Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 2/2014 - 12Usnesení NSS ze dne 19.06.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 2/2014 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: Š. J., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 4/1634, Praha 4, ve věci „stížnosti na volby do Evropského parlamentu“,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel zaslal dne 24. 5. 2014 Nejvyššímu správnímu soudu podání prostřednictvím elektronické datové sítě (e-mailem) bez zaručeného elektronického podpisu, které označil jako „Stížnost na volby do Evropského parlamentu“. K takovému podání, nebylo-li ve lhůtě tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo předložením originálu, soud nepřihlíží [§ 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Navrhovatel elektronické podání v zákonem stanovené lhůtě nedoplnil.

Dne 28. 5. 2014 navrhovatel soudu zaslal písemné podání označené jako „Stížnost na volby do Evropského parlamentu“. Toto podání soud považoval za návrh nový. Uvedený návrh nicméně trpěl nedostatky, které bránily jeho věcnému projednání. Navrhovatel v něm totiž pouze uvedl, že partnerka ministra financí Andreje Babiše, paní M. B., porušila volební zákon, a to tím, že hlasovala dvakrát a podruhé byla za plentou spolu se svým manželem. Zároveň tvrdil, že se porušení zákona dopustila i volební komise, když jí toto jednání umožnila. Žádal tedy o anulování voleb v příslušném okrsku a uložení sankce předsedovi volební komise v daném volebním okrsku.

V řízení podle § 57 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, platí, že za zákonem stanovených podmínek lze napadnout pouze neplatnost volby konkrétního kandidáta (případně více konkrétních kandidátů), má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Navrhovatel nepodal návrh na neplatnost volby kandidáta ani netvrdil, že by namítané chování ovlivnilo výsledek volby kandidáta. Za dané situace tak předmětný návrh není jako volební stížnost věcně projednatelný a v řízení není možno pro tyto nedostatky pokračovat. Z těchto důvodů jej Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož v tomto řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2014

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru