Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 23/2007 - 25Rozsudek NSS ze dne 19.12.2007

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníVláda České republiky
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti
Prejudikatura

Pst 2/2003 - 69


přidejte vlastní popisek

Pst 23/2007 - 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jana Passera, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem Praha 1, nábř. E. Beneše 4, zastoupeného JUDr. Václavem Henychem, vrchním ředitelem Sekce legislativy a všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politická stranaSociálně demokratická aliance nezávislých“, se sídlem Žitná 13, 120 00 Praha 2, v řízení o návrhu na rozpuštění politické strany,

takto:

I. Politická strana Sociálně demokratická aliance nezávislých se rozpouští.

II. Navrhovateli s e nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

III. Likvidátorem se určuje Mgr. Radslav Janeček, advokát se sídlem se sídlem Bubeníčkova 44, Brno.

Odůvodnění:

Dne 5.10. 2007 podala u Nejvyššího správního soudu vláda ČR (dále jen „navrhovatel“) návrh na rozpuštění politické strany Sociálně demokratická aliance mezávislých (dále jen „odpůrce“) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon o politických stranách“). Tento návrh odůvodnil navrhovatel tím, že Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 8. 2. 2006, č. j. Pst 5/2005 - 19, pozastavil činnost odpůrce, a to pro opakované nesplnění zákonné povinnosti každoročně předložit Poslanecké sněmovně PČR vždy do 1. dubna výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 1 zákona o politických stranách), a to jmenovitě za roky za roky 2002 a 2003. Jelikož odpůrce po pozastavení činnosti neučinil kroky k odstranění závadného stavu (tzn. nepředložil Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 2002 a 2003) a navíc nepředložil tyto zprávy ani za roky 2004, 2005 a 2006, je navrhovatel toho názoru, že zákonné podmínky pro rozpuštění odpůrce byly splněny.

č. j. Pst 23/2007 - 26

Odpůrce se k podanému návrhu nevyjádřil. Zásilka obsahující výzvu odpůrci k vyjádření se vrátila s tím, že adresát (doručováno na adresu Žitná 13, 120 00 Praha 2, tzn. adresu sídla strany) si zásilku nevyzvedl.

Z obsahu spisu soud konstatuje, že z usnesení Poslanecké sněmovny č. 495 ze 16. schůze konané dne 21. 5. 2003 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2002 (část II. písm. c bod 75) a usnesení Poslanecké sněmovny č. 1136 z 31.schůze konané dne 7. 5. 2004 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2003 (část III. písm. b/ bod 27) odpůrkyně nepředložila výroční finanční zprávy za rok 2002 a za rok 2003. Neučinila tak ani dodatečně, jak vyplývá z dokumentace výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí, která je uložena v sekretariátu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Poslanecké sněmovně nebyly předloženy ani výroční finanční zprávy strany za rok 2004, 2005 a 2006, jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1699 ze 44. schůze 12. května 2005 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2004, z usnesení Poslanecké sněmovny č. 2447 z 55. schůze 26. dubna 2006 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005 a z usnesení Poslanecké sněmovny č. 295 ze 14. schůze 27. dubna 2007 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006. Z tohoto důvodu Poslanecká sněmovna požádala vládu o rozpuštění politické strany, a vláda navrhla, aby Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí, že se Sociálně demokratická aliance nezávislých rozpouští.

K výzvě Nejvyššího správního soudu Poslanecká sněmovna přípisem Ing. M. H., tajemnice kontrolního výboru ze dne 6.11.2007, č. j. KV/2.11.2007/10632/00379/073H, sdělila, že odpůrce do 6.11.2007 nepředložil Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 2002 až 2006.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s ustanoveními § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 cit. zákona může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v ustanovení § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 cit. zákona o rozpuštění strany a hnutí rozhoduje na návrh vlády, případně na návrh prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Podle ustanovení § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.

Na základě shora popsaných skutečností Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný, protože odpůrce po pozastavení jeho činnosti v zákonem stanovené době jednoho roku neučinil žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nevyššího správního soudu o pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil výroční finanční zprávy za roky 2002 a 2003. Navíc, jak vyplývá z citovaných usnesení Poslanecké

č. j. Pst 23/2007 - 27

sněmovny odpůrce svoji zákonnou povinnost nesplnil ani ve vztahu k rokům 2004, 2005 a 2006.

Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o rozpuštění uvedeného politického strany. Ve věci rozhodl soud bez jednání za podmínky § 51 odst. 1 s. ř. s..

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když úspěšnému navrhovateli náklady řízení nevznikly.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách určil Nejvyšší správní soud likvidátorem Mgr. Radslava Janečka, advokáta se sídlem Bubeníčkova 44, 615 00 Brno, který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustná obnova řízení za podmínek uvedených v § 111 a násl. s. ř. s. Návrh na obnovu řízení lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí však může být návrh podán jen tehdy, jestliže byl zrušen trestní rozsudek, jímž byl soud při svém rozhodování vázán.

V Brně dne 19. prosince 2007

JUDr. Vojtěch Šimíček.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru