Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 3/2008 - 38Usnesení NSS ze dne 03.07.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízenívláda
Národní sjednocení
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti

přidejte vlastní popisek

Pst 3/2008 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Žiškové v právní věci navrhovatelky: vláda se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, zast. JUDr. Václavem Henychem, vrchním ředitelem Sekce archivnictví a všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrkyni: politická strana - Národní sjednocení, se sídlem Křivenická 448, Praha 8, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto:

I. V řízení se pokračuje.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 23. 12. 2008 podala u Nejvyššího správního soudu vláda České republiky (dále též „navrhovatelka“) návrh na pozastavení činnosti politické strany Národní sjednocení (dále též „odpůrkyně“) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Tento návrh odůvodnila navrhovatelka tím, že odpůrkyně nepředložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu za rok 2007 ve smyslu § 18 odst. 5 zákona o politických stranách a neučinila tak ani dodatečně. V tomto směru odkázala na usnesení Poslanecké sněmovny č. 777 z 30. schůze konané dne 30. 4. 2008. Odpůrkyně nesplnila tuto povinnost již dříve, za roky 2005 a 2006. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2007, č. j. Pst 45/2007 - 39, jí byla pozastavena činnost, neboť nepředložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 2005 a 2006 v úplnosti stanovené zákonem. Jak vyplynulo z usnesení Poslanecké sněmovny č. 778 ze 30. schůze 30. 4. 2008, v průběhu jednoroční lhůty, v níž mohou strany a hnutí činit úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti, odpůrkyně zprávy za roky 2005 a 2006 doplnila, přičemž tyto zprávy byly Poslaneckou sněmovnou uznány jako úplné. Na základě § 14 odst. 3 zákona o politických stranách je tak třeba považovat dnem 30. 4. 2008 činnost odpůrce za řádně obnovenou. Přes skutečnost, že odpůrkyně výroční finanční zprávy za roky 2005 a 2006 dodatečně předložila, je třeba neplnění povinnosti za rok 2007 považovat za opakované.

Podle ustanovení § 94 odst. 2 s. ř. s. je návrh na rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany a hnutí nepřípustný, byl-li podán v době, o níž zvláštní zákon stanoví, že v ní nelze činnost politické strany nebo politického hnutí pozastavit nebo je rozpustit. Byl-li však návrh podán předtím, soud řízení na tuto dobu přeruší. Prezident republiky rozhodnutím ze dne 10. 2. 2009 vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil jejich konání na dny 5. a 6. 6. 2009. Nejvyšší správní soud proto v souladu se svojí prejudikaturou (viz např. usnesení ze dne 11. 4. 2004, č. j. Pst 12/2003 - 31, publ. pod č. 217/2004 Sb. NSS) řízení o návrhu na rozpuštění odpůrce usnesením ze dne 24. 2. 2009, č. j. Pst 3/2008 - 21, přerušil s tím, že v tomto řízení bude pokračovat po desátém dni od konce voleb do Evropského parlamentu.

Podáním ze dne 22. 6. 2009 vzala navrhovatelka návrh na pozastavení činnosti politické strany Národní sjednocení zpět. Zpětvzetí návrhu odůvodnila tím, že odpůrkyně dodatečně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předmětnou výroční finanční zprávu, což Poslanecká sněmovna konstatovala usnesením č. 1222 z 56. schůze dne 15. 5. 2009, a návrh není nadále aktuální.

Volby do Evropského parlamentu proběhly ve dnech 5. – 6. 6. 2009. Nejvyšší správní soud proto rozhodl nejprve o pokračování v řízení.

S ohledem na zpětvzetí návrhu pak Nejvyšší správní soud řízení zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s.].

Výrok o náhradě nákladů řízení má oporu v § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. července 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru