Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 29/2013 - 22Usnesení NSS ze dne 13.02.2013

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Prejudikatura

Vol 11/2004 - 31


přidejte vlastní popisek

Vol 29/2013 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Vyklického v právní věci navrhovatele: Ing. R. P., proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, CSc., bytem Brdičkova 9, Praha 13, 3) Ing. Vratislav Mynář, bytem Osvětimany 274, odpůrci 2) a 3) zast. JUDr. Janem Vondráčkem, advokátem se sídlem Zbraslavské nám. 458, Praha 5 – Zbraslav, v řízení o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel doručil soudu dne 5. 2. 2013 návrh na neplatnost volby prezidenta republiky. V prvé řadě se domáhá toho, aby soud předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky č. 294/2012 Sb. Předepsané vzory dokumentů kandidátních listin zveřejněné na webových stránkách Ministerstva vnitra se liší od těch, které jsou přílohou vyhlášky č. 294/2012 Sb. Dle navrhovatele není jasné, jaká je váha těchto předepsaných vzorů. Vzor petiční listiny obsahuje pouze dva záznamy, což znamená, že na potřebný počet záznamů je potřeba minimálně 25.000 listů papíru, což je nesmyslné a nákladné.

[2] Navrhovatel dále namítá, že dle § 28 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. je předepsáno, aby hlasovací lístky měly jednotnou barvu, což nebylo dodrženo. Jednotná barva nebyla dodržena mezi jednotlivými koly, ale také při druhém kole volby, neboť ve zvláštních volebních okrscích mají být dle zákona použity lístky z prvního kola s přetiskem, že jde o druhé kolo volby. Volební lístky vykazují odchylky oproti předepsanému vzoru. Hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, je dle § 50 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb. neplatný. Otázkou pro soud dle navrhovatele je, zda tiskopis a jeho náležitosti předepisuje zákon či vyhláška, nebo Ministerstvo vnitra dle svého uvážení. Z těchto důvodů navrhovatel požaduje, aby soud zrušil první i druhé kolo prezidentských voleb.

[3] V neposlední řadě navrhovatel požaduje zrušení volby jako takové a návrat k registraci kandidátních listin, neboť Tomio Okamurovi nebyl umožněn přístup k petičním archům. Tím Ministerstvo vnitra omezilo jeho možnost účinně se bránit proti zamítnutí registrace ústavní stížností. Pokud Ministerstvo vnitra předá Českému statistickému úřadu k archivaci petiční archy kandidátů, které jsou odlišné od vzoru obsaženého ve vyhlášce č. 294/2012 Sb., tak tím poruší § 25 písm. b) zákona č. 329/2012 Sb. Proto je třeba vrátit celý proces do bodu, od kterého nebudou porušovány zákony a vyhlášky, tedy do bodu registrace kandidátů.

[4] Odpůrce ad 1) ve svém vyjádření ze dne 8. 2. 2013 soudu sdělil, že ve vyhlášce č. 294/2012 Sb. je uveden vzor petice, nejde o tiskopis. Jeho náležitosti jsou uvedeny vzorově, příkladmo, vždy však v souladu s náležitostmi stanovenými zákonem č. 275/2012 Sb. Totéž platí i pro vzor hlasovacího lístku. Zvláštní úpravu pro tisk hlasovacích lístků pro druhé kolo volby obsahuje § 56 odst. 2 zákona o volbě prezidenta. K další části návrhu uvádí, že navrhovatel směšuje archivaci volební dokumentace upravenou v § 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb. a postup Ministerstva vnitra při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu pro účely vytvoření registru kandidátů (§ 2 vyhlášky). Českému statistickému úřadu se předává pouze kopie kandidátní listiny a prohlášení kandidáta. Originály těchto dokumentů zůstávají na Ministerstvu vnitra, stejně jako petice na podporu kandidatury, které ministerstvo nepředává Českému statistickému úřadu ani v kopii. Odpůrce ad 1) nepovažuje návrh za důvodný a navrhuje, aby ho soud zamítl.

[5] Ostatní odpůrci se k návrhu nevyjádřili.

[6] Návrh je nedůvodný.

[7] Dle § 66 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, může každý občan zapsaný do stálého nebo zvláštního seznamu voličů podat k soudu návrh na neplatnost volby prezidenta. Návrh na neplatnost volby prezidenta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby prezidenta (odst. 2 cit. ustanovení). Soud návrhu na neplatnost volby vyhoví pouze tehdy, jestliže dospěje k závěru, že byl porušen volební zákon, a to takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby (srov. k tomu přiměřeně usnesení NSS ze dne 2. 7. 2004, čj. Vol 6/2004 - 12, č. 354/2004 Sb. NSS). Rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát [nález sp. zn. Pl. ÚS 73/04 ze dne 26. 1. 2005 (N 17/36 SbNU 185; 140/2005 Sb.), kauza senátora Nádvorníka].

[8] Pokud jde o námitky směřované k problematice registrace kandidátních listin pro volby prezidenta republiky a otázky související (viz bod [3] shora), soud se jimi v řízení o návrhu na neplatnost volby prezidenta nemohl zabývat. Zákon totiž dává zákonem vymezené skupině oprávněných osob k dispozici zvláštní prostředek ochrany ve věcech registrace kandidátních listin (§ 65 zákona o volbě prezidenta republiky). Tímto prostředkem se lze domáhat ochrany jak v případě registrace kandidátní listiny, tak v případě neregistrace kandidátní listiny. Navrhovatel nebyl oprávněn podat takovýto opravný prostředek. Platnost volby nemůže být zpochybněna ani dalšími otázkami vztahujícími se k odmítnutí registrace kandidátní listiny pana Tomio Okamury. V řízení o neplatnosti volby nemůže být nad rámec zákona znovu otevírána otázka registrace kandidátů na funkci prezidenta republiky, ostatně ve vztahu k panu Okamurovi již finálně rozřešená usnesením NSS ze dne 13. 12. 2012, čj. Vol 11/2012-36, respektive nálezem Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 27/12 [srov. obdobně usnesení ze dne 9. 12. 2004, čj. Vol 11/2004 - 31, č. 471/2005 Sb. NSS, případně usnesení sp. zn. I. ÚS 699/02 ze dne 16. 12. 2003 (U 29/31 SbNU 375)].

[9] Právě uvedené obdobně platí též k námitkám vztahujícím se ke vzorům dokumentů kandidátních listin obsažených na webových stránkách ministerstva.

Pokračování

Vol 29/2013 - 23

[10] Navrhovatel dále poukazoval na to, že barva hlasovacích lístků se v prvním a druhém kole lišila. Soud v tomto neshledal porušení § 28 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky, dle něhož musí být hlasovací lístky vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Tímto ustanovením má být zajištěno, aby všechny hlasovací lístky, z nichž volič vybírá, byly ztvárněny naprosto shodným grafickým způsobem, tedy aby vizuálním působením hlasovacích lístků nemohl být některý z kandidátů zvýhodněn či naopak znevýhodněn oproti ostatním. Jak při prvním kole volby, tak při druhém kole volby měly hlasovací lístky všech kandidátů stejnou barvu. Tím bylo učiněno zadost požadavku § 28 odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky. To, že se lišila barva hlasovacích lístků určených pro první kolo volby a hlasovacích lístků pro druhé kolo volby (barevný odstín chamois), není porušením citovaného ustanovení. Ba naopak, barevné odlišení hlasovacích lístků pro různá kola volby usnadňuje volebním orgánům a okrskovým volebním komisím nakládání s hlasovacími lístky, neboť lze již na první pohled rozeznat, zda jde o hlasovací lístek pro první či druhé kolo volby (hlasovací lístky pro druhé kolo volby totiž obsahují v souladu s § 56 odst. 5 zákona o volbě prezidenta republiky slovní dodatek, že jsou určeny právě pro druhé kolo volby).

[11] Porušením volebního zákona není ani to, že se barevně lišily hlasovací lístky pro druhé kolo volby ve volebních místnostech na území ČR a ve volebních místnostech mimo území ČR (zvláštní volební okrsky). Ustanovení § 56 odst. 5 zákona o volbě prezidenta republiky stanoví, že ve zvláštních volebních okrscích se ve druhém kole volby používají hlasovací lístky z prvního kola opatřené otiskem razítka „2. kolo“. To je dáno zejména organizačními důvody, tedy značnou obtížností zabezpečení promptní dodávky nové sady hlasovacích lístků pro druhé kolo volby do vzdálených zvláštních volebních okrsků. Podstatné je, že se ve všech volebních okrscích (i těch zvláštních) vydávala občanům sada hlasovacích lístků, která byla stejnobarevná.

[12] Pokud jde o údaje uvedené na hlasovacích lístcích, odpovídají vzoru uvedenému v příloze č. 2 k vyhlášce č. 294/2012 Sb. a také § 28 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky. Vzor hlasovacího lístku stanovený vyhláškou Ministerstva vnitra graficky ztvárňuje, jakým způsobem by měly být na lístku umístěny zákonem stanovené údaje. Není rozhodující, zda jsou údaje o kandidátovi graficky uspořádány na hlasovacím lístku přesně dle vzoru obsaženého ve vyhlášce a zda je na něm doslovně předtištěn vyhláškou stanovený text, nýbrž zda hlasovací lístek obsahuje všechny údaje stanovené v § 28 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky. Navrhovatelem předložená kopie hlasovacího lístku obsahuje všechny zákonem předepsané údaje, což je pro posouzení námitky klíčové. Lze dodat, že byť navrhovatel zdokumentoval ve svém návrhu některé drobné odlišnosti používaných hlasovacích lístků od vyhláškou stanoveného vzoru, jedná se pouze o drobné grafické a kontextové úpravy údajů, které nemají ani sebemenší vliv na pravdivost, srozumitelnost a úplnost povinně uváděných údajů. Především však tyto drobné odchylky nikterak neporušují zákon o volbě prezidenta republiky, tedy jeho § 28 odst. 4.

[13] Jen pro ilustraci je možné uvést, že informační hodnota spojení „Kandidát: XY, jméno, příjmení, případně jeho akademický nebo jiný titul“ je stejná jako v případě spojení „XY, jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický nebo jiný titul“ (podtržení doplněno). Stejně tak není na závadu, pokud v případě kandidáta, který je členem politické strany, je vzorem předepsaný text „název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti“ upraven pouze na text „název politické strany, jejíž je kandidát členem“, neboť tím pouze dochází ke konkretizaci předepsaného textu na konkrétní poměry kandidáta. Obě varianty rovnocennou měrou splňují požadavky § 28 odst. 4 zákona o volbě prezidenta republiky, aby na hlasovacím lístku bylo u kandidáta uvedeno jeho jméno, příjmení, pohlaví, věk ke druhému dni volby prezidenta, zaměstnání nebo povolání, popřípadě akademický nebo jiný titul, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a jeho příslušnost k politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti.

[14] Soud tedy shrnuje, že žádná z navrhovatelem vytýkaných vad volebního procesu nepředstavuje porušení volebního zákona, natož pak takové, které by mělo vztah k volbě konkrétního kandidáta prezidentem. Soud tedy návrh zamítl jako nedůvodný.

[15] O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 93 odst. 4 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru