Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 17/2016 - 56Usnesení NSS ze dne 15.11.2016

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
Severočeši.cz
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování
Prejudikatura
Vol 11/2004 - 31

přidejte vlastní popisek

Vol 17/2016 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Pavla Molka, Miloslava Výborného a soudkyň Michaely Bejčkové a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: Lukáš Blažej, bytem SNP 39, Ústí nad Labem, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, 2) Politické hnutí Severočeši.cz, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, Most, a 3) Jaroslav Doubrava, bytem Varvažov 178, Telnice-Varvažov, zastoupen advokátem JUDr. Tomášem Kindlem, se sídlem Blatenská 3218/83, Chomutov, o návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta ve volbách do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (první kolo) a 14. a 15. října 2016 (druhé kolo) zvoleného ve volebním obvodu č. 31 – Ústí nad Labem, případně na vyslovení neplatnosti uvedených voleb,

takto:

I. Návrh s e z amítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel se domáhá vyslovení neplatnosti volby kandidáta Jaroslava Doubravy do Senátu Parlamentu České republiky ve volbách konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (první kolo) a 14. a 15. října 2016 (druhé kolo) zvoleného ve volebním obvodu č. 31 – Ústí nad Labem, alternativně navrhuje vyslovení neplatnosti těchto voleb. Namítá, že Jaroslav Doubrava byl jako kandidát přihlášen zmocněncem politického hnutí Severočeši.cz, který nebyl k takovému jednání oprávněn. Po oznámení této skutečnosti volebnímu orgánu měla být kandidatura Jaroslava Doubravy prohlášena za neplatnou. Pochybení volebního orgánu zásadním způsobem ovlivnilo průběh voleb, neboť vedlo ke zvolení kandidáta, který nebyl oprávněn kandidovat jménem nominujícího hnutí.

[2] Odpůrkyně ad 1) ve vyjádření k návrhu zdůraznila, že případné vady při registraci kandidáta lze namítat pouze v řízení o ochraně ve věcech registrace podle § 89 s. ř. s. a § 89 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen „volební zákon“), nikoli v řízení o neplatnosti volby kandidáta podle § 90 s. ř. s. a § 87 volebního zákona. Tyto závěry vyplývají z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 11/2004 - 31 ze dne 9. 12. 2004.

[3] Odpůrci ad 2) a 3) podali k návrhu společné vyjádření. Zdůraznili, že registrace kandidáta byla učiněna v souladu se zákonem i stanovami hnutí Severočeši.cz. Rozhodnutí soudu, v jehož důsledku bylo zpochybněno jednání osob v čele tohoto hnutí, nabylo právní moci 10. 8. 2016, tedy po ukončení registrace. Považují za zásadní, že ani po personálních změnách ve vedení nebyla kandidatura Jaroslava Doubravy ze strany hnutí zpochybněna. Ve vyjádření dále shrnuli

vývoj vztahů ve vedení hnutí Severočeši.cz. Ing. Schwarz a jeho spolupracovníci byli podle jejich názoru oprávněni jmenovat volebního zmocněnce i kandidáta. Ze všech uvedených důvodů navrhli zamítnutí návrhu.

[4] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou v posuzované věci splněny podmínky řízení, a shledal, že návrh obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti (§ 37 odst. 3 a § 93 odst. 2 s. ř. s.) a byl podán osobou oprávněnou (§ 90 odst. 1 s. ř. s. a § 87 odst. 2 volebního zákona) ve lhůtě deseti dnů po vyhlášení celkového výsledku voleb (§ 87 volebního zákona) u věcně a místně příslušného soudu (§ 88 volebního zákona a § 90 s. ř. s.).

[5] K zastoupení odpůrce ad 2) Nejvyšší správní soud konstatuje, že plná moc k zastupování hnutí Severočeši.cz advokátem JUDr. Tomášem Kindlem byla udělena Ing. Bronislavem Schwarzem. Volební senát Nejvyššího správního soudu posuzoval v důsledku vzniklých pochybností oprávnění Ing. Schwarze jednat za hnutí Severočeši.cz ve věci sp. zn. Vol 4/2016 a dospěl k závěru, že Ing. Schwarz toto oprávnění jednoznačně neprokázal. Jedná se o stejné subjekty a stejné časové období, proto Nejvyšší správní soud v projednávané věci odkazuje na závěry vyslovené v usnesení ze dne 10. 11. 2016, č. j. Vol 4/2016 - 178, zejména pod body 21 – 34. V souladu s nimi k udělení plné moci Ing. Schwarzem za hnutí Severočeši.cz nepřihlížel.

[6] Po ověření podmínek k projednání a rozhodnutí věci Nejvyšší správní soud přistoupil k věcnému posouzení návrhu.

[7] Navrhovatel se domáhá vyslovení neplatnosti volby kandidáta, neboť má pochybnosti o správnosti a zákonnosti jeho registrace. Jeho výhrady se tedy týkají pouze fáze registrace kandidátů. Nejvyšší správní soud již v minulosti jednoznačně vyjádřil názor, že „v rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování podle § 90 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nelze brojit proti vadám v registraci přihlášky. K napadání registrace kandidáta slouží samostatné řízení týkající se ochrany ve věcech registrace, upravené v § 89 s. ř. s. a v § 86 volebního zákona“ (viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 11/2004 - 31 ze dne 9. 12. 2004). Volební senát Nejvyššího správního soudu konstatuje, že nemá žádný důvod se od tohoto jednoznačně formulovaného závěru odchýlit. Vůči odpůrci ad 2) ostatně rozhodl o shodně formulované námitce i ve věci sp. zn. Vol 4/2016 ze dne 10. 11. 2016.

[8] V projednávané věci tedy Nejvyšší správní soud uzavírá, že odpůrce ad 2) nominoval Jaroslava Doubravu jako svého kandidáta, fáze registrace byla uzavřena, aniž by bylo zahájeno řízení o ochraně ve věci registrace kandidátů a kandidátních listin (§ 89 s. ř. s.). Po jejím uzavření nelze registraci kandidáta již v následujících fázích volebního procesu úspěšně zpochybnit.

[9] Nejvyšší správní soud proto návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidáta do Senátu ve volebním obvodu Ústí nad Labem ve dnech 7. a 8. října 2016, včetně alternativního návrhu na vyslovení neplatnosti voleb, zamítl. O návrhu rozhodl dle § 90 odst. 3 s. ř. s. bez jednání.

[10] V souladu s § 93 odst. 4 s. ř. s. soud rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2016

Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru