Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vol 15/2017 - 17Usnesení NSS ze dne 07.11.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Státní volební komise
VěcVolby - neplatnost voleb a hlasování

přidejte vlastní popisek

Vol 15/2017 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Petra Mikeše, JUDr. Pavla Molka, JUDr. Miloslava Výborného a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: V. Š., zast. JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem Štefánikova 48, Praha 5, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) Ing. Jaroslav Faltýnek, o návrhu na neplatnost volby kandidáta zvoleného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Návrhem ze dne 29. 10. 2017 se navrhovatel domáhal toho, aby Nejvyšší správní soud vyslovil neplatnost volby kandidáta Ing. Jaroslava Faltýnka ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017.

[2] Navrhovatel zmínil, že dle § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je možné, aby se za podmínek stanovených zvláštními zákony občan návrhem domáhal rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Zvláštním zákonem, na který je v § 90 odst. 1 s. ř. s. odkazováno, je zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“). Dle § 87 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu se podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen. Poznámka pod čarou vztahující se k sousloví „zvláštní právní předpis“ směřuje k § 200n zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), který však již byl zrušen.

[3] S ohledem na zrušení § 200n o. s. ř. a s ohledem na znění § 90 odst. 1 a 2 s. ř. s. je navrhovatel přesvědčen, že je aktivně procesně legitimovaný k podání návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta Ing. Jaroslava Faltýnka již na základě skutečnosti, že navrhovatel je občan zapsaný do stálého volebního seznamu v rámci České republiky.

[4] Věcně svůj návrh na neplatnost volby kandidáta navrhovatel odůvodnil tím, že Ing. Jaroslav Faltýnek čelí trestnímu stíhání. Má za to, že svou kandidaturou se Ing. Faltýnek hodlal vyhnout trestnímu stíhání.

[5] Nejvyšší správní soud konstatuje, že dle § 90 odst. 1 s. ř. s. platí: „Za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.“ Mezi zvláštní zákony, na které § 90 odst. 1 s. ř. s. odkazuje, patří i zákon o volbách do Parlamentu, který vymezuje, jaké typy návrhů je možno u voleb do Poslanecké sněmovny podat a kdo je aktivně procesně legitimován k jejich podání.

[6] Určující pro posouzení nynější věci je § 87 odst. 1 o volbách do Parlamentu, dle něhož platí: „Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního 14) právního předpisukaždý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen […].“ Poznámka pod čarou 14) směřuje k § 200n o. s. ř.

[7] Nejvyšší správní soud konstatuje, že navrhovatel nebyl pro volby do Poslanecké sněmovny zapsán do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl Ing. Faltýnek volen, a navrhovateli nebyl vydán voličský průkaz. Navrhovatel byl zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého bydliště, tj. v X, jak k výzvě soudu potvrdil jak sám navrhovatel, tak úřad X, který tento seznam vede. Ing. Faltýnek kandidoval v Kraji Vysočina, ale navrhovatel byl oprávněn volit v Praze.

[8] Je tedy zřejmé, že navrhovatel není oprávněn dle § 87 odst. 1 o volbách do Parlamentu podat návrh na neplatnost volby Ing. Faltýnka, jelikož nebyl zapsán do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku, kde by mohl Ing. Faltýnka volit.

[9] Navrhovatel se snažil dovozovat neaplikovatelnost § 87 odst. 1 o volbách do Parlamentu na jeho věc na základě argumentace, že v daném ustanovení je u sousloví „podle zvláštního předpisu“ prostřednictvím poznámky pod čarou 14) odkaz na dnes již zrušený § 200n o. s. ř. Jde o argumentaci lichou.

[10] Jak k poznámkám pod čarou konstatoval Ústavní soud v nálezu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98, publikovaném jako N 173/16 SbNU 259, dostupném z http://nalus.usoud.cz: „Poznámky pod čarou či vysvětlivky nejsou normativní, přesněji závaznou součástí pravidla chování (např. nálezy ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, sv. 1, č. 25, sv. 4, č. 83, sv. 6, č. 105-109). Proto stejně jako jiné části právního předpisu, jejichž posláním je zlepšit přehlednost předpisu a orientaci v právním řádu (nadpis právního předpisu, označení částí, hlav, dílů, oddílů, paragrafů), jsou i poznámky pod čarou pouhou legislativní pomůckou, která nemůže být závazným pravidlem pro výklad právního předpisu a stanovení pravidel chování.“

[11] Od 1. 1. 2003 je soudní řád správní zvláštním právním předpisem, o němž hovoří § 87 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu. Skutečnost, že společně s účinností soudního řádu správního nebyla změněna poznámka pod čarou 14) v § 87 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu, na tom nic nemění. Poznámky pod čarou totiž nemají normativní dopad.

[12] Nejvyšší správní soud shledal, že navrhovatel není oprávněn podat návrh, který podal. Dle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. proto podaný návrh odmítl. V souladu s § 93 odst. 4 s. ř. s. soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Langášek v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru