Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 19/2008 - 116Usnesení NSS ze dne 24.06.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízenívláda
Nezávislá volba
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti

přidejte vlastní popisek

Pst 19/2008 - 116

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy, v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, zastoupeného JUDr. Václavem Henychem, vrchním ředitelem sekce archivnictví a všeobecné správy Ministerstva vnitra, proti odpůrkyni: Nezávislá volba, se sídlem Olomouc, Zámečnická 3a, o návrhu na rozpuštění politické strany,

takto:

I. V řízení se pokračuje.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Vláda České republiky (dále jen „navrhovatelka“) podala dne 23. 12. 2008 u Nejvyššího správního soudu návrh na rozpuštění politické strany Nezávislá volba (dále jen „odpůrkyně“) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Navrhovatelka odůvodnila návrh tím, že po pozastavení činnosti neučinila odpůrkyně kroky k odstranění závadného stavu, na jehož základě bylo rozhodnuto o pozastavení její činnosti. Činnost odpůrkyně pozastavil Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 5. 12. 2007, č. j. Pst 44/2007 - 19, neboť odpůrkyně opakovaně nesplnila zákonnou povinnost každoročně předložit Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu podle § 18 odst. 1 zákona o politických stranách (jednalo se o roky 2005 a 2006). Odpůrkyně tento stav nenapravila. Poslanecké sněmovně dodatečně předložila výroční zprávu za rok 2006, avšak tato zpráva byla neúplná, neboť neobsahovala zprávu auditora. Chybějící zprávu auditora za rok 2006 předložila odpůrkyně Poslanecké sněmovně až dne 26. 5. 2008, stejně jako výroční zprávu za rok 2007, přičemž tímto doplněním a dodatečně předloženou zprávou se Poslanecká sněmovna zatím nezabývala. Ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o politických stranách je politická činnost strany a hnutí považována za obnovenou, pokud v průběhu jednoroční lhůty učinily kroky zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti. Vzhledem k tomu, že odpůrkyně má nadále pozastavenou činnost, trvají skutečnosti opodstatňující podání návrhu na její rozpuštění. V souladu s § 14 odst. 2 zákona o politických stranách proto navrhovatelka požádala, aby Nejvyšší správní soud rozpustil politickou stranu Nezávislá volba a aby jmenoval likvidátora této strany.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 3. 2009, č. j. Pst 19/2008 – 93, přerušil řízení z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu (§ 15 odst. 2 zákona o politických stranách).

Podáním ze dne 16. 6. 2009 vzala navrhovatelka návrh na rozpuštění politické strany Nezávislá volba zpět. Zpětvzetí návrhu odůvodnila tím, že odpůrkyně dodatečně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předmětné výroční finanční zprávy, což Poslanecká sněmovna konstatovala usnesením č. 1222 z 56. schůze dne 15. 5. 2009.

Volby do Evropského parlamentu proběhly ve dnech 5. – 6. 6. 2009. Nejvyšší správní soud proto rozhodl nejprve o pokračování v řízení.

S ohledem na zpětvzetí návrhu pak Nejvyšší správní soud řízení zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s.].

Výrok o náhradě nákladů řízení má oporu v § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru