Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 35/2017 - 5Usnesení NSS ze dne 09.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 35/2017 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyně Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: CarTech Garage s. r. o., Vančurova 97, Klatovy, proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Nám. Hrdinů 4, Praha 4, ve věci návrhu „na přepočítání preferenčních hlasů“ ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel dne 1. listopadu 2017 doručil Nejvyššímu správnímu soudu návrh, jímž se domáhal vydání „rozhodnutí o neplatnosti preferenčních hlasů“ ve čtyřech okrscích v Plzeňském kraji, konkrétně v okrsku č. 7 v obci Sušice, okrsku č. 4 v obci Měčín, okrsku č. 2 v obci Nýrsko, okrsku č. 3062 v obci Plzeň, a to z důvodu, že sčítání preferenčních hlasů probíhalo v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod, neboť se čtyři preferenční hlasy automaticky přidělovaly prvním čtyřem kandidátům na kandidátních listinách všech politických stran a hnutí.

[2] Ačkoliv je na konci návrhu uvedeno, že jej podává „B. J., Občan ČR a jednatel společnosti“, návrh byl soudu doručen prostřednictvím datové schránky společnosti CarTech Garage s. r. o. S ohledem na tuto skutečnost je třeba za navrhovatele považovat jmenovanou společnost, nikoliv fyzickou osobu J. B.. Jak vyplývá ze stanoviska pléna Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2017, Plsn 1/2015 k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě, procesní úkon, učiněný prostřednictvím datové schránky za podmínek uvedených v § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, osobou tam označenou, „má stejné účinky jako procesní úkon učiněný písemně a podepsaný osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka. Je-li osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka, právnická osoba, má takový procesní úkon učiněný prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako procesní úkon, který za právnickou osobu písemně učiní a podepíše osoba oprávněná jednat za právnickou osobu podle příslušného procesního předpisu.“ (bod IV stanoviska).

[3] Podle § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), se podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta může domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována. Z toho vyplývá, že navrhovatel, jenž je právnickou osobou, není oprávněn domáhat se u soudu návrhu na neplatnost volby kandidáta (kandidátů) ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

[4] Vzhledem k tomu, že návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, Nejvyšší správní soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního odmítl.

[5] Nákladový výrok se opírá o § 93 odst. 4 soudního řádu správního, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. listopadu 2017

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru