Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pst 16/2005Rozsudek NSS ze dne 15.11.2005

Způsob rozhodnutíjiný výsledek
Účastníci řízeníVláda ČR
Sdružení nezávislých kandidátů města České Budějovice
VěcPolitické strany a hnutí - rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti

přidejte vlastní popisek

Pst 16/2005 - 31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: vláda České republiky, Praha 1, nábř. E. Beneše 4 proti odpůrci: politické hnutí Sdružení nezávislých kandidátů města České Budějovice, se sídlem České Budějovice, P.O.Box č. 28, za které jedná předseda J. P., v řízení o návrhu na rozpuštění politického hnutí,

takto:

I. Politické hnutí Sdružení nezávislých kandidátů města České Budějovice se rozpouští.

II. Navrhovateli s e nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

III. Likvidátorem se určuje Mgr. Radslav Janeček, advokát se sídlem Cejl 20, Brno.

Odůvodnění:

Dne 24. 3. 2005 podala u Nejvyššího správního soudu vláda ČR (dále jen „navrhovatel“) návrh na rozpuštění politického hnutí Sdružení nezávislých kandidátů města České Budějovice (dále jen „odpůrce“) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon o politických stranách“). Tento návrh odůvodnil navrhovatel tím, že Nejvyšší soud usnesením ze dne 17. 12. 2002, sp. zn. 11 Zp 27/99, pozastavil činnost odpůrce, a to pro opakované nesplnění zákonné povinnosti každoročně předložit Poslanecké sněmovně PČR vždy do 1. dubna výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 1 zákona o politických stranách), a to jmenovitě za roky za roky 1996 až 2001. Jelikož odpůrce po pozastavení činnosti neučinil kroky k odstranění závadného stavu (tzn. nepředložil Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 1996 a 1997, a dále za roky 1998 až 2001) a navíc nepředložil tyto zprávy ani za roky 2002 a 2003, a Ministerstvu vnitra není známa jakákoliv jeho aktivita, je navrhovatel toho názoru, že zákonné podmínky pro rozpuštění odpůrce byly splněny.

Odpůrce se k podanému návrhu nevyjádřil.

č. j. Pst 16/2005 - 32

Z obsahu spisu soud konstatuje, že z usnesení Poslanecké sněmovny PČR č. 382 z 11. schůze dne 11. 6. 1997 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1996 a z usnesení Poslanecké sněmovny PČR č. 825 z 25. schůze dne 22.5.1998 ke zprávě rozpočtového výboru o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997, a dále z vyjádření tajemníka rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR ze dne 21. 11. 2002, vyplývá, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávy za roky 1996 a 1997, jakož ani za roky 1998 až 2001, a z tohoto důvodu Poslanecká sněmovna požádala vládu o podání návrhu na pozastavení jeho činnosti. Z usnesení Poslanecké sněmovny PČR č. 495 ze dne 21. 5. 2003 se dále zjišťuje, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu za rok 2002, a z usnesení Poslanecké sněmovny PČR č. 1136 ze dne 7. 5. 2004 dále vyplývá, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu ani za rok 2003, a z tohoto důvodu Poslanecká sněmovna požádala vládu o rozpuštění politického hnutí.

Shora citovaným usnesením ze dne 17. 12. 2002, sp. zn. 11 Zp 27/99, Nejvyšší soud pozastavil činnost odpůrce, neboť bylo prokázáno, že odpůrce skutečně nesplnil zákonem uložené povinnosti, když opakovaně v zákonem stanoveném termínu nepředložil příslušnému orgánu, tj. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, výroční finanční zprávy, a to za roky 1996 až 2001, a neučinil tak ani později. Odpůrce tak nesplnil zákonnou povinnost stanovenou v ustanovení § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, přičemž nesplnění této povinnosti představuje zvláštní a samostatný důvod, pro který může být rozhodnuto o pozastavení činnosti politického hnutí.

Z usnesení Poslanecké sněmovny PČR č. 495 ze dne 21. 5. 2003 se dále zjišťuje, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu za rok 2002. Obdobné zjištění plyne ve vztahu k roku 2003 z usnesení Poslanecké sněmovny PČR č. 1136 ze dne 7. 5. 2004

K výzvě soudu Poslanecká sněmovna PČR přípisem ze dne 12. 5. 2005, č. j. RV/9.5.2005/5013/304, sdělila, že odpůrce do 12. 5. 2005 nepředložil Poslanecké sněmovně dodatečně své výroční finanční zprávy a nepředložil ani výroční finanční zprávu za rok 2004.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s ustanoveními § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 cit. zákona může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v ustanovení § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 cit. zákona o rozpuštění strany a hnutí rozhoduje na návrh vlády, případně na návrh prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Podle ustanovení § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.

č. j. Pst 16/2005 - 33

Na základě shora popsaných skutečností Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný, protože odpůrce po pozastavení jeho činnosti v zákonem stanovené době jednoho roku neučinil žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nevyššího správního soudu o pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil výroční finanční zprávy za roky 1996 až 2001. Navíc, jak vyplývá z citovaných usnesení Poslanecké sněmovny PČR č. 495 a č. 1136 odpůrce svoji zákonnou povinnost nesplnil ani ve vztahu k rokům 2002 a 2003, a jak vyplývá z přípisu Poslanecké sněmovny PČR ze dne 12. 5. 2005 odpůrce stejně tak nepředložil výroční finanční zprávu ani za rok 2004.

Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o rozpuštění uvedeného politického hnutí. Ve věci rozhodl soud bez jednání za podmínky § 51 odst. 1 s. ř. s..

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když úspěšnému navrhovateli náklady řízení nevznikly.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách určil Nejvyšší správní soud likvidátorem Mgr. Radslava Janečka, advokáta se sídlem Cejl 20, Brno, který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustná obnova řízení za podmínek uvedených v § 111 a násl. s. ř. s. Návrh na obnovu řízení lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí však může být návrh podán jen tehdy, jestliže byl zrušen trestní rozsudek, jímž byl soud při svém rozhodování vázán.

V Brně dne 15. listopadu 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru