Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 154/2013 - 5Usnesení NSS ze dne 20.11.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 154/2013 - 5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Jana Passera, JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: Ing. P. J., proti odpůrci: Státní volební komise, se sídlem Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o návrhu na porušení volebního zákona,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V písemném návrhu doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 11. 2013 navrhovatel tvrdí, že při volbách do Poslanecké sněmovny došlo ve volební místnosti č. 11 ZŠ Nádražní v České Třebové k porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen „volební zákon“).

Podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za podmínek stanovených zvláštními zákony, se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je volební zákon. Podle ustanovení § 87 odst. 1 a 5 tohoto zákona se lze domáhat ochrany u soudu podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Návrh ve věcech volebních lze podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (§ 87 odst. 1 volebního zákona). Lhůta určená podle dnů je přitom zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin (§ 97a odst. 3 volebního zákona), přičemž lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání (§ 97a odst. 4 téhož zákona). Protože konec lhůty pro podávání volebních stížností je stanoven podle hodin, nevztahuje se na tento typ řízení ani pravidlo, podle něhož připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (viz § 40 odst. 3 s. ř. s.).

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásila Státní volební komise v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 téhož zákona rozesláním částky 133 Sbírky zákonů dne 30. 10. 2013 (č. 343 Sb.); lhůta k podání návrhu tak počala běžet následující den - 31. 10. 2013. Navrhovatelovo podání však bylo zdejšímu soudu doručeno dne 20. 11. 2013, tedy až po uplynutí zákonem stanovené desetidenní lhůty, neboť tato uplynula v sobotu 9. 11. 2013 v 16 hodin.

Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani to, že návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidátů byl podán dne 30. 10. 2013 Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí (tedy v rámci citované zákonné lhůty), který jej následně postoupil Nejvyššímu správnímu soudu až po uplynutí této lhůty. Podle ustanovení § 92 s. ř. s. totiž platí, že „návrh je nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu.“ To znamená, že Okresní soud v Ústní nad Orlicí měl předmětný návrh odmítnout pro nepřípustnost, nicméně pokud tak neučinil, nemohlo tím dojít k prodloužení zákonné lhůty k podání volební stížnosti. Jinak řečeno, s ohledem na citovaná zákonná ustanovení Nejvyšší správní soud nemůže návrh podaný k nepříslušnému soudu a předložený volebnímu soudu až po uplynutí zákonné lhůty považovat za včasný a zmeškání této lhůty nemůže ani prominout.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru