k tomuto návrhu ve stanovené lhůtě vyjádřila. Upozorňuje, že zákonnost volby kandidáta může přezkoumat pouze soud, a to tak, že otevře zapečetěnou volební dokumentaci a hlasy přepočítá. V dalším odkazuje na judikaturou založený třístupňový test pro přezkum volebních stížností.

[4] JUDr. Pavel Telička se k návrhu nevyjádřil.

[5] Soud se předně zabýval otázkou splnění procesních náležitostí podaného návrhu a v tomto směru zjistil, že návrh byl podán včas (§ 57 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu) a že navrhovatel je zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, takže má k podání tohoto návrhu aktivní legitimaci (§ 57 odst. 1 cit. zákona). Návrh je také v souladu s požadavky § 90 odst. 5 s. ř. s.

[6] Soud poté ve výsledcích voleb do Evropského parlamentu zveřejněných na internetové stránce www.volby.cz ověřil, zda Strana svobodných občanů žádný hlas ve volebním okrsku č. 1 v Lysovicích neobdržela. Jelikož v těchto výsledcích skutečně žádný hlas pro tuto stranu nebyl uveden, soud si pro účely posouzení důvodnosti návrhu vyžádal od Obecního úřadu Lysovice veškerou volební dokumentaci vztahující se k volbám do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2014 ve volebním okrsku č. 1 v obci Lysovice.

[7] Soud podotýká, že k přezkoumání volební dokumentace přistoupil přesto, že tvrzení navrhovatele o pravděpodobném nezapočítání jeho hlasu ve prospěch Strany svobodných občanů prakticky předem vylučovalo, že by mohlo jít o pochybení natolik zásadní, resp. závažné intenzity, která by výrazně zpochybňovala volební výsledek, tedy volbu odpůrce 2) poslancem Evropského parlamentu za hnutí ANO 2011. Volební soudnictví mimo jiné plní roli generální prevence pochybení při sčítání hlasů, resp. působí výchovně na volební orgány. Obdobně soud postupoval i v minulosti (srov. např. usnesení ze dne 19. 6. 2006, č. j. Vol 8/2006 - 17).

[8] Z předložené volební dokumentace soud zjistil, že ve volbách bylo v obci Lysovice odevzdáno 44 platných hlasů; takový údaj byl zveřejněn i na výše uvedené internetové stránce. Platné lístky obsahovaly dva hlasy pro Koalici „Strana práce a Nespokojení občané!“, tři hlasy pro KDU-ČSL, jedenáct hlasů pro KSČM, devět hlasů pro ČSSD, tři hlasy pro ANO 2011, tři hlasy pro ODS, po dvou hlasech pro Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Stranu zelených, jeden hlas pro Koalici DSSS a SPE, dva hlasy pro Republiku. Těchto celkem 38 hlasů odpovídá vyhlášeným volebním výsledkům v obci Lysovice. Zbývajících šest hlasů mělo dle oficiálních výsledků připadnout Komunistické straně Československa. Soud nicméně mezi platnými lístky zjistil šest hlasů pro Stranu svobodných občanů (volební číslo 24), naopak neobjevil žádné hlasy ve prospěch Komunistické strany Československa (volební číslo 26). Je tedy evidentní, že volební komise přiřkla šest platných hlasů Komunistické straně Československa namísto Straně svobodných občanů.

[9] Z volební dokumentace rovněž vyplývá, že navrhovatel v těchto volbách do Evropského parlamentu skutečně hlasoval. Jeho jméno bylo vedle jmen dalších voličů, jež svůj hlas ve volbách odevzdali, v seznamu voličů označeno.

[10] Soud při vlastním přezkumu návrhu vyšel z relevantní právní úpravy. Dle § 57 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu může navrhovatel podat návrh na neplatnost volby kandidáta, má-li za to, že byla porušena ustanovení téhož zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

[11] Pro přezkum voleb používá soud třístupňový algoritmus: v prvém kroku zjišťuje, zda došlo k porušení volebního zákona, v druhém kroku analyzuje, zda toto porušení mělo vztah k celkovým výsledkům voleb v napadeném obvodu, a ve třetím závěrečném kroku posuzuje, zda je dána zásadní intenzita této zjištěné nezákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k takovému jednání nedošlo, nebyl by kandidát zřejmě vůbec zvolen (více viz usnesení ze dne 2. 7. 2007, č. j. Vol 6/2004 - 12, č. 354/2004 Sb. NSS). Tři popsané kroky tohoto algoritmu musí být splněny kumulativně.

[12] S ohledem na výše uvedené se soud nejprve zabýval otázkou protizákonnosti, tj. tvrzeným porušením zákona o volbách do Evropského parlamentu. Porušení volebního zákona volební komisí je evidentní (viz bod [8] shora), okrsková volební komise vskutku sečetla hlasy v rozporu se zákonem.

[13] Soud dále nahlížel optikou předchozích východisek (viz algoritmus uvedený v bodě [11] shora) na vztah mezi vzniklou nezákonností a výsledkem volby kandidáta JUDr. Teličky. Pochybení volební komise nemohlo zvolení kandidáta JUDr. Teličky ovlivnit. Volební strana Pokračování

Vol 4/2014 - 26

hnutí ANO 2011 získalo v předmětných volbách celkem 244.501 hlasů, tj. 16,13 % ve volbách odevzdaných platných hlasů. Na základě tohoto volebního výsledku získali právo na mandát poslance v Evropském parlamentu 4 kandidáti za hnutí ANO 2011. Pochybení volební komise v Lysovicích se výsledku ANO 2011 nijak nedotklo, snížilo však počet hlasů ve prospěch Strany svobodných občanů celkem o šest. Ta měla správně získat na celorepublikové úrovni 79.546 hlasů, nikoliv úředně vyhlášených 79.540 hlasů. Naopak Komunistická strana Československa získala 8.543 hlasů, nikoliv úředně vyhlášených 8.549.

[14] V této souvislosti je nutno uvést, že primární kontrola průběhu hlasování, posuzování hlasů i jejich sčítání přísluší okrskové volební komisi. Ta ostatně má pro takový úkol nejlepší podmínky, jelikož její jednotliví členové mají možnost bezprostředně vnímat vše, co se v jejich volebním okrsku událo, a to jak při průběhu voleb, tak i při následném sčítání hlasů. Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by v dané věci mělo dojít k jakékoliv úmyslné manipulaci při sčítání hlasů. Pochybení lze spíše přičítat ojedinělému a v celkovém kontextu voleb statisticky předvídatelnému selhání lidského faktoru. Všech pět členů okrskové volební komise a zapisovatel ve volebním okrsku č. 1 v Lysovicích podepsalo zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku, přičemž žádný z nich k jeho obsahu neměl připomínky.

[15] Záměnou součtu hlasů pro Stranu svobodných občanů a Komunistickou stranu Československa nepochybně došlo k porušení zákona, a byl tak naplněn první krok algoritmu. Jak však soud výše konstatoval, toto pochybení má kvantitativně ve vztahu k celkovým výsledkům voleb marginální charakter a nemohlo mít vliv na celkový výsledek voleb do Evropského parlamentu. Jakkoliv tedy soud v činnosti předmětné okrskové volební komise shledal závažné pochybení, toto pochybení se platnosti volby kandidáta hnutí ANO 2011 JUDr. Pavla Teličky nemohlo dotknout.

[16] Soud po provedeném přezkumu návrhu na neplatnost volby kandidáta dospěl k závěru, že není důvodný, a proto jej zamítl.

[17] O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů. Soud rozhodl o návrhu bez jednání (§ 90 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2014

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru